VEIDEKKE HOLDER STØ KURSDato:Tor, 31/10 1996 Veidekke

Resultat før skatt for årets tre første kvartaler ble 75,4 mill. kroner, mot 50,1 mill. kroner i fjor. I tredje kvartal er resultatene forbedret for alle virksomhetsområdene.

Veidekkes omsetning i de tre første kvartalene var 3.019 mill. kroner mot 2.888 mill. kroner på samme tid i fjor. Justert for oppkjøp av Molde Asfalt, Topp-Dekke og Moderne Bygg, som samlet har omsatt for om lag 145 mill. kroner hittil i år, har omsetningen totalt sett vært stabil sammenlignet med fjoråret.

Ordrereserven som hadde en sterk vekst i første halvår, er opprettholdt i tredje kvartal og var pr. 30. september 2.191 mill. kroner. I tillegg til dette har Asfalt en langsiktig ordrereserve på 210 mill. kroner.


(Beløp i mill. kroner)
1.1.-30.9.1996 1.1.-30.9.1995 3. kvartal 1996 3. kvartal 1995 1995
Virksomhets- Om- Resultat Om- Resultat Om- Resultat Om- Resultat Om- Resultat
områder setning før skatt setning før skatt setning før skatt setning før skatt setning før skatt
Bygg 1.356,8 35,1 1.407,9 24,0 416,4 14,8 485,5 8,9 1.951,8 34,5
Anlegg 996,0 17,6 840,0 0,8 402,0 10,2 350,7 2,8 1.172,0 2,9
Asfalt 694,4 21,7 623,1 28,9 438,5 55,2 365,5 46,7 812,2 42,4
Eiendom 37,3 2,0 41,3 0,0 11,0 1,0 13,8 -0,4 63,5 0,8
Annet -65,4 -1,0 -24,7 -3,6 -27,3 0,2 -13,8 -1,2 -34,8 -2,2
Sum 3.019,1 75,4 2.887,6 50,1 1.240,6 81,4 1.201,7 56,8 3.964,7 78,4


Bygg
Bygg hadde en omsetning i de tre første kvartalene på 1.357 mill. kroner. Justert for omsetningen i Moderne Bygg er omsetningen ca. 10 % lavere enn i fjor. Resultatet utvikler seg positivt og var på 35,1 mill. kroner, som er en forbedring på 11,1 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Ordrereserven utviklet seg også positivt i tredje kvartal, og økte fra 983 mill. kroner ved utgangen av første halvår til 1.094 mill. kroner pr. 30. september.

De største prosjektene er for tiden utbyggingen på Skøyen i Oslo, hvor Bygg har kontrakter for 295 mill. kroner, Amanda Kjøpesenter i Haugesund til 210 mill. kroner og et kontorbygg for Kværner Engineering på Lysaker i Oslo til 104 mill. kroner.

Veidekke har overtatt 70 % av aksjene i Seby A/S for 15,9 mill. kroner med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 1997. Firmaet har en omsetning på vel 100 mill. kroner. Dette oppkjøpet styrker Veidekkes posisjon på Romerike.

Anlegg
Omsetningen i Anlegg var 996 mill. kroner i de tre første kvartalene mot 840 mill. kroner på samme tid i fjor. Økningen gjenspeiler den økning i ordrereserven som fant sted i 1995, samt god tilgang på nye ordre i første halvår i 1996. Resultatet ble 17,6 mill. kroner mot 0,8 mill. kroner på samme tid i fjor. Isolert sett er resultatet for tredje kvartal på 10,2 mill. kroner.

Produksjonen på prosjektene knyttet til Gardermoutbyggingen går som planlagt, og i Østfold er byggingen av dobbeltspor Såstad - Haug for NSB og E6-parsellen Smørbekk - Hølen for Statens vegvesen startet opp. Ordrereserven vurderes som tilfredsstillende og er på 1.097 mill. kroner.

På Nordkapptunnelen foregår det nå kontinuerlig betongutstøping både fra fastlandssiden og Magerøysiden, etter at vi også har støtt på dårlig fjell midt under Magerøysundet. Det gjenstår nå å drive ca. 2.700 meter av den ca. 6.800 meter lange tunnelen, og arbeidene ligger ca. 42 uker etter opprinnelig fremdriftsplan. I slutten av juni tok Veidekke ut stevning mot Statens vegvesen, og saken ventes å komme opp i løpet av 1997. De avsetninger som er gjort i regnskapet, vurderes som tilstrekkelige.

Veidekkes heleide datterselskap, Noremco, er inne i en positiv utvikling med bedret resultat og økende ordrereserve. For den internasjonale virksomheten samlet sett, herunder også Nocon som eies sammen med Selmer, er omsetningen hittil i år på 165 mill. kroner.

Asfalt
Asfaltvirksomheten har hittil i år omsatt for 694 mill. kroner mot 623 mill. kroner på samme tid i fjor. Økningen skyldes oppkjøpene av Molde Asfalt og Topp-Dekke, begge med regnskaps-messig effekt fra 1. januar i år. Resultatet for årets tre første kvartaler er på 21,7 mill. kroner (28,9 mill. kroner i fjor). Resultatmarginen for tredje kvartal er på linje med fjoråret, og justert for realisasjonsgevinster i fjor på 11 mill. kroner, er resultatet noe bedre enn i 1995.

