Flere kan søke opplæringsmidler

(Oslo, 28.01.09) Som en del av krisepakken foreslår Regjeringen ytterligere 20 millioner kroner til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

– En satsning på basiskompetanse gjør både de ansatte og bedriften bedre rustet til å møte kravene til omstilling finanskrisen fører med seg, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

Med bevilgningen følger også en utvidelse av målgruppen for programmet.

– Vi ønsker spesielt å nå arbeidstakere i utsatte bransjer som byggenæringen og varehandelen, samt arbeidsledige gjennom et tettere samarbeid med NAV, sier Ellertsen.


BKA er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Målet er å hindre utstøting fra arbeidslivet som følge av svake grunnleggende ferdigheter. Vox forvalter tilskuddsmidlene. Programmet gir støtte til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.


Svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet (etter alder og helse). 430 000 voksne i Norge mangler grunnleggende ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger.

For mer informasjon: www.vox.no/presserom_bka og www.vox.no/bka

Kontaktpersoner i Vox
Jan Ellertsen, direktør i Vox. Telefon: 23 38 13 10 / 90 69 73 63
e-post: jan.ellertsen@vox.no

Tom Sigurd Sørhus, underdirektør i Vox. Telefon: 23 38 13 42 / 93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Ingunn Eck, underdirektør i Vox. Telefon: 23 38 13 90 / 97 50 91 87
e-post: ingunn.eck@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner

Multimedia

Multimedia