UNE gjenopptar behandlingen av Etiopia-saker

Pressemelding 16.05.2006 UNE gjenopptar behandlingen av Etiopia-saker Etter voldelige sammenstøt og massearrestasjoner i Etiopia i november 2005 orienterte Utlendingsnemnda (UNE) i en pressemelding av 23.11.2005 om at UNE hadde besluttet midlertidig å stanse behandlingen av asylsaker som gjelder etiopiere, pga behovet for mer informasjon om den usikre situasjonen i landet. Samtidig ble utreiseplikten suspendert for de etiopiere som tidligere hadde fått endelig avslag. På bakgrunn av at UNE nå har tilfredsstillende informasjon om situasjonen i Etiopia har UNE i dag besluttet å gjenoppta behandlingen av de Etiopia-sakene som var stilt i bero. Dette innebærer at UNE fra i dag av vil ha en ordinær, individuell behandling av Etiopia-sakene, der opplysningene i den enkelte sak, sammenholdt med foreliggende informasjon og landkunnskap om Etiopia, blir avgjørende for utfallet. Samtidig har UNE besluttet å oppheve suspensjonen av utreiseplikten. Bakgrunnen for dette er at den generelle sikkerhetssituasjonen i landet anses bedret. Beslutningen innebærer at alle etiopiere som tidligere har fått, eller som fra nå av får, vedtak som innebærer pålegg om å forlate Norge, plikter å reise ut av landet. Politiet er orientert om at eventuell ufrivillig uttransport til Etiopia kun kan finne sted i de saker UNE har behandlet etter at berostillelsen ble opphevet i dag. Dette betyr at etiopiere som tidligere har fått et vedtak som innebar pålegg om å forlate Norge, ikke ufrivillig vil bli uttransportert av politiet før UNE har foretatt en ny vurdering av deres sak. Kontaktperson i UNE: Direktør Terje Sjeggestad, tlf. 900 55 384 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

UNE blei oppretta ved lov av 30. april 1999 nr. 22 om endringer i utlendingsloven. UNE har vore i aktivitet sidan 01.01.2001. UNE er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og behandlar klager på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak etter reglane i utlendingsloven , utlendingsforskriften. og statsborgerloven. UNE er eit politisk uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Departementet kan ikkje instruere om lovtolking, vurdering eller avgjerder i enkeltsaker (unntatt i saker som gjeld omsynet til rikets tryggleik eller utanrikspolitiske omsyn). Styringa må skje gjennom lov og forskrift. Utover dette kan departementet instruere om prioritering av saker og om organisatoriske og administrative forhold.