BETYDELIG RESULTATFORBEDRINGVeidekke

Veidekkes omsetning i første halvår var på 2.259 mill. kroner sammenlignet med 1.779 mill. kroner i første halvår i fjor. Resultat før skatt ble 146,3 mill. kroner, som er en økning på 118,2 mill. kroner i forhold til fjoråret, da resultatet var 28,1 mill. kroner.

Bygg- og anleggsvirksomheten har ved utgangen av første halvår et resultat og en resultat-margin som er markert bedre enn på samme tid i fjor. Asfalt er preget av sen sesongstart og viser et noe svakere resultat enn i fjor. Resultatforbedringen er også i stor grad påvirket av at Veidekke oppnådde et resultat på 90 mill. kroner i forbindelse med utviklingen og salget av sitt eiendomsprosjekt Sjølyst Allé på Skøyen i Oslo.

Samlet ordrereserve for bygg- og anleggsvirksomheten var 2.411 mill. kroner ved utgangen av første halvår, sammenlignet med 2.251 mill. kroner på samme tid i fjor og 2.261 mill. kroner ved årsskiftet.

Resultat pr. aksje var kr. 17,71 mot kr. 3,01 for samme periode i fjor.

Bygg
I første halvår hadde Veidekkes byggvirksomhet en omsetning på 1.074 mill. kroner (940 mill. kroner). Resultatet økte fra 20,3 mill. kroner i første halvår 1996 til 35,1 mill. kroner. Ordre-reserven var 1.255 mill. kroner, sammenlignet med 983 mill kroner på samme tid i fjor og 1.125 mill. kroner ved årsskiftet.

Blant de mange prosjektene som er i gang, kan nevnes utbyggingen på Skøyen, samt utvidelsen av Strømmen Storsenter og Sandvika Storsenter for Thon-gruppen. Flere nye kontrakter er undertegnet i annet kvartal, f.eks. bygging av boligprosjektet Nedre Elvehavn i Trondheim, bioproteinanlegg på Tjeldbergodden og rehabiliteringsoppdrag på Håkonsvern i Bergen.

Ved utgangen av første halvår hadde Veidekke 128 boliger i produksjon i egen regi fordelt på fire prosjekter. Tilsvarende tall på samme tid i fjor var 136 boliger, også fordelt på fire prosjekter.

Anlegg
I første halvår var anleggsvirksomhetens omsetning 808 mill. kroner (594 mill. kroner). Resultatet var 24,1 mill. kroner (7,4 mill. kroner). I resultatet for annet kvartal inngår 8 mill. kroner fra en tvistesak i forbindelse med en bro på Vestlandet.

Aktiviteten har vært høy i annet kvartal. Av igangværende prosjekter med stor produksjon i sommerhalvåret kan nevnes prosjektene på Gardermoen, parsellen Såstad-Haug for NSB i Østfold og parkeringshuset på Oslo S for Gardermobanen. Ved Nordkapptunnelen går driften etter de reviderte fremdriftsplanene. Forliket med Statens vegvesen Finnmark innebærer at Veidekke vil få en kompensasjon på 67 mill. kroner, samt eventuelt bonus på 12 mill. kroner for rettidig ferdigstillelse innen 1. juni 1999. Prosjektet går driftsmessig etter de reviderte fremdriftsplanene. Det forventes at prosjektet vil vise lønnsomhet på den gjenværende produksjonen.

Ordrereserven i anleggsvirksomheten har vært stabil i første halvår. Ved utgangen av juni var den 1.156 mill. kroner, sammenlignet med 1.268 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.136 mill. kroner ved årsskiftet. Av større kontrakter som er inngått i annet kvartal, kan nevnes veiparsell Løkenåsen - Saueråsen på E18 for Statens vegvesen Vestfold, utomhusarbeider, tankanlegg og sandsilo for OSL på Gardermoen (VS-Gruppen), samt parkeringshus for Holmenkollen Park Hotell.

