UNE stopper behandlingen av Libanon- saker

På bakgrunn av den senere tids hendelser i Libanon og behovet for mer informasjon om den usikre situasjonen i landet, har Utlendingsnemnda (UNE) midlertidig stoppet behandlingen av en del saker fra Libanon.

Beslutningen innebærer at UNE den nærmeste tida ikke vil fatte vedtak i asyl- eller andre utlendingssaker der eventuelle endelige avslag innebærer plikt til å returnere til Libanon. Unntaket er at UNE fortsatt vil behandle Libanon- saker som omfattes av Dublin- forordningen eller første asylland - regelen. Når det gjelder dem som tidligere har fått endelige avslag, er plikten til å forlate Norge midlertidig suspendert, med unntak av dem som omfattes av Dublin- forordningen eller første asylland - regelen. Dette innebærer at disse inntil videre ikke plikter å rette seg etter avslaget. Kontaktperson i UNE: Direktør Terje Sjeggestad, tlf. 900 55 384

Om oss

UNE blei oppretta ved lov av 30. april 1999 nr. 22 om endringer i utlendingsloven. UNE har vore i aktivitet sidan 01.01.2001. UNE er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og behandlar klager på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak etter reglane i utlendingsloven , utlendingsforskriften. og statsborgerloven. UNE er eit politisk uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Departementet kan ikkje instruere om lovtolking, vurdering eller avgjerder i enkeltsaker (unntatt i saker som gjeld omsynet til rikets tryggleik eller utanrikspolitiske omsyn). Styringa må skje gjennom lov og forskrift. Utover dette kan departementet instruere om prioritering av saker og om organisatoriske og administrative forhold.

Dokumenter og linker