Aksjer til ansatte - POPULONT>RT tiltak i VeidekkeDato:Tor, 17/10 1996Veidekke

Aksjer til ansatte - populært tiltak i Veidekke

I år, som i de tre foregående år, ga Veidekke sine ansatte tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet til redusert pris: Minimum 10, maksimum 250 aksjer til hver, til en pris som var 20 % lavere enn børsverdien i august, noe som ga en pris pr. aksje til de ansatte på 122 kroner. Tegningstiden var 23. - 30. september.

De ansatte fikk også tilbud om å finansiere aksjekjøpet gjennom et rentefritt lån på kjøpe-summen. Lånet tilbakebetales med like store avdrag i løpet av 1997.

- Det er et av de grunnleggende elementene i Veidekkes bedriftskultur at ansatte skal være engasjert på eiersiden. Aksjesalget er derfor et ledd i selskapets mål om hvert år å gi de ansatte mulighet til å delta på eiersiden i selskapet, sier finansdirektør Jørgen Michelet.

- I år var det satt av 100.000 aksjer, som tidligere var kjøpt i markedet av Stiftelsen Veidekkeansattes Aksjekjøp. I år fikk vi en overtegning på nær 25 %, men Veidekkes styre har likevel bestemt at alle skal få de aksjene de har bestilt, uten avkortning. Grunnen til dette er den vekt selskapet legger på et bredt eierengasjement fra de ansatte, sier Michelet.

Etter årets aksjesalg er de ansattes eierandel kommet opp i 11,2 %, fordelt på vel 1.250 ansatte.


Statistikk for aksjer til ansatte
1996 1995 1994 1993 Antall aksjer lagt ut 100.000 75.000 50.000 50.000 Antall bestilte aksjer 124.500 77.560 51.739 38.802 Overtegning 24,5% 3,4% 3,5% - Antall ansatte som har bestilt 828 574 389 291 - Herav nye ansatteaksjonærer 316 228 157 126 Gjennomsnittlig antall aksjer tegnet 150 135 133 133

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
finansdirektør Jørgen G. Michelet, telefon 66 98 54 40.

Billingstad, 17. oktober 1996
VEIDEKKE ASA

Abonner