PISA 2009: Bedre resultater for norske elever

I PISA 2009 viser norske 15-åringer fremgang i matematikk, lesing og naturfag fra 2006 til 2009, og den negative utviklingen fra 2000 til 2006 ser ut til å ha snudd.

OECDs Programme for International Student Assessment (PISA) måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.  Norge har tidligere deltatt i undersøkelsen i 2000, 2003 og 2006.

I 2006 presterte de norske elevene under OECDs gjennomsnitt i alle tre fagområdene. Fra 2006 til 2009 har denne utviklingen snudd, og resultatene er tilbake på det nivået de var i 2000. Andelen elever som presterer svakt er redusert i forhold til undersøkelsen i 2000, men andelen som presterer på de høyeste nivåene er også redusert.

- PISA 2009 bekrefter det vi har sett i andre internasjonale studier, nemlig at den negative trenden er i ferd med å snu. Norsk skole har hatt et kraftig trykk på grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats mot de svakeste elevene. Studien tyder på at satsingen gir resultater. Nå er det viktig at det gode arbeidet i skolen fortsetter, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim.

Mens Finland skårer langt over gjennomsnittet for undersøkelsen, ligger de andre nordiske landene svært nær gjennomsnittet. Det er små forskjeller mellom Norge, Sverige og Danmark, men de norske elevene viser størst framgang siden 2006. Flere av de asiatiske landene, som Japan og Korea, skårer svært høyt i PISA.

OECD  trekker fram følgende kjennetegn ved utdanningssystemer som lykkes med gode resultater:

  • like muligheter til skolegang og skoletilbud for alle elever
  • høy grad av selvstyre i skolen når det gjelder innhold og vurdering i fagene
  • satsing på høyt kvalifiserte lærere

I alle de nordiske landene skårer jentene betydelig bedre enn guttene i lesing. Denne forskjellen i leseresultatene ser også ut til å øke i de fleste land.

I alle land har elevenes hjemmebakgrunn betydning for resultatene, men for Norge er effekten av hjemmebakgrunn noe lavere enn gjennomsnittet i OECD.

Uavhengig av foreldrenes utdanning presterer elever i urbane strøk bedre enn elever i rurale strøk. I Norge er forskjellen mellom by og land litt større enn for gjennomsnittet i OECD-landene.

PISA er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land i regi av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). PISA-undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo har ansvaret for gjennomføringen av den norske undersøkelsen, med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Les rapporten og oppsummering av resultatene her www.udir.no

Kontaktpersoner:
Marit Kjærnsli
Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og prosjektleder for PISA
Telefon: 977 26 569
E-post:
Marit.Kjarnsli@ils.uio.no

Hallvard Thorsen
Kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Telefon: 408 53 969
E-post:
hth@udir.no

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Abonner