Støtte til grunnopplæring i arbeidslivet

(Oslo, 14.02.06) Kunnskapsdepartementet har øremerket 24,5 millioner kroner til styrking av basiskompetanse i arbeidslivet i år. Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, skal fordele midlene.

Basiskompetanse er grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og ikt. Slik kompetanse forstås som en del av den lovfestede grunnopplæringen og er et offentlig ansvar. Over 400 000 voksne i Norge skårer under det nivået i lesing og tallforståelse som anses som et minimum for å fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv. Finansieringsordning Programmet skal prøve ut en offentlig finansieringsordning som gjør det enklere og økonomisk mer attraktivt for bedrifter og offentlige virksomheter å iverksette opplæring i grunnleggende ferdigheter. Søkere som gir opplæring i kombinasjon med arbeid vil bli prioritert. Et mål med tilskuddet er at tilbyderne av opplæring i større grad skal ta utgangspunkt i behovene til virksomhetene og den enkelte arbeidstaker. I første omgang lyses det ut 12 millioner kroner. Vox vil sammen med Aetat komme tilbake med tilbud til arbeidssøkere. Hele programteksten finner du på www.vox.no Søknadsfrist er 10. mars 2006 Kontaktperson: Tom S. Sørhus, fagsjef i Vox Telefon 23 38 13 42/93 43 93 14, e-post: tom.sorhus@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Abonner