Ute av lavkonjunkturen

Veidekke presenterer i dag kl 11.30 sin konjunkturapport for de tre skandinaviske land i Veidekkes lokaler i Skabos Vei 4, Oslo.

 

- Vi kan nå konstatere at lavkonjunkturen er over for denne gang. Tre påfølgende kvartaler med positiv vekst indikerer at trenden peker oppover. Store stimulanser i form av uvanlig lav rente og statlige penger sprøytet inn i økonomien har virket. Vi registrerer også at optimismen i husholdningene og bedriftene er tilbake. Men risikobildet er fortsatt uvanlig komplekst, sier direktør for strategi og marked i Veidekke, Rolf Albriktsen, som har utarbeidet rapporten.

- Vi har erfart at de skandinaviske landene påvirkes i sterk grad av det som skjer internasjonalt, og i særdeleshet bygg og anleggsmarkedet. Nå ser vi en klar bedring i vårt tilgjengelige bygg- og anleggsmarked. I konjunkturrapporten som Veidekke legger frem i dag, er vekstanslagene for både Norge, Sverige og Danmark, justert opp, sier Albriktsen.

For Norge ventes en realvekst i år på 2 % og 4 % neste år. Det er bedring i boligmarkedet, yrkesbyggmarkedet og innen anlegg som ligger bak oppjusteringen.

I Sverige har veksten i økonomien vært betydelig sterkere enn hva vi trodde. Eksport, investeringer og offentlig forbruk har gitt bidrag til veksten. Bygg- og anleggsaktiviteten begynner nå å komme etter, og vi ser tegn til vekst innen både bolig og yrkesbygg. Anleggsinvesteringene ligger på et høyt nivå som følge av flere store vei- og jernbaneinvesteringer. For Sverige er den samlede markedsveksten oppjustert fra 0,5 % til 3 % i år. Veksten kommer imidlertid etter en periode med svært lav aktivitet innen flere sektorer.

I Danmark startet nedgangen i bygg og anleggsmarkedet før konjunkturene begynte å falle, og nedgangen har vært ekstra sterk. Boligmarkedet har til dels vært borte, og prisene har stupt. Fra andre halvår 2009 til nå har prisene i København økt med 13 %, fra et lavt nivå. Vi ser samme tendens andre steder i Danmark også. Men byggeaktiviteten følger ikke etter. I år blir det igangsatt 9 000 boliger, økende til 11 000 i 2011. Til sammenligning var igangsettingen i 2006 på hele 36 000. I Danmark ser vi nå en svak oppgang i alle sektorene innen bygg og anlegg. For 2010 vil den samlede investeringsveksten være negativ, men mindre enn hva vi antok før. Veksten kommer trolig i 2011. Etter en så kraftig nedgang som det har vært her, vil det ta tid før investorene tør sette i gang bygging.

- Bygg og anleggsmarkedet i Skandinavia bedrer seg i 2010 og 2011. Men frem mot 2015 kan vi ikke se grunn til at pilen skal peke bratt oppover. Usikkerheten i verden vil fortsatt påvirke oss og gi svingninger i aktivitetsnivået, avslutter Albriktsen.

Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked, Veidekke ASA,  tel. 21 05 75 71, mobil 906 91 110,  rolf.albriktsen@veidekke.no
Kai Krüger Henriksen konserndirektør kommunikasjon, tel. 21 05 77 04, mobil 905 19 360,  kai.henriksen@veidekke.no

 

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 20 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner