Sterke tall fra Veidekke


Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. Resultatmarginen ble 5 % og egenkapitalrentabiliteten 23,1 %. Omsetningen økte med 14 % til 5.645 mill. kroner, og resultatet før skatt ble 282,3 mill. kroner.


Veidekke har i 1998 hatt fokus bl.a. på å øke porteføljen av utviklingseiendommer innen bolig og næring. Selskapet Veidekke Construction AB, Vecon, i Sverige er etablert. Industridivisjonens kjernevirksomhet, asfalt, pukk og grus, er styrket og selskapet har bygget opp en ledende posi-sjon på ferdigbetongmarkedet. Selskapet Veidekke Gjenvinning er etablert, og Bautas er videre-utviklet til å bli et av de ledende utleieselskapene innen bygg og anleggsutstyr.

De nye satsingsområdene har ført til større engasjement i verdikjeden relatert til bygg og an-legg, og gir oss muligheter for å utnytte kompetanse- og driftsmessige synergier med konsernets øvrige virksomhet. De gir også selskapet økt bredde og nye vekstmuligheter og dermed mulig-heter for å utjevne markedssvingninger, mener Venold.


Resultatutvikling
Veidekke hadde i 1998 en omsetning på 5.645 mill. kroner (4.961 mill. kroner). Resultat før skatt ble 282,3 mill. kroner (270,4 mill. kroner) og resultatmarginen 5,0 % (5,5 %). Til sammen hadde divisjonene Bygg, Anlegg og Industri et resultat på 249,7 mill. kroner og en gjennomsnittlig resultatmargin på 4,5 %. Dette er en vesentlig forbedring i forhold til året før med et resultatet på 181,6 mill. kroner og en margin på 3,7 %. Divisjon Eiendom hadde et resultat på 37,3 mill. kroner (90,5 mill. kroner).


Konsernets driftsresultat var 287,8 mill. kroner (248,6 mill. kroner). Finansresultatet var -5,5 mill. kroner (21,8 mill. kroner). Ordrereserven for bygg- og anleggsvirksomheten er god, både i kvali-tet og kvantitet. Ved utgangen av året var den på 2.682 mill. kroner (2.710 mill. kroner).


Resultat pr. aksje var 16,52 kroner (16,13 kroner) og egenkapitalrentabiliteten var 23,1 %
(26,5 %). På generalforsamlingen i april vil styret foreslå et utbytte på kr. 5,00 pr. aksje for 1998 (kr. 4,75).


For full rapport følg linken under

Abonner

Dokumenter og linker