27 millioner til opplæring på arbeidsplassen

(Oslo, 09.10.08) Svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet. Bedrifter og virksomheter kan nå søke om inntil 27 millioner kroner til grunnopplæring i lesing, skriving, regning og data gjennom regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

430 000 voksne i Norge mangler grunnleggende ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger.

BKA er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

– Effektivisering og kvalitetssikring gjør at det kreves stadig mer av den enkelte arbeidstaker. Skriftlig rapportering og bruk av data er nå helt vanlig i de fleste yrker. Mange arbeidstakere trenger å heve basiskompetansen for å henge med, sier Bjørg Ilebekk, fungerende direktør i Vox.

Siden programmets start i 2006 har 230 virksomheter fått til sammen 65 millioner kroner i støtte til opplæring på arbeidsplassen.

Det er Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, som forvalter midlene.

Søknadsfrist er 23. januar 2009.

Med forbehold om Stortingets godkjennelse.

Hele programteksten finner du på www.vox.no/bka
Mer informasjon: www.vox.no/presserom_bka

Kontaktpersoner:

Bjørg Ilebekk, fungerende direktør Vox. Telefon 23 38 13 14/93 43 93 49
e-post: bjorg.ilebekk@vox.no

Tom Sigurd Sørhus, underdirektør Vox. Telefon 23 38 13 42/93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Ingunn Eck, underdirektør Vox. Telefon 23 38 13 90/97 50 91 87
e-post: ingunn.eck@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker