REKORDRESULTAT FOR VEIDEKKE

Etter et år med flere oppkjøp kan Veidekke vise til historisk gode tall. Omsetningen økte med 15 prosent til 6,5 milliarder kroner. Resultat før skatt ble 295,3 mill. kroner. Resultatmarginen for konsernet er 4,6 prosent, og egenkapitalavkastningen er på 20,4 prosent. Dermed oppnådde Veidekke nok en gang sitt mål om egenkapitalrentabilitet på 20 prosent, og en resultatmargin på nivå 5 prosent. Resultat pr. aksje ble 17,15 (16,52)


Resultatutvikling
Halvparten av Veidekkes omsetningsvekst kommer fra oppkjøpte og fusjonerte selskaper i 1999. Divisjonene Bygg og Industri hadde en sterk økning i omsetningen med henholdsvis 30% og 20%. For Divisjon Anlegg ble det en reduksjon i omsetningen på 10%.

Veidekke oppnådde en omsetning på 6.487 mill. kroner (5.645 mill. kroner). Konsernets driftsresultat var på 328,3 mill. kroner (287,8 mill. kroner). Netto finansresultat var på –33 mill. kroner
(-5,5 mill. kroner).
Gjennombrudd
1999 ble også et gjennombruddsår når det gjelder H-verdien. Det vil si antall fraværsskader pr. million arbeidede timer. Med en H-verdi på 9,4 for konsernet kom tallet for første gang under 10. Spesielt gode er tallene for Divisjon Anlegg som har en H-verdi på 3,4.


– En H-verdi under 10 er et historisk gjennombrudd, forklarer Venold. – Vi bruker mye ressurser på å redusere skader og fravær i Veidekke, og med fjorårets sterke reduksjon av H-verdien har vi fått ny motivasjon for arbeidet videre, legger han til. – Skader skal vi ikke akseptere, så mottoet videre er "Et skadefritt Veidekke", sier en optimistisk konsernsjef.


Også historisk høy ordrereserve.

Veidekkes ordrereserve er meget god. Ordrereserven for bygg- og anleggsvirksomheten var ved utgangen av 1999 3.210 millioner kroner (2.682 millioner). Dette tilsvarer en økning på 20 prosent.


I tillegg kommer en utviklingsportefølje i Divisjon Eiendom på til sammen 4 milliarder kroner over en femårs periode, samt en portefølje på 2,3 milliarder knyttet til overtakelsen av Bøhler.


Konsernets finansielle stilling er svært god, og selskapet opprettholdt en egenkapitalandel på 29,4 prosent mot 29,3 prosent i 1998.


Styret vil på generalforsamlingen i mai foreslå et utbytte på kr. 5,50 pr. aksje for 1999.
VIRKSOMHETEN

Divisjon Bygg
Divisjon Bygg kjøpte i 1999 flere strategisk viktige bedrifter for å styrke sin posisjon innen såvel nye produktområder som markedsområder, og økte sin markedsandel fra 8% til 12%. Ved overtakelsen av Block Berge Bygg AS fikk Veidekke en solid posisjon i Rogalandsmarkedet, og ikke minst, tilgang til kompetanse og produksjon av betongelementer. Gjennom overtakelsen av Norske Stålbygg AS ble byggdivisjonen tilført betydelig kompetanse innen design og oppføring av bygg med stål som hovedbasis i konstruksjonen. Gjennom overtakelsen av 70% av aksjene i Valdres Bygg AS og Uni Bygg AS i Troms er den regionale virksomheten styrket. Det er også inngått avtale med Steen & Strøm om overtakelse av Bøhler Entreprenør etter avsluttet due diligence ved utgangen av februar.


Divisjon Bygg hadde i 1999 en omsetning på 3.035 mill. kroner, som tilsvarer en vekst på 30%. Resultatet er kraftig forbedret, og ble 131,4 mill. kroner (109,6 mill. kroner). Divisjonens økte markedsandeler har gitt en historisk høy ordrereserve, som ved årsskiftet var på 2.272 mill. kroner. Det er 52% høyere enn på samme tid ett år tidligere.


Divisjon Anlegg
Divisjon Anlegg fikk som ventet lavere aktivitet i 1999 enn året før. Det skyldes både avslutning og overlevering av de to store anleggsprosjektene på Kårstø og Sture, men også et strammere anleggsmarked. Divisjonen hadde i 1999 en omsetning på 2.008 mill. kroner (2.224 mill. kroner). Resultatet var 93,9 mill. kroner (88,1 mill. kroner), med en resultatmargin på 4,7% sammenlignet med 4,0% i 1998.


Virksomheten i Sverige, Vecon, gikk som planlagt i 1999. Omsetningen var 136 mill. kroner. Den internasjonale virksomheten for øvrig hadde en omsetning på 290 mill. kroner (449 mill. kroner). Konsernet er godt fornøyd med resultatene når alle faktorene tas i betraktning.


