Veibygging og tunneler Måna - Vassum på Oslofjordforbindelsen til VeidekkeVeidekke

Veidekke har fått kontrakt på bygging av veistrekningen Måna - Vassum på den nye Oslofjordforbindelsen. Veidekkes
kontraktssum er på 167,8 mill. kroner eksklusive mva.

Strekningen fra Måna frem til E-6 ved Vassum er på seks kilometer og omfatter to tunneler med tverrsnitt 70 kvadratmeter på
til sammen 2,2 kilometer lengde, en veibro med åtte spenn på i alt 212 meter lengde og en veibro på 51 meter lengde. Sprengning i
dagen utgjør et volum på om lag 117.000 kubikkmeter.
Veidekke skal levere trafikkferdig og asfaltert vei, og kontrakten inkluderer vann- og frostsikring på i alt 47.000 kvadratmeter i
tunnelene. Det skal legges i alt 9.500 meter drens- og overvannsledninger. Overlevering av veiparsellen er kontraktsfestet til 10.
mai 2000.
Anleggsarbeidene vil i gjennomsnitt beskjeftige mellom 30 og 40 av Veidekkes egne ansatte.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt seksjonsleder Ingrid Dahl Hovland, Divisjon Anlegg,
telefon 67 15 41 00.
VEIDEKKE ASA

Abonner