Stans i tvangsreturer til Sør-Somalia

Som en konsekvens av et vedtak av UNEs stornemnd i en enkeltsak, har UNEs direktør besluttet inntil videre å suspendere utreiseplikten for borgere av Somalia som har fått endelig vedtak av UNE om retur til Mogadishu.   

Beslutningen innebærer at disse kan forbli i Norge inntil videre. 

Politiet er instruert om inntil videre ikke å tvangsreturnere personer til Sør-Somalia. 

Det understrekes at personer fra Mogadishu kan be UNE om å se på sin sak på ny. Personer som ønsker å fremme en slik omgjøringsanmodning alene på grunn av stornemndvedtaket av 14.10.2010, kan benytte et standardbrev som er utarbeidet for formålet. 

Standardbrevet er publisert på UNEs hjemmesider: www.une.no

På UNEs hjemmesider er også publisert redegjørelse for innholdet i stornemndvedtaket.
 

Kontaktperson i UNE: Direktør Terje Sjeggestad, tlf. 90055384  

Tags:

UNE

Om oss

UNE blei oppretta ved lov av 30. april 1999 nr. 22 om endringer i utlendingsloven. UNE har vore i aktivitet sidan 01.01.2001. UNE er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og behandlar klager på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak etter reglane i utlendingsloven , utlendingsforskriften. og statsborgerloven. UNE er eit politisk uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Departementet kan ikkje instruere om lovtolking, vurdering eller avgjerder i enkeltsaker (unntatt i saker som gjeld omsynet til rikets tryggleik eller utanrikspolitiske omsyn). Styringa må skje gjennom lov og forskrift. Utover dette kan departementet instruere om prioritering av saker og om organisatoriske og administrative forhold.

Abonner

Dokumenter og linker