Byggekontrakter for 70 mill. kroner til Veidekke i Vestfold/GrenlandVeidekke

Veidekke har nylig inngått byggekontrakter for til sammen nærmere 70 mill. kroner i Vestfold/Grenland-området.

Den største kontrakten er inngått med NSB Utbygging Baneregion Sør og gjelder bygging av en vedlikeholds-/rengjøringshall
for togsett i Skien. Hallen er 230 meter lang og bygges i stål over en betongkulvert. Kontrakten er på ca. 37 mill. kroner. ek
sklusive mva, og byggetiden er åtte måneder.

På Kaldnes i Tønsberg skal Veidekke foreta ombygging/rehabilitering av produksjonslokale for bygging av heavy-lift trucker.
Byggherre er Tønsberg Næringsutvikling A/S, og kontrakten er på ca. 13 mill. kroner. Byggetid er ca. seks måneder.

For Norsk Avfallshåndtering, NOAH, skal Veidekke bygge et prosessanlegg for behandling av flyveaske på Langøya utenfor Holmestrand.
Kontraktssum er ca. 12 mill. kroner eksklusive mva, og byggetid er syv måneder.

I Holmestrand skal Veidekke bygge Kleiverud skole, en kontrakt på ca. 5,6 mill. kroner med en byggetid på seks og en halv
måned.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Regiondirektør Pål P. Syse eller distriktssjef Harald Lausund,
Veidekkes avdelingskontor i Tønsberg, tlf. 33 30 79 79

Billingstad, 19. desember 1996
VEIDEKKE ASA

Abonner