Eiendom
Leieinntektene var 37,3 mill. kroner i årets tre første kvartaler mot 41,3 mill. kroner på samme tid i fjor. Reduksjonen skyldes salg av ferdig utviklede eiendommer. Resultatet for virksomheten ble 2,0 mill. kroner (0,0 mill. kroner i fjor).

I tredje kvartal er Schweigaards gate 33B i Oslo solgt for 46 mill. kroner. I alt er det i år solgt ni eiendommer for totalt 176 mill. kroner, som har gitt en netto gevinst på 17 mill. kroner. Salgsgevinsten har i sin helhet gått til nedskrivning på andre eiendommer.

Finansielle forhold
Bruttoinvesteringer i maskiner og utstyr har hittil i år vært 114 mill. kroner, hvorav 63 mill. kroner innen asfalt. Salg av maskiner og utstyr utgjør 5 mill. kroner. Konsernets totale eiendeler utgjorde 2.133 mill. kroner. Egenkapitalandelen er 30,7 %.

Likviditeten var ved utgangen av tredje kvartal 198 mill. kroner mot 245 mill. kroner i fjor. I tillegg kommer ubenyttede trekkrettigheter på 307 mill. kroner av en totalramme på 372 mill. kroner. Tilsvarende tall i fjor var henholdsvis 236 mill. kroner og 396 mill. kroner. Netto rentebærende gjeld var 9 mill. kroner (163 mill. kroner i fjor). Reduksjonen i rentebærende gjeld har sammenheng med salg av ferdigutviklede næringseiendommer.

Aksjonærforhold
Det ble i september gjennomført salg av aksjer til ansatte med 20 % rabatt på børskurs. Hver kunne tegne mellom 10 og 250 aksjer. Det var avsatt i alt 100.000 aksjer til salget, som ble overtegnet med 25 %. Styret har funnet det riktig at alle skal få de aksjer som er tegnet, uten avkortning. Etter årets aksjesalg er de ansattes eierandel kommet opp i 11,2 %, fordelt på vel 1.250 ansatte.

Utsikter
Hittil har utviklingen i bygg- og anleggsmarkedet vært som forventet. Prognosene for 1997 tilsier noe lavere vekst, men med fortsatt høyt aktivitetsnivå. Det er spesielt innen anlegg at aktiviteten flater ut. Selv om igangsettingen av nye næringsbygg og boliger ikke øker sterkt neste år, vil høyere innsats innen rehabilitering av eksisterende bygg bidra til svak vekst. Lavt rentenivå og fortsatt gunstig utvikling i norsk økonomi er viktige forutsetninger for utviklingen. Statsbudsjettet ga signaler om lavere bevilgninger til vedlikehold av veier, noe som indikerer et noe svakere asfaltmarked i 1997. Asfalteringen av Østre og Vestre bane på Gardermoen gjør imidlertid at Veidekkes samlede asfaltproduksjon vil øke i 1997.

'Høyt markedsnivå og fortsatt solide ordrereserver gir muligheter for selektivitet i markedet, og sammen med effektivisering av driften gjennom det interne forbedringsarbeid, venter vi at dette vil gi ytterligere resultatforbedringer for Veidekke', sier adm. direktør Terje R. Venold.

(Alle beløp i mill. kroner)

RESULTATREGNSKAP 1.1.-30.9.1996 1.1.-30.9.1995
Driftsinntekter 3.019,1 2.887,6
Driftskostnader -2.865,8 -2.765,9
Ordinære avskrivninger -83,6 -75,8
Driftsresultat 69,7 45,9
Netto finansresultat 5,7 4,2
Konsernets resultat 75,4 50,1
Fortjeneste pr. aksje (kr.) 8,50 5,60BALANSE 30.9.1996 31.12.1995 30.9.1995
Omløpsmidler 1.262,9 1.087,0 1.273,9
Anleggsmidler 870,0 971,9 1.028,7
Sum eiendeler 2.132,9 2.058,9 2.302,6

Kortsiktig gjeld 1.114,8 1.086,9 1.222,3
Langsiktig gjeld 342,5 371,8 477,9
Minoritetsinteresser 54,9 54,9 50,1
Egenkapital 545,3 545,3 502,2
Resultat 75,4 - 50,1
Sum gjeld og egenkapital 2.132,9 2.058,9 2.302,6

Egenkapitalandel i %
(basert på 28% skatt) 30,7 29,2 25,6

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Økonomidirektør Dag Andresen tlf. 66 98 54 38 eller 942 51 501 (mobil)
Finansdirektør Jørgen G. Michelet tlf. 66 98 54 40 eller 22 49 30 36 (privat)
Adm. direktør Terje R. Venold tlf. 66 98 54 05 eller 67 58 12 25 (privat)

Abonner