Avslaget til bokhandleren ble opprettholdt - ny søknad til behandling

Utlendingsnemnda (UNE) har behandlet en omgjøringsanmodning hvor Shah Mohammad Rais, kjent fra Åsne Seierstads bok "Bokhandleren i Kabul", hadde bedt om omgjøring av tidligere avslag i Utlendingsdirektoratet (UDI) og UNE på søknad om visum. UNE fant ikke å kunne omgjøre tidligere vedtak, hvilket innebærer at avslaget i den tidligere visumsaken ble opprettholdt. I UNEs vedtak vises det til at Rais senere har sendt en ny søknad om visum, hvor det er anført nye og endrede omstendigheter. UNEs beslutning om ikke å ta tilfølge omgjøringsanmodningen innebærer at UNE mener at klageinstansens og UDIs tidligere avslag var riktige, gitt de opplysninger saken ble avgjort på, men kan ikke forstås som noen vurdering av hvilket resultat UDI bør komme til når de behandler den nye søknaden som har et endret innhold. Kontaktperson i UNE: direktør Terje Sjeggestad, tlf 900 55 384

Om oss

UNE blei oppretta ved lov av 30. april 1999 nr. 22 om endringer i utlendingsloven. UNE har vore i aktivitet sidan 01.01.2001. UNE er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og behandlar klager på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak etter reglane i utlendingsloven , utlendingsforskriften. og statsborgerloven. UNE er eit politisk uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Departementet kan ikkje instruere om lovtolking, vurdering eller avgjerder i enkeltsaker (unntatt i saker som gjeld omsynet til rikets tryggleik eller utanrikspolitiske omsyn). Styringa må skje gjennom lov og forskrift. Utover dette kan departementet instruere om prioritering av saker og om organisatoriske og administrative forhold.

Abonner