RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

Dato:Tue, 27.Feb 1996 Veidekke

Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. Resultatet var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill. kroner ett år tidligere. Omsetning og resultat økte i alle virksomhetsområdene. Anleggsvirksomheten oppnådde et resultat på 2,9 mill. kroner mot et tap på 35 mill. kroner i 1994. Byggvirksomheten oppnådde et resultat på 34,5 mill. kroner mot 13,0 mill. kroner i fjor, mens resultatet for Asfalt var 42,4 mill. kroner sammenlignet med 35,7 mill. kroner. Ordrereserven, eksklusive asfaltvirksomheten, økte fra 1.731 mill. kroner til 1.944 mill. kroner.

Fortjeneste pr. aksje i 1995 ble kr. 9,13 sammenlignet med kr.- 1,25 i 1994. Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr. 3,- pr. aksje. I 1994 var utbyttet kr. 2,- pr. aksje.

1995 1994 4. kvartal 1995 4. kvartal 1994
Virksomhetsområder Omsetn. Resultat før skatt Omsetn. Resultat før skatt Omsetn. Resultat før skatt Omsetn. Resultat før skatt
Bygg 1,951.8 34.5 1,557.7 13.0 543.9 10.5 427.5 4.9
Anlegg 1,172.0 2.9 950.9 - 35.0 332.0 2.1 271.1 0.0
Asfalt 812.2 42.4 686.9 35.7 189.1 13.5 116.1 6.1
Eiendom 63.5 0.8 49.6 2.6 22.2 0.8 13.8 3.2
Annet -34.8 -2.2 - 83.6 - 11.1 -10.1 1.4 - 25.2 - 4.4
SUM 3,964.7 78.4 3,161.5 5.2 1,077.1 28.3 803.3 9.8

Beløp i mill. kroner

Bygg
Det samlede byggmarkedet økte med omtrent 15 % i 1995, og i likhet med å ret før var veksten i aktiviteten størst i Oslo og Akershus. Den kraftige stigningen i byggekostnadene i 1994, avtok imidlertid i 1995. Gjennomsnittlig vekst i byggekostnadene for landet under ett var på samme nivå som konsumprisen ved utgangen av 1995.

Byggvirksomheten hadde en omsetning på 1.952 mill. kroner sammenlignet med 1.558 mill. kroner året før. Resultatet var 34,5 mill. kroner mot 13,0 mill. kroner i 1994. I løpet av 1995 var det bare mindre endringer i ordrereserven, og pr. 31. desember var den 1.024 mill. kroner mot 1.154 mill. kroner ett år tidligere.

I prosjektporteføljen ved utgangen av året er det flere oppdrag som er utarbeidet i samarbeid med byggherren. Denne kontraktstypen forutsetter gjensidig tillit og er basert på tidligere vel gjennom-førte oppdrag for kunden. De største igangværende prosjektene er Amanda Kjøpesenter i Haugesund for Steen & Strøm Invest og OBS, Vinterbro Senter for Steen & Strøm Invest, samt "Norsk Bransjesenter" på Skøyen i Oslo.

I 1995 satte Veidekke i gang bygging av 101 boliger i egenregi mot 258 i 1994. Antall usolgte boliger ved årsskiftet var 33, mot 39 i 1994. Nedgangen i bygging av boliger i egenregi har sammenheng med et generelt høyere aktivitetsnivå og allokering av ressurser til næringsbygg og boliger for eksterne byggherrer.

Virksomheten i Veidekkes datterselskap i Tyskland, Veidekke GmbH har hovedsakelig vært konsentrert om bygging av bensinstasjoner for Statoil. Omsetningen var 85 mill. kroner sammenlignet med 70 i 1994.

Anlegg
Anleggsaktiviteten har vært opprettholdt på et høyt nivå i 1995. Konkurransen om oppdragene er imidlertid fremdeles stor, og utenlandske entreprenører er aktive i markedet, særlig i ø stlandsområdet. Anleggsdivisjonen hadde en omsetning på 1.172 mill. kroner mot 951 mill. kroner i 1994.

Virksomheten ga et overskudd på 2,9 mill. kroner, sammenlignet med et tap på 35 mill. kroner i 1994. Resultatforbedringen er en konsekvens av de forbedringstiltak som ble initiert i 1994, bl.a. en sterk prioritering av anbud, bedre bruk av selskapets systemer og rutiner og kost-nads-reduserende tiltak. Ordrereserven økte i løpet av året fra 577 mill. kroner til 920 mill. kroner ved årsskiftet og en ytterligere resultatforbedring er forventet for 1996.

Utenlandsomsetningen utgjorde i fjor ca. 24 % av anleggsdivisjonens virksomhet. Her inngår selskapet Noremco Construction, som driver entreprenørvirksomhet i Tanzania og Zambia. Noremco hadde i fjor en omsetning på 171 mill. kroner, sammen-lignet med 134 mill. kroner i 1994. Veidekke, som fra før eide 47,5 % av selskapet, overtok samtlige aksjer i Noremco med virkning fra 1. januar 1995. Norwegian Construction Group, Nocon, som eies av Veidekke og Selmer, hadde i fjor en omsetning på 156 mill. kroner mot 105mill. kroner ett år tidligere.

