Presseinvitasjon: Slik brukes nasjonale prøver i skolen

For første gang er det gjennomført en omfattende evaluering av hvordan nasjonale prøver som system, brukes av skolene og kommunene.

Forskningsinstitusjonen NIFU har på vegne av Utdanningsdirektoratet evaluert om prøvene fungerer etter intensjonene og hvilke holdninger skoleeiere, skoleledere, lærere og foreldre har til prøvene.

Rapporten legges fram på et presseseminar i Utdanningsdirektoratets lokaler.

Tid: Tirsdag 23. april kl 09.00-10.00
Sted: Auditorium Oslo Z, Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil være tilstede og kommentere rapporten.

Les mer om nasjonale prøver her
http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/

Kontaktperson
Hallvard Thorsen
Utdanningsdirektoratet
Mobil: 408 53 969
hth@udir.no

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.