Veidekke bygger Oddernestunnelen i Kristiansand

Statens vegvesen Vest-Agder har gitt Veidekke og Veidekkes datterselskap Br. Reme kontrakten på bygging av Oddernestunnelen på E18 gjennom Kristiansand. Kontraktssummen er på 239 mill. kroner.


Kontrakten omfatter også komplett nytt kryss mellom E18 og Torridalsveien, inklusive riving av landparti av den gamle Oddernesbrua. Dessuten omfatter kontrakten tunnelportaler med støttemurer i betong, støyskjermer, grøntarbeider ved portalene og natursteinsmurer. I tillegg kommer koordinering av tekniske entrepriser og underentreprenører

Statens vegvesen har i sitt brev i forbindelse med anbudstildelingen uttalt at: "Løsningen er av god kvalitet, og er drifts- og vedlikeholdsvennlig. Samtidig ivaretar den trafikkavviklingen, ulempene for naboene og leveringstiden på en tilfredstillende måte. Det valgte anbudet gir god sikkerhet mot pris og prisøkning. En samlet vurdering gjør at det alternative anbudet anses som det økonomisk mest fordelaktig for vegvesenet."

I entreprisen inngår ansvaret for alle nødvendige omlegginger av E18 og kryssende lokalveier i anleggsperioden. "Trafikken på alle vegene i anleggsområdet skal gå som normalt i hele byggeperioden, så her står vi overfor en stor utfordring," sier prosjektleder Jørgen Reme.


Allerede i denne uken starter prosjekteringsarbeidene, og den nye tunnelen skal være ferdig til 1. juni 2004.

Veidekke regner med å ha en bemanning på 45 personer i anleggsperioden. Av disse er 37 fagarbeidere. Nevnes kan også at det til tunnelarbeidene vil medgå 26.000m3 betong, 200.000 m3 løsmasser, 47.000 m2 spunt og 2200 tonn armering.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Direktør Klaus Hansen, Veidekke ASA, telefon 21 05 50 00
Prosjektleder Jørgen Reme, Br. Reme A/S telefon 38 12 58 00

Abonner