20 millioner ekstra til læring på arbeidsplassen

(Oslo, 15.05.09) Flere bedrifter kan få tilskudd til opplæring i lesing, skriving, regning og data for sine ansatte. Regjeringen har foreslått ytterligere 20 millioner kroner til styrking av grunnleggende ferdigheter for voksne i revidert nasjonalbudsjett.

Pengene blir tildelt gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Nær 270 virksomheter søkte om til sammen 122 millioner kroner til slike kurs for sine ansatte i år.

Statistikk viser at BKA er en tilskuddsordning som lykkes i å nå fram til lavt utdannede.

BKA er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk, og skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Målet er å hindre utstøting fra arbeidslivet som følge av svake grunnleggende ferdigheter. Vox forvalter tilskuddsmidlene.

Svake leseferdigheter er den tredje viktigste årsaken til utstøting fra arbeidslivet (etter alder og helse). 430 000 voksne i Norge mangler grunnleggende ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke data.

For mer informasjon: www.vox.no/presserom_bka og www.vox.no/bka

Kontaktpersoner i Vox
Jan Ellertsen, direktør i Vox. Telefon: 23 38 13 10 / 90 69 73 63
e-post: jan.ellertsen@vox.no

Tom Sigurd Sørhus, underdirektør i Vox. Telefon: 23 38 13 42 / 93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Ingunn Eck, underdirektør i Vox. Telefon: 23 38 13 90 / 97 50 91 87
e-post: ingunn.eck@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner