BESTE RESULTAT I VEIDEKKES HISTORIE

· Sterk resultatfremgang - fra 3,0% til 5,5% margin
· 20% omsetningsvekst
· Styrket ordrereserve
· Styrket finansiell stilling
· Utbytte foreslås økt fra kr. 5,50 til kr. 9,50 pr. aksje
· Aksjen foreslås splittet i forholdet 1:2

Veidekke hadde i 1997 en omsetning på 4.961 mill. kroner mot 4.129 mill. kroner i 1996 - en økning på 20%. Resultat før skatt økte fra 123,0 mill. kroner i 1996 til 270,4 mill. kroner, og resultatmarginen steg fra 3,0% til 5,5%. Selskapets finansielle stilling er sterk. Egenkapital-andelen er styrket og var 31,9% i 1997 sammenlignet med 30,9% i 1996. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt var 26,5 % mot 13,7% i 1996. Ordrereserven for bygg- og anleggsvirksomheten økte med 20%, fra 2.261 mill. kroner til 2.710 mill. kroner.
Resultat pr. aksje ble kr. 32,26, sammenlignet med 13,83 i 1996. Selskapets styre vil overfor generalforsamlingen i april foreslå et utbytte på kr. 9,50 pr. aksje og at aksjen splittes i
forholdet 1:2.

Bygg
Byggvirksomheten har også i 1997 lagt vekt på kundeorientering og lønnsomhet, og har vist en betydelig omsetningsøkning og klar resultatfremgang. Omsetningen på 2.230 mill. kroner tilsvarer en vekst på 22% i forhold til 1996 (1.823 mill. kroner). Resultatet i Bygg ble 98,3 mill. kroner (53,6 mill. kroner). Ordrereserven ved årsskiftet var 1.203 mill. kroner (1.125 mill. kroner). I tillegg har selskapet en betydelig økt utviklingsportefølje med vel 80.000 kvm næringseiendommer og vel 1.200 boligenheter.

Anlegg
Anleggsvirksomheten har videreført sin strategi om selektivitet i utvelgelse av prosjekter, arbeid med organisasjonsutvikling og produktivitetsforbedringer. Omsetningen ble 1.717 mill. kroner, som tilsvarer en økning på 24% sammenlignet med 1996. Utenlandsomsetningen utgjorde 336 mill. kroner (207 mill. kroner). Resultatet av den samlede virksomheten ble 46,3 mill. kroner (28,3 mill. kroner). Virksomheten i Norge hadde meget gode resultater, mens utenlands-virksomheten (Noremco og Nocon) hadde svakere resultater enn forventet. Anleggsvirksom-hetens ordrereserve ved årsskiftet er på et meget tilfredsstillende nivå og var 1.507 mill. kroner (1.136 mill. kroner).

Industri
Virksomhetsområdet `Industri` omfatter selskapets asfalt-, pukk- og grusvirksomhet og det nye forretningsområdet `Ferdigbetong`. Fra 1998 også er også `Miljø og Byggavfall` en del av dette virksomhetsområdet.

Industri hadde en omsetning på 911 mill. kroner i 1997 (869 mill. kroner). Resultatet ble 37,0 mill. kroner (36,1 mill. kroner).

Asfaltmarkedet var stramt i 1997 blant annet fordi Statens vegvesen reduserte sine oppdrag til de private asfaltentreprenørene. Dessuten var etterspørselen fra kommuner og privatmarkedet svakere enn ventet. For Veidekkes del ble reduksjonen i det øvrige markedet kompensert gjennom asfaltkontrakten på Gardermoen Hovedflyplass.

I november 1997 gikk Veidekke inn i ferdigbetongselskapet HF-Gruppen med en eierandel på 43%. Ferdigbetong er en strategisk viktig innsatsfaktor for Veidekke, som gjennom dette ervervet oppnår synergier mot egen pukk- og grusvirksomhet. Pukk- og grusvirksomheten hadde en omsetning på 135 mill. kroner med tilfredsstillende resultater. Satsingen innen dette området fortsatte i 1997. Selskapet ervervet i løpet av året tre nye pukk- og grusverk.

