RESULTATFREMGANGEN FORTSETTERVeidekke

Veidekkes omsetning etter de tre første kvartalene var 3.721 mill. kroner mot 3.019 mill. kroner på samme tid i fjor. Resultat før skatt ble 225,8 mill. kroner, som er en økning på 133,4 mill. kroner i forhold til fjoråret. Resultatet for tredje kvartal isolert sett er 79,5 mill. kroner, som er 15,2 mill. kroner bedre enn for tredje kvartal i 1996. Resultat pr. aksje var kr. 26,70 mot kr. 10,40 for samme periode i fjor.

Omsetningsveksten hittil i år er primært kommet innen virksomhetsområdene Bygg og Anlegg. Asfaltvirksomheten viser en omsetning på nivå med fjoråret. Innen Eiendom er både omsetning og resultat for de tre første kvartaler påvirket av salget av prosjektet Sjølyst Allé på Skøyen i Oslo tidligere i år, som ga et resultat på 90 mill. kroner.

Samlet ordrereserve for bygg- og anleggsvirksomheten var 2.610 mill. kroner ved utgangen av tredje kvartal sammenlignet med 2.191 mill. kroner på samme tid i fjor og 2.261 mill. kroner ved årsskiftet.

Bygg
I de tre første kvartalene hadde Veidekkes byggvirksomhet en omsetning på 1.617 mill. kroner (1.357 mill. kroner). Resultatet var 63,5 mill. kroner, som er en økning på 28,4 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Resultatet for tredje kvartal var 28,4 mill. kroner (14,8 mill. kroner). Ordrereserven var 1.206 mill. kroner, sammenlignet med 1.094 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.125 mill. kroner ved årsskiftet.

Blant de største igangværende kontraktene kan nevnes utbyggingen av kjøpesenteret Strømmen Park for Olav Thon, utvidelsen av Sandvika Storsenter for Olav Thon Eiendomsselskap, to forretningsbygg i Sjølyst Allé på Skøyen for Samvirke forsikring og Halden Storsenter for Profier gruppen. Veidekke har tomteområder som ferdig utviklet med nærmere 1.000 bolig-enheter, har en antatt salgsverdi på 1,2 milliarder kroner, hvorav tre fjerdedeler er i Oslo og Akershus. Disse prosjektene kommer til utførelse og salg primært i 1998 og 1999 og er ikke med i ordrereserven. Ved utgangen av tredje kvartal var 128 boliger (101) i produksjon i egenregi fordelt på 4 (3) prosjekter.

Anlegg
Etter de tre første kvartalene hadde anleggsvirksomheten en omsetning på 1.287 mill. kroner (996 mill. kroner). Resultatet var 36,2 mill. kroner (17,6 mill. kroner). Resultatet for tredje kvartal ble 12,1 mill. kroner (10,2 mill. kroner). I resultatet for tredje kvartal er det foretatt en avsetning for usikkerhet på et fjellprosjekt i Italia i regi av Nocon. Det er her tvist med oppdragsgiver om størrelsen på godtgjørelse for økte kostnader i forbindelse med vanskelige fjellforhold.

VS-Gruppens prosjekt på Vestre Bane på Gardermoen for OSL (50-50 Veidekke/Selmer) har ikke utviklet seg som opprinnelig forventet. Avsetning for den usikkerhet som knytter seg til prosjektet, er tidligere foretatt.

Aktiviteten for øvrig har vært høy også i tredje kvartal. Av andre, større, igangværende prosjekter kan nevnes Nordkapptunnelen, parkeringshuset på Oslo S for Gardermobanen, samt veiparsellene Løkenåsen-Saueråsen på E 18 og Smørbekk-Hølen på E6.

Ordrereserven utviklet seg positivt i løpet av tredje kvartal og er på 1.404 mill. kroner, sammenlignet med 1.097 mill. kroner på samme tid i fjor og 1.136 mill. kroner ved årsskiftet.

Veidekkes internasjonale virksomhet foregår i hovedsak gjennom datterselskapet Noremco Construction og Norwegian Construction Group, Nocon. Omsetningen var 240 mill. kroner (165 mill. kroner). Resultatene er svakere enn forventet.

