Stopp i asylreturer til Hellas

​Utlendingsnemnda (UNE) stopper inntil videre tilbakesending av asylsøkere som har kommet til Norge etter først å ha vært i Hellas. 

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) har anmodet Norge om å stanse retur av asylsøkere til Hellas i medhold av Dublin II-forordningen. EMD viser til at de nå har en slik sak til behandling og anmoder norske myndigheter om å stanse returer frem til EMD har avsagt sin dom i saken de viser til, som gjelder en asylsøker Belgia har returnert til Hellas. Det er ikke klart når denne dommen vil foreligge.

Utlendingsnemnda (UNE) bestemte nå etter anmodningen fra EMD inntil videre å stoppe slike overføringer til Hellas. Beslutningen innebærer at asylsøkere som etter vedtak fra UDI og UNE skulle ha returnert til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen, inntil videre ikke har plikt til å returnere til Hellas. Politiet er instruert om inntil videre ikke å sende slike asylsøkere tilbake til Hellas.

Etter tidligere å ha stoppet returer til Hellas i lengre tid, behandlet UNE i februar i år spørsmålet om retur til Hellas i stornemnd. Stornemndas flertall konkluderte med at det greske asylsystemet ikke lider av slike mangler at man ikke kan returnere asylsøkere til Hellas i medhold av Dublin-forordningen. Ut fra de utfordringer greske myndigheter har, uttalte imidlertid stornemnda at man i konkrete saker likevel kan komme til at en slik retur ikke bør skje, på grunn av en klagers sårbarhet eller svake forutsetninger for å ivareta sine rettigheter som asylsøker.

UNE har etter stornemndvedtaket i februar behandlet nærmere 40 saker som gjaldt barnefamilier der det ble vurdert om det forelå konkrete grunner som tilsa at de ikke burde returneres til Hellas. I 15 av disse sakene ble klagen tatt tilfølge, slik at familiene ikke ble pålagt å returnere til Hellas, men i stedet fikk sin asylsøknad behandlet i Norge.

Kontaktperson i UNE: Direktør Terje Sjeggestad, tlf. 90055384

UTLENDINGSNEMNDA

Besøksadresse: Stenersgata 1 B/C Tlf: 21 08 50 00  Faks: 21 08 50 01 Org.nr: 9820 19095
Postboks 8165 Dep. 0034 Oslo Internett: http://www.une.no Bank: 7694.05.02302

 

Om oss

UNE blei oppretta ved lov av 30. april 1999 nr. 22 om endringer i utlendingsloven. UNE har vore i aktivitet sidan 01.01.2001. UNE er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og behandlar klager på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak etter reglane i utlendingsloven , utlendingsforskriften. og statsborgerloven. UNE er eit politisk uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Departementet kan ikkje instruere om lovtolking, vurdering eller avgjerder i enkeltsaker (unntatt i saker som gjeld omsynet til rikets tryggleik eller utanrikspolitiske omsyn). Styringa må skje gjennom lov og forskrift. Utover dette kan departementet instruere om prioritering av saker og om organisatoriske og administrative forhold.

Abonner

Dokumenter og linker