Det generelt svakere anleggsmarkedet i Norge har påvirket ordrereserven, som ved årsskiftet var 938 mill. kroner mot 1.185 mill. kroner et år tidligere.


Divisjon Industri
I 1999 styrket Divisjon Industri sin markedsposisjon innen alle de fire forretningsområdene Asfalt, Pukk og Grus, Ferdigbetong og Gjenvinning. Veidekkes heleide maskinutleieselskap, Bautas, er organisatorisk underlagt Divisjon Industri, mens omsetning og resultat som tidligere er fordelt mellom Bygg og Anlegg.


Den største strategiske satsingen innen Industri var oppkjøpet av Stavdal. Stavdal har en omsetning på om lag 550 mill. kroner, hvorav 50% er i Sverige. Både produktmessig og markedsmessig er fusjonen mellom Bautas og Stavdal en god løsning.


Gjennom 1998 og 1999 har Veidekke bygget opp det nye forretningsområdet, Gjenvinning, til en viktig enhet i konsernet. Veidekke har posisjonert seg i alle de ulike delene i verdikjeden, fra riving til utnyttelse av byggavfallet som salgsvare.


Divisjonens omsetning for 1999 var 1.233 mill. kroner (1.032 mill. kroner). Omsetningen var forholdsvis stabil innen Asfalt, Pukk og Grus, mens omsetningen innen Ferdigbetong og Gjenvinning økte. Resultatet ble 41,8 mill. kroner (52,0 mill. kroner). Resultatmarginen sank fra 5,0% til 3,4%. Resultatet i Industri er negativt påvirket av høye bitumenpriser og svake marginer i eksportmarkedet for pukk og grus.

Divisjon Eiendom
Divisjonens virksomhet omfatter utvikling av nærings- og boligprosjekter i egen regi. Omsetningen i 1999 var 328 mill. kroner (85 mill. kroner). Resultatet ble 29,7 mill. kroner mot 37,3 mill. kroner i 1998. Resultatet kan i alt vesentlig relateres til salg av boliger i egen regi og næringseiendommer.


Veidekke kjøpte flere tomteområder i 1999 for utvikling av bolig- og næringsprosjekter. Det største området var Norges Varemesse på Skøyen, som Veidekke har kjøpt sammen med OBOS.


Ved årsskiftet hadde Veidekke tomteområder og utviklingsavtaler for et samlet utbyggingsareal på ca. 180.000 kvadratmeter næringsareal og 3.000 boliger.


Helse, miljø og sikkerhet
Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et prioritert område. Konkrete mål for skader og fravær har alltid vært viktig for Veidekke. Derfor var 1999 et gjennombruddsår, idet H-verdien, dvs. antall fraværsskader pr. million arbeidede timer, for første gang kom under 10 og endte på 9,4. På samme tid ett år tidligere var H-verdien 11,9.


Et godt eksempel på at det nytter å sette søkelyset på sikkerhet, er Divisjon Anlegg, som i løpet av 1999 har redusert H-verdien i virksomheten fra 8,1 til 3,7. Satsingen på sikkerhet blir nå ytterligere intensivert i hele konsernet under mottoet "Et skadefritt Veidekke". Dette innebærer at Veidekke fra 2000 vil ha en H-verdi lik null som sitt langsiktige mål.


Kapitalforhold
Totale investeringer i 1999 var 750 mill. kroner (875 mill. kroner). Investeringene kan fordeles på ekspansjonsinvesteringer på 342 mill. kroner, vedlikeholdsinvesteringer i maskiner og utstyr på 201 mill. kroner samt kjøp av eiendommer for 207 mill. kroner. Kapitalbindingen i boligprosjekter er på 228 mill. kroner og næringsprosjekter 376 mill. kroner. Risikoen knyttet til disse prosjektene vurderes som lav.


Salg av varige driftsmidler utgjorde 318 mill. kroner (255 mill. kroner), hvorav 244 mill. kroner (228 mill. kroner) i bygninger og tomter. Konsernets totale eiendeler ved årsskiftet var 3.566 mill. kroner (3.213 mill. kroner). Økningen må sees i sammenheng med den høyere omsetningen, samt de foretatte ekspansjonsinvesteringene. Samlet egenkapital økte fra 944 mill. kroner til 1.050 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 29,4% (29,3%).


Aksjonær- og børsforhold
Ved årsskiftet var antall aksjonærer 3.353 (2.960). De største aksjonærene var Folketrygdfondet (12,3%) og Storebrand (9,2%). 1.717 av de ansatte hadde aksjer i selskapet. Deres eierandel var 16,8%. I 1999 ble det omsatt 4,3 millioner Veidekke-aksjer over Oslo Børs. Kursen på Veidekke-aksjen steg i løpet av året fra 90 kroner til 149 kroner, som er en stigning på 65,6 prosent.


Styret vil på generalforsamlingen 3. mai 2000 foreslå et utbytte på kr. 5,50 for 1999 (kr. 5,00).For kvartalsrapport med tabeller, følg linken nedenfor:

Abonner

Dokumenter og linker