Resultatene fra nasjonale prøver i regning er publisert

I dag er resultatene på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå publisert. Prøvene i regning ble gjennomført på 5., 8. og 9. trinn.

Analyser av resultatene fra de nasjonale prøvene i regning viser at guttene fortsatt gjør det noe bedre enn jentene, men denne forskjellen er noe mindre sammenlignet med i fjor.

I regning har det i 2010, slik som for lesing, blitt gjennomført nasjonale prøver også på 9. trinn. Elevene på 9. trinn har fått samme prøve som elevene på 8. trinn. Hensikten med dette er å få et bilde av hvordan elevenes ferdigheter i regning endrer seg mellom 8. og 9. trinn. Det er størst forskjell i andelen elever som oppnår høyeste mestringsnivå, mens det er relativt liten forskjell i andelen elever som oppnår laveste mestringsnivå. Dette tilsier at det er de høyt presterende elevene som forbedrer prestasjonene mest, og at forskjellene mellom de med svakest og sterkest prestasjoner i regning øker fra 8. til 9. trinn.

Oslo og Akershus og Sogn og Fjordane ligger noe høyere enn de andre fylkene i gjennomsnittlig mestringsnivå i regning både for 8. trinn og for 5. trinn.

Det er en høyere andel av elevene på 5. trinn som fritas fra nasjonale prøver i regning sammenlignet med 8. trinn. Det har vært en økning i andelen fritatte på 5. trinn, mens det har vært en nedgang i andelen fritatte på 8. trinn.

Her finner du resultater og analyse av nasjonale prøver i regning for 5., 8.og 9. trinn.

Fakta om nasjonale prøver

  • Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og i deler av faget engelsk.
  • I løpet av uke 42 gjennomførte ca. 58 000 elever på 5. trinn nasjonale prøver i regning.
  • I løpet av uke 43 og 44 gjennomførte ca. 120 000 elever på 8. og 9. trinn nasjonale prøver i regning.
  • Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin poengsum på prøvene. Det er tre mestringsnivåer på 5. trinn og fem nivåer på 8. og 9. trinn.
  • Nasjonale prøver i regning er elektroniske og gjennomføres i Utdanningsdirektoratets prøvegjennomføringssystem (PGS).

 

Gudrun K. Lægreid
Kommunikasjonsrådgiver
918 14 955
gkl@udir.no

Hallvard Thorsen
Kommunikasjonsrådgiver
408 53 969
hth@udir.no

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Abonner

Multimedia

Multimedia