GOD START PÅ ÅRET

· Resultatfremgang i Bygg og Anlegg

· Stor økning i ordrereserven

Veidekkes omsetning i 1. kvartal 1998 økte med 15% i forhold til 1. kvartal i fjor, og ble på 1.073 mill. kroner (930 mill. kroner). Resultat før skatt ble 35,9 mill. kroner, mens det i 1. kvartal 1997 var 100,3 mill. kroner. Denne forskjellen skyldes først og fremst at Veidekke i 1. kvartal 1997 hadde en betydelig gevinst i forbindelse med salget av et større eiendomsutviklingsprosjekt. Både bygg- og anleggsvirksomheten har hatt en positiv resultat- og marginutvikling i årets første måneder, og Industri har hatt en stabil utvikling.

Resultat pr. aksje ble kr. 4,58 sammenlignet med kr. 12,43 i samme periode i fjor.

I løpet av 1. kvartal økte ordrereserven for bygg- og anleggsvirksomheten fra 2.710 mill. kroner ved årsskiftet til 3.165 mill. kroner. I 1. kvartal i fjor var ordrereserven 2.583 mill. kroner.

Bygg

Byggvirksomheten hadde en omsetning i 1. kvartal på 552 mill. kroner (489 mill. kroner), som tilsvarer en vekst på 13%. Resultatet ble 18,8 mill. kroner (15,2 mill. kroner). Ordrereserven var 1.594 mill. kroner sammenlignet med 1.325 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.203 mill. kroner ved årsskiftet.

I årets første måneder har Bygg bl.a. fått to større oppdrag for Olav Thon Gruppen. To større prosjekter er overlevert i perioden, bl.a. Cato Zahl Pedersen Senteret i Son som er et trenings- og rehabiliteringssenter for kronisk syke og trafikkskadde. Dette har vært en vellykket funksjons- og utviklingskontrakt, som har stilt store krav til samarbeidet mellom byggherre og entreprenør.Anlegg

Anleggsvirksomheten hadde en omsetning på 452 mill. kroner i 1. kvartal, sammenlignet med 316 mill. kroner for samme periode i fjor, en vekst på over 40%. Resultatet ble 11,8 mill. kroner (6,2 mill. kroner).

Ordrereserven har også utviklet seg positivt og var 1.571 mill. kroner mot 1.258 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.507 mill. kroner ved årsskiftet. Anleggsvirksomheten har de siste månedene inngått to store industriutbyggingskontrakter. I desember i fjor inngikk Veidekke kontrakt med Norsk Hydro i forbindelse med utbyggingen på Sture (185 mill. kroner), og i mars i år er det inngått kontrakt med Statoil om bygnings- og anleggstekniske arbeider i forbindelse med Kårstø-utbyggingen (420 mill. kroner).

Den internasjonale virksomheten hadde en omsetning på 98 mill. kroner i 1. kvartal. På Nocons tunnelprosjekt i Italia er det fortsatt tvist med oppdragsgiveren om størrelsen på godtgjørelsen for økte kostnader i forbindelse med meget vanskelige og uforutsigbare fjellforhold. I løpet av 1. kvartal er det ikke skjedd noe som endrer selskapets vurdering av de juridiske forhold, og styret anser de foretatte avsetninger som tilstrekkelige.

Industri

Foruten selskapets tradisjonelle asfalt-, pukk- og grusvirksomhet omfatter industrivirksomheten også de nye forretningsområdene Ferdigbetong og Miljø og Gjenvinning.

Omsetningen i 1. kvartal ble 47 mill. kroner (30 mill. kroner), og ga et resultatet på -9,0 mill. kroner (-11,4 mill. kroner). Hovedtyngden av omsetningen i divisjonen stammer fra asfaltproduksjon og utlegging, og som vanlig er årets første måneder preget av forberedelse til driftssesongen, som begynner i april/mai.

Kontrakten som ble inngått med Oslo Kommune om vintervedlikehold og vårrengjøring for deler av det kommunale veinettet, har ført til bedre kapasitetsutnyttelse for maskiner og utstyr i vintermånedene.

Eiendom

Samlede leieinntekter i 1. kvartal var 12,2 mill. kroner (8,5 mill. kroner). Driftsinntektene på 27,2 mill. kroner (98,5 mill. kroner) inkluderer et resultat på 15 mill. kroner knyttet til salg av eiendomsutviklingsprosjektet Fornebuveien 5-7 på Lysaker. Resultatet for virksomheten ble 17,2 mill. kroner (89,7 mill. kroner). Nedgangen i forhold til fjoråret skyldes at man i 1. kvartal i fjor hadde en salgsgevinst på 90 mill. kroner etter salget av eiendomsutviklingsprosjektet Sjølyst Allé på Skøyen.

Veidekke er i sluttforhandlinger om salg av næringseiendommene Olav Brunborgs vei 4 og 6 i Asker.

Veidekkes egenregiutvikling av både boliger og næringseiendom er nå samlet i Divisjon Eiendom. Ved utgangen av 1. kvartal er 213 boliger under produksjon.

Finansielle forhold

Selskapets netto rentebærende posisjon var positiv med 138 mill. kroner (250 mill. kroner). Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr har hittil i år vært 68 mill. kroner (26 mill. kroner). Salg av maskiner og utstyr utgjør 8 mill. kroner (5 mill. kroner). Konsernets totale eiendeler var 2.466 mill. kroner (2.047 mill. kroner). Egenkapitalandelen er 33,4% (35,8%).

Helse, miljø og sikkerhet

Nedgangen i H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) fortsatte i 1. kvartal, og gjennomsnittet for de fire siste kvartaler er nå kommet ned i 11 sammenlignet med 12,5 ved årsskiftet og 15 på samme tid i fjor. Fraværet for timelønnede er også noe lavere eller 5,8% mot 6,0% ved årsskiftet og 5,8% ved utgangen av første kvartal i fjor.

Oppgaver fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) viser at bransjen i fjor i gjennomsnitt hadde en H-verdi på 25,5, mens tilsvarende tall for Veidekke altså var 12,5. Når det gjelder fraværsprosenten, er den omtrent den samme i Veidekke som i bransjen for øvrig.

Utsikter

`Selskapet har satt klare mål for økonomiske resultater, fravær og skadehyppighet, og utviklingen i 1. kvartal, kombinert med en god utvikling i ordrereserven, gir grunnlag for en fortsatt positiv utvikling for selskapet`, sier adm. direktør Terje R. Venold.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Økonomidirektør Dag Andresen, tlf. 66 98 54 38 eller mobil 915 51 410

Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 66 98 54 40 eller mobil 917 43 856

Adm. direktør Terje R. Venold, tlf. 66 98 54 05 eller mobil 905 82 323

Full kvartalsrapport inklusive tabeller er klar for nedlasting på http://www.huginonline.no/VEI/DR/vei98k1_no.pdf

Abonner