VEIDEKKE I FØRSTE KVARTAL 1996Dato:Thu, 25.Apr 1996Veidekke

  • Utviklingen i første kvartal viser fortsatt bedret inntjening
  • Styrking av resultater i Bygg og Anlegg
  • God ordrereserve

Veidekkes utvikling i første kvartal viser at selskapet er på rett  vei mot bedret inntjening. Resultatene innen såvel Bygg som Anlegg er  styrket. Omsetningen i første kvartal ble 783 mill. kroner, sammenlignet med 717 mill. kroner på samme tid i fjor. Resultatet, som er preget av sesongvariasjoner i asfaltvirksomheten, ble -37,9 mill. kroner mot -36,2 mill. kroner på samme tid i fjor. Fjorårets resultat var påvirket av salgsgevinster på 11 mill. kroner. Ordrereserven (eksklusive Asfalt) er på 1.852 mill kroner, sammenlignet med 1.944 mill. kroner ved årsskiftet, og 1.845 mill. kroner etter første kvartal i fjor. Det ventes avgjørelse på flere store oppdrag innen alle virksomhetsområder i de nærmeste  månedene.

Beløp i mill. kroner
1. kvartal 1996 1. kvartal 1995 1995
Omsetning Resultat før skatt Omsetning Resultat før skatt Omsetning Resultat før skatt
Bygg 482,2 10,1 453,9 3,4 1.951,8 34,5
Anlegg 280 2,4 215,9 -2,4 1.172,0 2,9
Asfalt 22,5 -50,5 37,9 -37,3 812,2 42,4
Eiendom 12 0,2 15,5 0,5 63,5 0,8
Annet -14,2 -0,1 -5,9 -0,4 -34,8 -2,2
Sum 782,5 -37,9 717,3 -36,2 3.964,7 78,4Bygg

Bygg hadde i første kvartal en omsetning på 482 mill. kroner. Resultatet viser en positiv utvikling, og sammenlignet med første kvartal i fjor har det økt fra 3,4 mill. kroner til 10,1 mill. kroner. Resultatmarginen viser også en positiv utvikling. Ordrereserven er på 992 mill. kroner, mot 1.024 mill. kroner ved begynnelsen av året.

Utviklingen av de store igangværende prosjektene har vært som forutsatt. Vinterbro kjøpesenter for Steen & Strøm Invest ble overlevert etter planen 14. mars. På Amanda kjøpesenter i Haugesund og Norsk Bransjesenter på Skøyen som ble igangsatt i oktober/november i fjor, går arbeidene etter planen.
Overtakelsen av Moderne Bygg A/S med virkning fra 1. januar 1996 er et ledd i å styrke Veidekkes kapasitet og kompetanse innen boligbygging i Osloområdet. Omsetningen i dette selskapet i første kvartal er 40 mill. kroner, og resultatet er positivt.

Anlegg

Anleggsvirksomheten hadde en omsetning på 280 mill. kroner, sammenlignet med 216 mill. kroner i første kvartal i fjor. Omsetningsøkningen gjenspeiler den oppgang i ordrereserven som fant sted i løpet av fjoråret. Driften utviklet seg som forventet, og ga et plussresultat på 2,4 mill. kroner i perioden, sammenlignet med et tap på 2,4 mill. kroner for samme periode i fjor. Ordrereserven er på 860 mill. kroner mot 920 mill. kroner ved å rsskiftet. VS-Gruppen, et arbeidsfellesskap mellom Veidekke og Selmer (50/50) er nettopp blitt tildelt kontrakten for bygging av vestre banesystem for Oslo Hovedflyplass. Kontrakten har en verdi på ca. 500 mill. kroner. Arbeidene starter i begynnelsen av mai og avsluttes høsten 1998.

Fremdriften på prosjektene knyttet til Gardermoutbyggingen er som planlagt. Det gjelder både jernbaneforbindelsen, selve flyplassen og oppdragene for Forsvaret på Rena. På Nordkapp-tunnelen er det fortsatt vanskeligere fjellforhold enn antatt. Det er tatt hensyn til den usikkerhet som knytter seg til prosjektet i resultatrapporteringen.

