20 millioner delt ut til grunnopplæring i bedrifter

(Oslo, 11.04.07) 70 virksomheter fra hele landet har fått i alt 20 millioner kroner til grunnopplæring i lesing, skriving, regning og ikt gjennom regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Læring på arbeidsplassen
Mer enn 200 virksomheter søkte om vel 78 millioner kroner gjennom programmet i år.

– Programmet har stor verdi både for enkeltmennesker og for bedriftene som er med, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. Han viser til at arbeidslivet preges av rask teknologisk utvikling og omstilling, og at dette krever mer av den enkelte arbeidstaker.

– Det å kunne lære og ta i bruk ny kunnskap blir stadig viktigere. For bedriftene er tilstrekkelig basiskompetanse i tillegg viktig for å få til omstillinger og lykkes med innføring av ny teknologi. Mangel på grunnleggende ferdigheter kan være et hinder for innovasjon og utvikling, sier Djupedal.

Opplæring i alle fylker
Det blir satt i gang opplæringsprosjekter i alle fylker, og aller flest tildelinger er det i Hordaland (9) og Oppland (7) tett fulgt av Oslo, Telemark og Østfold med 6 tildelinger i hvert fylke.

Hovedtyngden av de som har fått støtte skal i gang med opplæring i alle de grunnleggende ferdighetene, mens den nest største gruppen kombinerer lese- og skriveopplæring med datakurs.

Støttebeløpene varierer fra kr 15 000 til kr 900 000 og søkerne er alt fra enkeltmannsforetak til større bransjenettverk med flere hundre kursdeltakere.

– Vi ser en økning i søknader fra fjorårets program og det er gledelig. Det er også viktig å bemerke at alle disse i hovedsak var nye søkere, sier direktør Turid Kjølseth i Vox.

Kommunene mest aktive
Av de 70 virksomhetene som har fått midler, er flest tildelinger gitt til virksomheter i kommunal sektor (19) og i næringsmiddelbransjen (10). Industribransjen (9) og pleie- og omsorgssektoren (9) følger hakk i hæl.

Stor interesse for motivasjonsmidler
Nytt i årets program er at det kunne søkes om midler til motivasjonsarbeid og kartlegging. Over 60 % av det totale antall søkere benyttet seg av denne muligheten.

Disse får BKA-midler i 2007
Se www.vox.no/bkaresultat07

Kontaktpersoner:

Turid Kjølseth, direktør Vox. Telefon 23 38 13 10/93 43 93 62
e-post: turid.kjolseth@vox.no

Tom Sørhus, underdirektør Vox. Telefon 23 38 13 42/93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Multimedia

Multimedia