Porsgrunn videregående skole har fått Dronning Sonjas skolepris 2013

Hennes Majestet Dronning Sonja delte i dag ut Dronning Sonjas skolepris 2013 til Porsgrunn videregående skole i Telemark. Skolen utmerker seg med tydelige verdier, ved å ta vare på hver enkelt elev og legge stor vekt på gode læringsvilkår.

Både Hennes Majestet Dronning Sonja, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og juryleder Edvard Befring roste skolens arbeid under utdelingen.

«Sammen om mestring, mangfold og miljø» oppsummerer Porsgrunn videregående skoles pedagogiske plattform. Skolen baserer seg på en pedagogikk hvor læring er en aktiv prosess som krever arbeid og innsats hos den enkelte. Elevenes faglige og sosiale kompetanse stimuleres gjennom tydelige forventninger. Skolen legger vekt på både ferdigheter, kunnskaper, psykososiale egenskaper, holdningslæring og karakterdannelse hos elevene, skriver juryen i sin begrunnelse.

Skolen har også utformet en handlingsplan for å sikre et godt skolemiljø. Målet er at alle elever og ansatte skal oppleve et trygt og godt skolemiljø der ingen utsettes for krenkende ord eller handlinger, i et miljø som er fritt for mobbing, vold og rasisme.

Prisen deles ut for åttende gang
Dronning Sonjas skolepris deles hvert år ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Det er fylkesmennene som nominerer kandidater til Dronning Sonjas skolepris. Hennes Majestet Dronning Sonja har selv tatt initiativ til denne skoleprisen for likeverd og inkludering, som deles ut for åttende gang i år. Vinneren velges ut av en jury ledet av professor emeritus Edvard Befring. Prisen består av 150.000 kroner, et diplom og et tresnitt av kunstneren Eli Hovdenak.

Les juryens begrunnelse her: http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/Skolepriser/Dronning_Sonja_juryens_begrunnelse_2013.pdf?epslanguage=no.

Kontaktpersoner:
Professor emeritus Edvard Befring, juryleder
Tlf: 916 34 890

Marianne Nordengen
kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Tlf: 907 65 748

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.