Populært med praktisk fag i ungdomsskolen

Ungdomskoleelever som har prøvd ut ordningen med å ta praktiske fag basert på yrkesfagene i videregående, er svært godt fornøyde og mener det nye arbeidslivsfaget gir økt trivsel på skolen.  

I en ny undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet svarer nesten 70 prosent av elevene at arbeidslivsfaget har gjort skolehverdagen bedre.

- Undersøkelsen viser at vi kan gjøre mye for å motivere elever som synes ungdomstrinnet blir for teoretisk. Dette er et viktig tiltak som kan hindre frafall senere i utdanningsløpet, sier avdelingsdirektør Laila Fossum i Utdanningsdirektoratet.

Undersøkelsen viser at arbeidslivsfaget er mest populært blant gutter, og at elevene som velger faget, har noe lavere karaktersnitt enn gjennomsnittet.

Arbeidslivsfaget ble innført som en prøveordning på 16 skoler i skoleåret 2009/2010. Elevene på 8. trinn har fått tilbud om å ta praktiske fag som alternativ til fremmedspråk og til fordypning i norsk, engelsk eller samisk. I arbeidslivsfaget har elevene utviklet tjenester og produkter med utgangspunkt i yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående.

Forsøket med arbeidslivsfaget startet i 2009 og går over fire år. Forsøket ble utvidet til å omfatte flere skoler fra 2010. Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet vil vurdere om faget skal bli en fast ordning i god tid før forsøket avsluttes i 2013.

Les mer om arbeidslivsfaget og kartleggingen her

Kontaktperson i Utdanningsdirektoratet:
Hallvard Thorsen
Kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet, 408 53 969
hth@udir.no

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.