Veidekkes internasjonale virksomhet foregår i hovedsak gjennom datterselskapet Noremco Construction og Norwegian Construction Group, Nocon. Omsetningen var 151 mill. kroner (138 mill. kroner) i første halvår.

Asfalt
Asfalt hadde en omsetning på 278 mill. kroner (256 mill. kroner). I annet kvartal var det stor produksjon i forbindelse med asfaltering av østre banesystem på Gardermoen. Virksomheten er for øvrig preget av sen sesongoppstart, særlig fra Trøndelagsfylkene og nordover, og resultatet for første halvår ble -2,0 mill. kroner (0,6 mill. kroner). Aktiviteten innen pukk og grus er en del høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

Det ventes et høyt aktivitetsnivå i Veidekkes asfaltvirksomhet i annet halvår, både i forbindelse med kontraktene på Gardermoen og innen de ulike geografiske områdene.

Eiendom
Samlede leieinntekter i første halvår var 15 mill. kroner (26 mill. kroner). De lavere leieinntektene skyldes salg av ferdig utviklede eiendommer. De totale driftsinntekter var på 105 mill. kroner og inkluderer resultatet på 90 mill. kroner fra salget av Sjølyst Allé på Skøyen. Resultatet for eiendomsvirksomheten ble 89,7 mill. kroner (1,0 mill. kroner).

Veidekke har igangsatt bygging av et næringsbygg i egenregi på Lysaker. Bygget er på 5.400 kvadratmeter og skal står ferdig våren 1998. To tredjedeler av lokalene er allerede utleid. Flere andre utviklingsprosjekter i Oslo og omegn er under bearbeiding. Veidekke har pr. 30. juni næringseiendommer for ekstern utleie til bokført verdi 95 mill. kroner.

Finansielle forhold
Brutto investeringer i maskiner og utstyr ved utgangen av første halvår var 82 mill. kroner. Av dette er 38 mill. kroner innen Asfalt. Salg av maskiner og utstyr utgjør 11 mill. kroner. Konsernets totale eiendeler pr. 30. juni var 2.328 mill. kroner (2.003 mill. kroner). Egenkapitalandelen var 32,8 % (30,8 %).

Netto rentebærende posisjon var positiv med 42 mill. kroner (-72 mill. kroner). Selskapet har ubenyttede trekkrettigheter på 301 mill. kroner (272 mill. kroner) av en totalramme på 351 mill. kroner (372 mill. kroner).

Aksjonærforhold
I løpet av første halvår ble det omsatt 1,8 millioner Veidekkeaksjer ved Oslo Børs. Det har ikke vært noen større endringer blant selskapets største aksjonærer. Som et ledd i arbeidet med å stimulere til et aktivt og bredt eierengasjement blant selskapets medarbeidere, planlegges det i løpet av tredje kvartal igjen å gi samtlige ansatte tilbud om å kjøpe Veidekkeaksjer som er ervervet i markedet. Hver ansatt kan tegne seg for 200 aksjer og vil få 20 % rabatt i forhold til børskursen.

Utsikter
'Vi venter at aktiviteten innen bygg og anlegg fortsatt vil være på et høyt nivå, men veksttakten vil trolig avta i løpet av året', sier adm. direktør Terje R. Venold. 'Fortsatt høy aktivitet i markedet kombinert med den kvalitet vår ordrereserve har, samt vårt interne forbedringsarbeid, gir oss et godt grunnlag for ytterligere bedring av resultatmarginene innen Bygg, Anlegg og Asfalt', sier Venold.


Rapport for andre kvartal er tilgjengelig for nedlastning fra http://www.huginonline.no/VEI/DR/vei97k2.pdf

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Økonomidirektør Dag Andresen tlf. 66 98 54 38 eller 915 51 410 (mobil)
Finansdirektør Jørgen G. Michelet tlf. 66 98 54 40 eller 22 49 30 36 (privat)
Adm. direktør Terje R. Venold tlf. 66 98 54 05 eller 67 58 12 25 (privat)

Abonner