Somalia-saker: UNE stanser tilbakesendingene

På bakgrunn av den spente og uavklarte situasjonen i Somalia har Utlendingsnemnda (UNE) i dag midlertidig suspendert utreiseplikten for somaliere som pga tidligere vedtak har plikt til å reise ut av landet. UNE har underrettet politiet om at ingen somaliere inntil videre skal tvangsutsendes. Unntak gjelder for personer som omfattes av Dublin-forordningen eller første asyllandregelen.


UNE har så langt ikke besluttet å stille i bero behandlingen av asyl- eller utlendingssaker vedr. somaliere. Berostillelsesspørsmålet er imidlertid under løpende vurdering.

Høsten 2004 begynte UNE å behandle asylsaker fra somaliske borgere fra Sør-Somalia. Det er særlig risikoen for å bli utsatt for ulike typer kriminelle handlinger som hittil har stått sentralt i disse sakene. Det avgjørende er derfor hvorvidt asylsøkeren har et beskyttende nettverk ved retur til Sør-Somalia. Fra 2004 til i dag har UNE vurdert det slik at den generelle sikkerhetssituasjonen alene ikke er til hinder for retur til Sør-Somalia.

Den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Sør-Somalia har vært fortløpende vurdert. Situasjonen har den siste tiden særlig vært preget av to forhold. På den ene siden har den generelle sikkerhetssituasjonen bedret seg etter at Union of Islamic Courts (UIC) har tatt over kontrollen i store deler av Sør-Somalia. Kriminalitetsnivået er blitt vesentlig redusert. Dette har bl.a bidratt til at det er blitt lettere å få fraktet humanitær hjelp inn i Sør-Somalia. På den annen side har risikoen for en større konflikt på Afrikas Horn økt.

Den politiske situasjonen i Sør-Somalia har i mange år vært labil og uavklart. Det forhold at UIC nå har tatt kontroll over stadig flere områder i Sør-Somalia og at etiopiske styrker jevnlig har gått inn i Somalia vanskeliggjør dialogen mellom UIC og overgangsregjeringen (TFG). Partene møttes likevel til forhandlinger i Khartoum i begynnelsen av september. Etter få dager kom de til enighet om at det skulle opprettes en nasjonal samlingshær og felles politistyrke. UNE har hele tiden overvåket situasjonen. Hittil har risikoen for en regional konflikt ikke vært ansett som så framtredende og akutt at det i seg selv har gitt grunnlag for en endret praksis. UNE har ved sin vurdering bl.a bygget på informasjon fra den uavhengige landinformasjonsenheten ”Landinfo” og på løpende og oppdaterte rapporter fra den norske ambassaden i Nairobi. Sistnevnte har et spesielt ansvar for å overvåke situasjonen i Somalia.

Den siste tiden har det funnet sted en ikke ubetydelig troppeoppbygging langs grensen til Etiopia. Det er videre stadig oftere rapportert om at etiopiske styrker befinner seg inne i Somalia. Dette har ved flere anledninger medført at UIC har kommet med trusler om hellig krig. Spesielt etter at UIC tok kontrollen over Kismayo den 24.09.2006 har det funnet sted en stadig økende militær mobilisering på flere fronter. Enkelte steder har det funnet sted mindre konfrontasjoner mellom styrker tilhørende TFG og styrker tilhørende UIC. Hittil har ikke dette resultert i mange drepte og sårede. Et stort antall somaliere har dels som følge av den spente situasjonen og dels som følge av den vanskelige humanitære situasjonen valgt å flykte til Kenya.

Det var derfor knyttet stor spenning til hvorvidt partene ville møte til forhandlinger i Khartoum som planlagt den 30.10.2006. Begge parter møtte i Khartoum, men det ble raskt klart at de ikke ønsket å innlede samtaler. UIC ønsket ikke å innlede samtaler så lenge etiopiske styrker befant seg i Somalia. Hvilke konsekvenser dette forhandlingsbruddet vil få, framstår som usikkert. Flere personer fra det internasjonale miljø med nærhet til fredsprosessen, herunder FNs Spesialrapportør for Somalia, har de siste dagene gitt uttrykk for frykt for at situasjonen vil utvikle seg til en større militær konflikt. Flere landeksperter anser dette nå som sannsynlig.

På bakgrunn av en samlet vurdering av den siste tids hendelser mener UNE at risikoen for en større konflikt på Afrikas Horn nå har økt betydelig.

Beslutningen om midlertidig å suspendere utreiseplikten omfatter også vedtak som innebærer plikt til å returnere til de nordlige deler av Somalia. Det anses som usikkert hvilke konsekvenser en større konflikt vil få for borgerne i Somaliland og Puntland.


Kontaktperson i UNE: Direktør Terje Sjeggestad, tlf 900 55 384.

Om oss

UNE blei oppretta ved lov av 30. april 1999 nr. 22 om endringer i utlendingsloven. UNE har vore i aktivitet sidan 01.01.2001. UNE er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og behandlar klager på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak etter reglane i utlendingsloven , utlendingsforskriften. og statsborgerloven. UNE er eit politisk uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Departementet kan ikkje instruere om lovtolking, vurdering eller avgjerder i enkeltsaker (unntatt i saker som gjeld omsynet til rikets tryggleik eller utanrikspolitiske omsyn). Styringa må skje gjennom lov og forskrift. Utover dette kan departementet instruere om prioritering av saker og om organisatoriske og administrative forhold.