Pressemelding UNE stopper overføring til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen

07.02.2008
På bakgrunn av den senere tids informasjon om mulige krenkelser av asylsøkeres rettigheter i Hellas, samt behovet for mer informasjon om situasjonen for asylsøkere i landet, har Utlendingsnemnda (UNE) inntil videre stoppet overføringer til Hellas i medhold av Dublin II-forordningen.

Beslutningen innebærer at UNE inntil ny informasjon om situasjonen er innhentet og vurdert, ikke vil fatte vedtak i asylsaker der klageren ellers ville blitt returnert til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen, med sikte på realitetsbehandling av asylsøknaden der.

Når det gjelder asylsøkere som tidligere har fått avslag av UNE og som skulle ha returnert til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen, er plikten til å forlate Norge inntil videre suspendert. Dette innebærer at disse inntil videre ikke plikter å rette seg etter UNEs tidligere vedtak om retur til Hellas. Politiet er dessuten instruert om inntil videre ikke å uttransportere asylsøkere som nevnt til Hellas.

Kontaktperson i UNE: Direktør Terje Sjeggestad, tlf. 90055384


UTLENDINGSNEMNDA
Besøksadresse: Stenersgata 1 B/C Tlf: 21 08 50 00 Faks: 21 08 50 01 Org.nr: 9820 19095
Postboks 8165 Dep. 0034 Oslo Internett: http://www.une.no Bank: 7694.05.02302

Om oss

UNE blei oppretta ved lov av 30. april 1999 nr. 22 om endringer i utlendingsloven. UNE har vore i aktivitet sidan 01.01.2001. UNE er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og behandlar klager på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak etter reglane i utlendingsloven , utlendingsforskriften. og statsborgerloven. UNE er eit politisk uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Departementet kan ikkje instruere om lovtolking, vurdering eller avgjerder i enkeltsaker (unntatt i saker som gjeld omsynet til rikets tryggleik eller utanrikspolitiske omsyn). Styringa må skje gjennom lov og forskrift. Utover dette kan departementet instruere om prioritering av saker og om organisatoriske og administrative forhold.