Forsøk med lønn under etterutdanning

(Oslo, 10.06.2005):16 virksomheter i hele landet har fått til sammen 6.6 millioner kroner som bidrag til arbeidstakernes mulighet til å ta etter- og videreutdanning.

Pengene bevilges fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP), og er statens del av et spleiselag med arbeidsgivere og arbeidstakere. Virksomhetene skal prøve ut ulike modeller for å finansiere utdanningspermisjoner til voksne arbeidstakere. Hvordan voksne arbeidstakere skal finansiere sitt livsopphold mens de tar videre utdanning, har vært en viktig diskusjon etter at Kompetansereformen ble innført i 1999. KUP-midlene som nå deles ut, er en oppfølging av Stortingets vedtak fra 2004 om at det skulle gjøres forsøk med ulike finansieringsmodeller for å styrke voksnes muligheter til etter- og videreutdanning. – Jeg er fornøyd med at vi får prøvd ut finansieringsordninger tilpasset både bransjer, enkeltbedrifter og kommuner, sier leder i KUP-styret Carl E. Rønneberg. Årets KUP-midler skal først og fremst bidra til finansiering av utdanningspermisjon for arbeidstakere med liten formell utdanning. Et viktig mål er at utdanningen skal styrke den enkeltes omstillingsevne både i bedriften og på arbeidsmarkedet generelt. Kompetanseutviklingsprogrammet(KUP) er en statlig tilskuddsordning for kompetanseheving og utviklingsarbeid i arbeidslivet. Programstyret består av representanter for partene i arbeidslivet og Utdannings- og forskningsdepartementet. Siden 2000 er det bevilget om lag 330 millioner kroner, og 739 prosjekter er satt i gang. Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, er sekretariat for programmet. Kontakter: •Carl E. Rønneberg, leder av programstyret tlf. 23 08 87 07, 91 36 95 62 e-post: carl.ronneberg@nbl.no •Tom Sigurd Sørhus, sekretariatsleder tlf. 23 38 13 42, 93 43 93 14 e-post: tom.sorhus@vox.no Mer om Kompetanseutviklingsprogrammet: www.vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.