Stabilt bra i Veidekke

Veidekkes resultater for årets første kvartal viser fortsatt høy aktivitet for entreprenørvirksom­heten, og en stabil og sterk ordrereserve. Boligsalget fikk derimot en forventet reduksjon i Norge, mens Sverige har god aktivitet. - Det meste av virksomheten i Veidekke går meget bra. Vi har tydelige regionale forskjeller, men alt i alt aktivitet på et høyt nivå, sier konsernsjef Terje R. Venold.
 
Veidekkes omsetning i årets første kvartal ble 4 337 MNOK, mot 4 155 MNOK i samme periode i fjor. Driftsresultatet i perioden ble 4 MNOK (50 MNOK) og resultatet før skatt endte på 16 MNOK (54 MNOK).  Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet var ved utgangen av kvartalet 13,2 mrd NOK, som er på nivå med samme periode i fjor og ved årsskiftet.


Mye å gjøre i Norge
I den norske delen av virksomheten er aktiviteten fortsatt gjennomgående høy. Spesielt gjelder dette entreprenørvirksomheten, hvor økt aktivitet innen yrkesbygg for private og offentlige kunder langt på vei kompenserer for en lavere aktivitet innen boligbygging. Også anleggsområdet har en positiv utvikling, ikke minst takket være de mange infrastrukturoppgavene innen vei og bane. For eiendoms­virksomheten fører imidlertid en svakere salgstakt til at det kommer færre nye prosjekter til oppstart, men konsernets solide finansielle stilling gir muligheter for mer langsiktige investeringer i tomte- og utbyggingsområder. For Veidekkes industrivirksomhet er første kvartal et utgiftskvartal hvor spesielt kostnadene til forberedelser for en asfaltsesong med betydelig økt aktivitet preger tallene.


Omsetnin­gen i første kvartal i Norge ble 3 028 MNOK (2 645 MNOK) og resultatet ble 9 MNOK (42 MNOK).


Positivt i Sverige
Den svenske entreprenørvirksomheten viser en positiv utvikling med bedring av marginene, særlig for byggvirksomheten i Stockholm. Ordrereserven er økt med 40 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. Eiendoms­virksom­heten hadde en kraftig resultatforbedring, og en salgsgrad på hele 96 %. I Sverige ble omsetningen i første kvartal 730 MNOK (703 MNOK) og resultatet 34 MNOK (15 MNOK).


 
 
Fortsatt konsolidering i Danmark
For den danske virksomheten, Hoffmann A/S, bærer resultatene preg volumnedgang og konsolidering. Virksomheten følger planen mot et resultat i balanse for 2008. Omsetningen ble 535 MNOK (772 MNOK), og resultatet -15 MNOK (6 MNOK).


HMS
Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,2 %, som er noe høyere enn samme periode i fjor. I Danmark var sykefraværet 3,1 % og i Sverige 3,0 %, begge deler omtrent det samme som året før.
H-verdien (fraværsskader pr million arbeidstimer) ble 6,9 for hele konsernet (6,1).


Det vises for øvrig til styrets rapport for 1. kvartal 2008, som er vedlagt denne pressemelding.


For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør finans Arne Giske, tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no
 
 
 
VEIDEKKE ASA
 
  
 
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.475 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner (2007). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.
 

Abonner

Dokumenter og linker