Asfalt
Veidekkes asfaltvirksomhet hadde en omsetning på 812 mill. kroner mot 687 mill. kroner i 1994. Resultatet var 42,4 mill. kroner, sammenlignet med 35,7 mill. kroner året før. I tallene inngår omsetning og resultat fra Korsbrekke og Lorck AS, hvor Veidekke har en eierandel på 60 %. Asfaltmarkedet utviklet seg stort sett som forventet i 1995, men overkapasitet og nye etableringer førte til et fortsatt press på prisene. Når resultatet for Veidekkes asfaltvirksomhet likevel ble bedre enn å ret før, kommer det i første rekke av driftseffektiviseringer og kostnadsbesparelser, men også økning av netto salgsgevinster fra 8 mill. kroner i 1994 til 12 mill. kroner i 1995.

Salget av pukk og grus har økt både innenlands og på eksportmarkedet. Samlet hadde Veidekke en produksjon av pukk- og grusmaterialer på 3,3 mill. tonn i 1995, og er dermed en av de ledende aktørene i Norge. I januar 1996 ble det inngått avtale om at Veidekke kjøper 100 % av aksjene i Molde Asfalt A/S. Gjennom dette ervervet styrker Veidekke sin markedsposisjon i Romsdal.

Ordrereserven i asfaltvirksomheten ved utgangen av året var på 125 mill. kroner (200 mill. kroner inklusive opsjoner). I ordrereserven inngår asfaltkontrakten for østre rullebane på Gardermoen, byggingen av asfaltkjerner for Statkraft Anlegg A/S på Svartisen samt en asfaltkontrakt på Sola flyplass.

Eiendom
Ved utgangen av året hadde Veidekke en eiendomsmasse på vel 90.000 kvadratmeter. For de eksternt utleide eiendommene var utleiegraden 98 % målt i leieverdi. Samlede leieinntekter var 55,8 mill. kroner, hvorav 43,0 mill. kroner var eksterne leieinntekter. Resultatet for eiendomsdriften ble 0,8 mill. kroner mot 2,6 mill. kroner i 1994. Inkludert i resultatet er det utgiftsførte renter og prosjektkostnader på eiendommer under utvikling på 6,9 mill. kroner. Netto salgsgevinst er 2,1 mill. kroner sammenlignet med - 0,7 mill. kroner i 1994.

Veidekkes største utviklingsprosjekt i egenregi ligger på Skøyen i Oslo, der Veidekke med partnere planlegger å bygge fem bygg med en samlet areal på 55.000 kvadratmeter. Første byggetrinn, "Norsk Bransjesenter" på ca. 23.000 kvadratmeter, ble igangsatt i november og skal stå ferdig i mars 1997.

Finansielle forhold
Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr var 163 mill. kroner i 1995 mot 87 mill. kroner i 1994. I tillegg kommer investeringer i bygninger og tomter på 26 mill. kroner mot 73 mill. kroner i 1994. Konsernets totale eiendeler var ved årsskiftet 2.059 mill. kroner sammen-lignet med 1.923 mill. kroner ett år tidligere.

Samlet egenkapital økte fra 552 mill. kroner til 600 mill. kroner. Egenkapitalandelen ble 29,2 % sammenlignet med 28,7 % i 1994. Konsernets netto rentebærende posisjon var ved utgangen av året + 105 mill. kroner sammenlignet med -11 mill. kroner året før. Bedringen skyldes den positive kontantstrømmen fra driften.

Ved årsskiftet var likviditeten 388 mill. kroner, mot 372 mill. kroner ett år tidligere. I tillegg kommer ubenyttede trekkrettigheter på 372 mill. kroner (350 mill. kroner i 1994) av en totalramme på 372 mill. kroner (430 mill. kroner i 1994).

Aksjonær- og børsforhold
Høsten 1995 ble det gjennomført en rettet aksjeemisjon til de ansatte. Rammen på 75.000 aksjer ble fulltegnet, og de ansatte har nå i alt ca. 10% av aksjene i Veidekke. De to største enkeltaksjonærene er Folketrygdfondet med en eierandel på 11,1 %, og Avansefondene med 8,5 % av aksjene. Riskbeløp pr.1. januar 1996 er estimert til kr. 5,30 pr. aksje.

Utsikter
På bakgrunn av de generelle utsiktene i norsk økonomi regner vi med fortsatt vekst i bygg- og anleggsmarkedet i 1996. Imidlertid er det grunn til å anta en noe lavere vekst enn i 1995. Antallet igangsatte boliger vil i 1996 holde seg på omtrent samme nivå som i fjor. Aktiviteten innen yrkes-bygg ventes å være høy i 1996, selv om igangsettingen av nye bygg trolig blir uendret. Anleggs-aktiviteten vil i 1996 øke svakt. Gardermo-utbyggingen, investeringer i veier og jernbaner bidrar i stor grad til denne veksten. For 1997 tyder de foreløpige utsiktene på uendret aktivitet.

Veidekkes resultat for 1995 utviklet seg positivt for alle virksomhetsområdene. Samlet sett svarte det til de mål som var satt opp for året, som bl.a. var å komme tilbake på det inntjeningsnivå selskapet hadde før tilbakeslaget i 1994. Gjennom "Fem i '97 - Veidekke mot år 2000" er det satt iverk en omfattende forbedrings- og utviklingsprosess som vil bli videreført, og som ventes å gi ytterligere resultatfremgang i 1996.


Kontaktpersoner:
Adm. direktør Terje R. Venold: tlf. 66 98 54 05 eller 67 58 12 25 (privat)
Finansdirektør Jørgen G. Michelet: tlf. 66 98 54 40 eller 22 49 30 36 (privat)
Økonomidirektør Dag Andresen: tlf. 66 98 54 38 eller 31 28 75 48 (privat)

Abonner