Eiendom
Samlede leieinntekter var 37,6 mill. kroner (45,8 mill. kroner). Av dette er 22,7 mill. kroner (31,1 mill. kroner) eksterne leieinntekter. Driftsinntektene var totalt på 126,2 mill. kroner og omfatter gevinst ved salg av næringseiendommer, inklusive Sjølyst Allé på Skøyen, med et resultat på 86 mill. kroner. Resultat før skatt ble 90,5 mill. kroner (6,3 mill. kroner).

For å rendyrke konsernets samlede egenregiutvikling av boliger og næringseiendommer, er all eiendomsutvikling fra 1998 samlet under virksomhetsområdet Eiendom.

Finansielle forhold
Konsernets netto rentebærende posisjon var positiv med 214,8 (44,7) mill. kroner. Brutto-investeringene i maskiner var 198 mill kroner (171 mill. kroner), og i tillegg er det i utleieselskapet Bautas investert 57 mill kroner. Det er investert 158 mill kroner i bygninger og tomter. I tillegg kommer tomteinvesteringer for boliger i egenregi og oppkjøp av selskaper. Ved oppkjøp av selskaper er det aktivert goodwill på 62 mill. kroner.

Konsernets totale eiendeler ved årsskiftet var 2.501 mill kroner (2.145 mill. kroner). Egenkapitalen økte fra 662 mill. kroner til 798 mill. kroner, og egenkapitalandelen var 31,9% (30,9%).

Helse, miljø og sikkerhet
Arbeidet med å gjøre Veidekke til en bedre og sikrere arbeidsplass er forsterket med ytterligere fokusering på skadeforebyggende arbeid. Utviklingen innen antall skader med fravær pr. million arbeidstimer (H-verdien) har vært positiv. I løpet av året ble H-verdien redusert fra 16,3 til 12,5, som er nær selskapets mål om en H-verdi på 12. Fraværet for samtlige medarbeidere var 4,6% (4,3%). For timelønnede var fraværet 6,0% (5,4%). Dette er en negativ utvikling i forhold til selskapets mål om et fravær på 5%, og det er iverksatt en rekke forebyggende tiltak, samt oppfølging av medarbeidere med hyppige eller langvarige fravær.

Veidekke fokuserer på gjenbruk av byggavfall og å begrense utslipp fra virksomheten. Opp-rettelsen av `Miljø og Byggavfall` som eget virksomhetsområde er en viktig del i denne satsingen.

Aksjonær- og børsforhold
Ved årsskiftet hadde Veidekke 2.592 aksjonærer. De største aksjonærene var Storebrand (12,3%) og Folketrygdfondet (10,2%). Utenlandsandelen var 9,7% (11,1%). 1.240 Veidekke-ansatte hadde til sammen en eierandel på 10,9%. I alt ble det omsatt 2,8 millioner Veidekkeaksjer over Oslo Børs i 1997.

Utsikter
`Vi venter vekst i boligbyggingen og at aktiviteten innen yrkesbygg vil fortsette på et høyt nivå. Anleggsmarkedet forventes å gå noe ned, mens asfaltmarkedet vil ha en flat utvikling i 1998. Selv om pris- og lønnsveksten ventes å bli moderat, vil det høye aktivitetsnivået i deler av markedet kunne føre til et visst pris- og kostnadspress,` sier adm. direktør Terje R. Venold.

`Ved inngangen til 1998 har Veidekke en god finansiell posisjon, en kompetent organisasjon og en solid ordrereserve. Vi ser forretningsmessige muligheter i eksisterende og tilgrensende markeder. Dette gir oss et godt grunnlag for videre vekst og utvikling med fortsatt sterk fokus på lønnsomhet,` sier Venold.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:
Økonomidirektør Dag Andresen tlf. 66 98 54 38 eller 915 51 410 (mobil)
Finansdirektør Jørgen G. Michelet tlf. 66 98 54 40 eller 917 43 856 (mobil)
Adm. direktør Terje R. Venold tlf. 66 98 54 05 eller 905 82 323 (mobil)


Billingstad, 19. februar 1998
VEIDEKKE ASA

Hele pressemeldingen inkludert tabeller er klar for nedlasting på http://www.huginonline.no/VEI/DR/vei97k4.pdf

Abonner