Asfalt
Asfaltvirksomheten hadde en omsetning pr. tredje kvartal på 712 mill. kroner (694 mill. kroner). Resultatet ble 38,2 mill. kroner (38,7 mill. kroner). Resultat for tredje kvartal isolert sett ble 40,2 mill. kroner (38,1 mill. kroner).

Oppdragsmengden til de private asfaltentreprenørene for Statens vegvesen er i år blitt redusert. Dette skyldes bl.a. at det er bevilget mindre midler til vedlikehold av veinettet. I tillegg har etterspørselen fra kommuner og privatmarkedet vært noe svakere enn forventet. For Veidekkes del har imidlertid asfaltkontrakten på Gardermoen Hovedflyplass oppveid for reduksjonen i markedet for øvrig.

Aktiviteten innen pukk og grus har utviklet seg positivt gjennom året, både hva angår volum og resultater.

Eiendom
Samlede leieinntekter hittil i år er 27,3 mill. kroner (37,3 mill. kroner). Reduksjonen i leieinntekter skyldes salg av ferdigutviklede eiendommer. Totale driftsinntekter var 117 mill. kroner og inkluderer resultatet på 90 mill. kroner knyttet til salget av Sjølyst Allé på Skøyen. Resultatet for virksomheten ble 91,2 mill. kroner (2,0 mill. kroner).

På Lysaker er et næringsbygg på 5.400 kvadratmeter under oppføring i egenregi. Bygget, som nå er fullt utleid, skal stå ferdig i 1998. Eiendomsdivisjonen har flere prosjekter under bearbeiding i Oslo og nærliggende områder, bl.a. et område med et utviklingspotensial på 37.000 kvadrat-meter ved Østre Aker vei.

Finansielle forhold
Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr var ved utgangen av tredje kvartal 138 mill. kroner (114 mill. kroner). Salg av maskiner og utstyr utgjør 23 mill. kroner (5 mill. kroner). Konsernets totale eiendeler pr. 30. september var 2.530 mill. kroner (2.133 mill. kroner). Egenkapital-andelen var 32,5% (31,2%).

Netto rentebærende posisjon var positiv med 55 mill. kroner (-9 mill. kroner). Selskapet har ubenyttede trekkrettigheter på 301 mill. kroner (307 mill. kroner) av en totalramme på 351 mill. kroner (372 mill. kroner).

Aksjonærforhold
Som ledd i Veidekkes målsetting om at selskapets medarbeidere skal være engasjert på eiersiden i selskapet, ble det for sjette år på rad gjennomført salg av aksjer til samtlige ansatte. Det var avsatt 100.000 aksjer til formålet, og de ansatte kunne tegne mellom 10 og 200 aksjer med 20% rabatt på børskurs. I alt tegnet 773 ansatte seg for til sammen 98.345 aksjer. Av disse var det 320 som ikke hadde aksjer i selskapet fra før. Etter årets aksjesalg har i alt 1.244 ansatte en eierandel i Veidekke på om lag 11%.

Utsikter
'Veksten i bygg- og anleggsmarkedet vil avta noe mot slutten av året, men det er fremdeles høy aktivitet i markedet', sier adm. direktør Terje R. Venold. 'I Veidekke har vi lagt vekt på å være selektive i valg av nye oppdrag og har dermed en ordrereserve av god kvalitet. Det interne forbedringsarbeidet i selskapet er fortsatt sterkt i fokus, og dette har også bidratt til at vi nå ligger an til å nå selskapets resultatmål', sier Venold.


Midlertidig rapport for tredje kvartal er tilgjengelig for nedlastning fra http://www.huginonline.no/VEI/DR/vei97k3.pdf

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Økonomidirektør Dag Andresen tlf. 66 98 54 38 eller 915 51 410 (mobil)
Finansdirektør Jørgen G. Michelet tlf. 66 98 54 40 eller 917 43 856 (mobil)
Adm. direktør Terje R. Venold tlf. 66 98 54 05 eller 67 58 12 25 (privat)

Abonner