Veidekke styrker sin konkurransekraft innen asfalt, pukk og grus
Asfalt, pukk og grus med en samlet omsetning på vel én milliard kroner i 1999, Ferdigbetong med en omsetning på ca. 100 mill. kroner og Veidekke Gjenvinning med en omsetning på om lag 150 mill. kroner. Veidekkes selskap for maskin- og utstyrsleie, Bautas, går inn i Divisjon Industri som den fjerde enheten med en omsetning i størrelsesorden 350 mill. kroner i 1999. Samlet omset-ning for Divisjon Industri vil bli i størrelsesorden 1.600 mill. kroner i 1999.


Divisjon Industri blir nå samlet en betydelig virksomhet i Veidekke, og innen området asfalt får vi en positiv styrking av vår allerede etablerte posisjon som Norges største asfaltentreprenør, sier konsernsjef Terje R. Venold. Strategisk har vi målrettet satset på å øke vår andel av hele verdi-kjeden innen våre områder. Ser vi til land det er naturlig å sammenligne oss med, har mange av de store entreprenørbedriftene betydelig industrivirksomhet tilknyttet bygg- og anleggsvirksomhe-ten. De fleste av disse områdene gir som oftest en bedre avkastning, og er ikke så konjunktur-avhengige som den tradisjonelle entreprenørvirksomheten. Vi mener derfor at en sterk industriside vil kunne bidra til en fortsatt stabil vekst og utvikling for Veidekke, legger Venold til.


Veidekkes nåværende konserndirektør for økonomi og finans, Dag Andresen (37), går inn som leder for Divisjon Industri. Vidar Aarvold vil lede den samlede enheten for asfalt, pukk og grus, Eigil Flaathen vil lede Veidekkes videre satsing på ferdigbetong, Ole Skytterholm leder Veidekke Gjenvinning A/S og Kurt Opseth leder Bautas.

Økonomdirektør Hårek Elvenes og finansdirektør Jørgen G. Michelet går inn i konsernledelsen med ansvar for henholdvis økonomi og finans.

Abonner