Presseseminar: Lansering av Utdanningsspeilet 2011

Onsdag 15. juni kl. 10.00 lanserer vi årets utgave av Utdanningsspeilet – den viktigste publikasjonen for deg som vil få en samlet oversikt over aktuell statistikk, forskning og analyser av grunnskole og videregående opplæring i Norge.

Gjennom Utdanningsspeilet får du som er opptatt av skolestoff både nyttig bakgrunnskunnskap og tips til saker og saksområder. Noen viktige stikkord for innholdet i Utdanningsspeilet 2011 er ressursbruk, resultater, læringsmiljø og gjennomføring i videregående opplæring.

Rapporter om Kunnskapsløftet
På presseseminaret legger vi fram to nye rapporter fra NOVA og NIFU om innføringen av Kunnskapsløftet.

  • NIFU undersøker om Kunnskapsløftet har ført til at flere elever gjennomfører videregående opplæring og hvilken kompetanse de oppnår.
  • Rapporten fra NOVA vurderer om Kunnskapsløftet bidrar til å redusere systematiske prestasjonsforskjeller mellom gutter og jenter og mellom elever med ulik sosial bakgrunn.

Tid: Onsdag 15. juni kl. 10-12
Sted: Utdanningsdirektoratet, Schweigaards gate 15 B
(http://www.udir.no/Artikler/_toppmeny/Kontaktinformasjon/Kart/)

Gi gjerne tilbakemelding dersom du ønsker å delta.

Velkommen!

Kontaktpersoner:

Hallvard Thorsen
hth@udir.no
408 53 969

Marianne Nordengen
mno@udir.no
907 65 748

 

 

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Abonner