Veidekkes kvartalsresultat i tråd med resultatvarsel i juni
- Innen anleggsvirksomheten ble også første halvår av 2001 relativt svakt. Mest fordi den store overkapasiteten innen sektoren ga et sterkt prispress på flere av prosjektene som ble lagt ut på anbud, med dertil hørende priser vi mente ikke ville gi en for oss forsvarlig inntjening, sier Venold. - Nå ser vi imidlertid klare tegn på bedrede priser, og vi ligger godt an til å få noen større anleggsprosjekter denne høsten, legger han til.


Selskapets samlede ordrereserve ligger fortsatt på et høyt nivå, og Veidekke er i avsluttende kontraktsforhandlinger om flere større oppdrag. På bakgrunn av dette og de ulike tiltakene som er gjennomført for å bedre lønnsomheten, ligger alt til rette for at Veidekke etter annet halvår vil få et årsresultat på linje med fjoråret.


Veidekkes virksomhet i Danmark (Hoffmann), samt industri- og eiendomsvirksomheten utvikler seg som planlagt.

Konsernresultater
For 2. kvartal var Veidekkes omsetning 2.648 mill. kroner (1.841 mill. kroner). Resultat før finans- og skattekostnader og avskrivninger (EBITDA) ble 168,2 mill. kroner (184,1 mill. kroner). Kontantstrøm pr. aksje ble kr. 4,58 (kr. 5,11). Resultat før skatt ble 14,9 mill. kroner (80,0 mill. kroner). Dette tilsvarer et resultat pr. aksje på kr. 0,22 (kr. 2,07).

Konsernets driftsresultat i 2. kvartal var 51,3 mill. kroner (98,4 mill. kroner). I driftsresultatet er det tatt hensyn til goodwillavskrivninger på 23,1 mill. kroner (15,0 mill. kroner). Netto finansresultat ble -36,4 mill. kroner (-18,4 mill. kroner). Eksklusive engangskostnadene ble driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) 203,2 mill kroner.


Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var på 6.097 mill. kroner, sammenlignet med 5.833 mill. kroner ved årsskiftet og 4.102 mill. kroner i 2. kvartal i fjor.VEIDEKKE ASA


Det vises for øvrig til Styrets rapport for 2. kvartal 2001, som er vedlagt denne pressemelding:

Abonner

Dokumenter og linker