Libanon-saker i Utlendingsnemnda (UNE): UNE opphever den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten og gjenopptar behandlingen av Libanon-saker


Etter at krigen mellom Israel og Libanon brøt ut sommeren 2006 orienterte UNE i en pressemelding av 20.07.2006 om sin beslutning om midlertidig å suspendere utreiseplikten og stanse behandlingen av asylsaker og andre utlendingssaker der eventuelle endelige avslag ville innebære plikt til å returnere til Libanon. Bakgrunnen var den usikre situasjonen i landet og behovet for mer informasjon. Den uklare politiske situasjonen som fulgte etter krigen, utløste et ytterligere informasjonsbehov fra UNEs side.

UNE har nå tilfredsstillende informasjon om situasjonen i Libanon. På denne bakgrunn har UNE i dag besluttet å oppheve den midlertidige suspensjonen og å gjenoppta behandlingen av de Libanon-sakene som var stilt i bero. Dette innebærer at UNE fra i dag av vil ha en ordinær individuell behandling av Libanon-sakene, der opplysningene i den enkelte sak, sammenholdt med foreliggende informasjon og landkunnskap om Libanon, blir avgjørende for utfallet. UNE vil følge nøye med på utviklingen av sikkerhetssituasjonen i landet og vurdere i hver enkelt sak om retur er tilrådelig. Det siste vil gjøre seg spesielt gjeldende i behandlingen av sårbare grupper, som for eksempel barnefamilier.

Beslutningen om å oppheve suspensjonen av utreiseplikten innebærer at alle libanesere og palestinere som er bosatt i Libanon, som tidligere har fått, eller som fra nå av får vedtak som innebærer pålegg om å forlate Norge, plikter å reise ut av landet og at politiet kan iverksette ufrivillige returer til Libanon.

Ifølge anbefaling av 15.11.2006 anser UNHCR ikke lenger at libanesiske borgere har behov for internasjonal beskyttelse på generelt grunnlag, men anbefaler en individuell vurdering av spørsmålet om tvungen retur til Libanon. Svenske og danske myndigheter har allerede gjenopptatt behandlingen av sakene og opphevet sin midlertidige suspensjon av utreiseplikten.


Kontaktperson i UNE: Direktør Terje Sjeggestad, tlf 900 55 384.

Om oss

UNE blei oppretta ved lov av 30. april 1999 nr. 22 om endringer i utlendingsloven. UNE har vore i aktivitet sidan 01.01.2001. UNE er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og behandlar klager på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak etter reglane i utlendingsloven , utlendingsforskriften. og statsborgerloven. UNE er eit politisk uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Departementet kan ikkje instruere om lovtolking, vurdering eller avgjerder i enkeltsaker (unntatt i saker som gjeld omsynet til rikets tryggleik eller utanrikspolitiske omsyn). Styringa må skje gjennom lov og forskrift. Utover dette kan departementet instruere om prioritering av saker og om organisatoriske og administrative forhold.