Asfalt

Omsetnings- og resultattallene for første kvartal er som vanlig preget av at asfaltsesongen ikke begynner før i april/mai. En viss omsetning er det imidlertid også i de tre første månedene, særlig fra salg av pukk og grus. Resultatet for første kvartal ble på -50,5 mill. kroner, mot -37,3 mill. kroner på samme tid i fjor. Resultatet er på linje med fjoråret, når en ser bort fra realisasjonsgevinster på 11 mill. kroner i første kvartal i fjor.

Resultatet av den årlige anbudsrunden for Statens vegvesen viser ingen vesentlige endringer i konkurransesituasjonen mellom asfaltentreprenørene, og prisnivået er omtrent som i fjor.

Eiendom

Leieinntektene ble redusert fra 15,5 mill. kroner i første kvartal i fjor til 12 mill. kroner i første kvartal i år, noe som skyldes salg av eiendommer. Resultatet for virksomheten ble 0,2 mill. kroner. Hittil i år er det solgt fem eiendommer for totalt 75 mill. kroner. Dette har gitt en netto gevinst på 8 mill. kroner, som er utlignet mot mindreverdier på andre eiendommer.

Veidekkes største utviklingsprosjekt i egen regi, er deler av det tidligere NEBB-området på Skøyen i Oslo. I samarbeid med partnere har Veidekke mulighet til å bygge ut ca. 75.000 m², fordelt på fem bygg og parkeringskjeller. To av prosjektene, ett bygg for Norsk Bransjesenter og ett bygg for Scandic Hotel, er igangsatt. Byggene har et samlet areal på 42.000 m². Utsiktene til å sikre den opprinnelige målsetning om kontinuerlig utbygging av prosjektene vurderes som gode.

Finansielle forhold

Likviditeten var 230 mill. kroner ved utgangen av første kvartal, mot 310 mill. kroner på samme tid i fjor. Nedgangen i likviditeten fra samme tid i fjor, henger primært sammen med nedbeta-ling av gjeld og økt satsing på egenregiprosjekter. Veidekke har ubenyttede trekkrettigheter på 322 mill. kroner av en totalramme på 372 mill. kroner. Tilsvarende beløp i fjor var 402 mill. kroner og 452 mill. kroner. Netto rentebærende gjeld var 52 mill. kroner, mot 6 mill. kroner på samme tid i fjor.

Utsikter

Begynnelsen på året har vært som forutsatt både markedsmessig og hva angår Veidekkes utvikling. De bedrede markedsforhold, sammen med interne forbedrings- og utviklingstiltak som gjennomføres i bedriften, ventes å bidra til ytterligere resultatforbedring i løpet av året, sammenlignet med 1995.

Beløp i mill. kroner
RESULTATREGNSKAP 1. kvartal 1996 1. kvartal 1995
Driftsinntekter 782,5 717,3
Driftskostnader -794,9 -730,9
Ordinære avskrivninger -27,1 -23,5
Driftsresultat -39,5 -37,1
Netto finansresultat 1,6 0,9
Resultat før skattekostnad -37,9 -36,2

Beløp i mill. kroner
BALANSE 1. kvartal 1996 1. kvartal 1995
Omløpsmidler 987,9 1087
Anleggsmidler 923,6 971,9
Sum eiendeler 1911,5 2058,9
Kortsiktig gjeld 985,2 1086,9
Langsiktig gjeld 364 371,8
Minoritetsinteresser 54,9 54,9
Egenkapital 545,3 545,3
Resultat -37,9 -
Sum gjeld og egenkapital 1911,5 2058,9

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Adm. direktør Terje R. Venold   tlf. 66 98 54 05 eller 67 58 12 25 (privat)
Finansdirektør Jørgen G. Michelet   tlf. 66 98 54 40 eller 22 49 30 36 (privat)
Økonomidirektør Dag Andresen tlf. 66 98 54 38 eller 31 28 75 48 (privat)


Billingstad, 25. april 1996
VEIDEKKE ASA

Abonner