1. kvartal 2008 rapport

Oppsummering

God drift i 1. kvartal - svak USD trekker finans
ned.

Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 488 i kvartalet
mot MNOK 409 i 1. kvartal 2007
Netto TC rate pr dag var NOK 33,515 i 1. kvartal
mot NOK 34,638 i 4. kvartal 2007 og NOK 30,112 i
1.
kvartal 2007
EBITDA utgjør MNOK 86 mot MNOK 60 i 1. kvartal
2007
Netto finanskostnader utgjør MNOK 44 i kvartalet
mot MNOK 14 i 1. kvartal 2007, hvorav urealisert
tap utgjør MNOK 25
Resultat før skatt og minoriteter er MNOK 2 i
kvartalet tilsvarende NOK 0.04 pr aksje mot MNOK
14
tilsvarende NOK 0.25 pr aksje i 1. kvartal 2007


Wilson ASA - Virksomhetsbeskrivelse

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og
operasjon
av mindre tørrlastskip i størrelse 1,500 - 10,000
dwt. Innenfor sitt virksomhetsområde er Wilson en
ledende europeisk aktør. Pr 14.05.2008 opererer
Wilsonsystemet 108 skip, hvorav 77 er eiermessig
kontrollert av selskapet.
Wilsons strategi er å tilby norsk og europeisk
industri konkurransedyktige, sikre, pålitelige,
fleksible og langsiktige transporttjenester.
Gjennom store volumer og langsiktige
kontraktsporteføljer kan Wilson optimalisere
seilingsmønsteret og sikre langsiktig og stabil
inntjening.


Resultat 1. kvartal 2008

Selskapet oppnådde i 1. kvartal 2008
skipsinntekter
på TC basis på MNOK 269 mot MNOK 225 i 1. kvartal
2007. Økningen er et utslag av gjennomgående
høyere
rater i forhold til samme periode i fjor og at
selskapet i 1. kvartal 2008 har hatt flere skip i
operasjon enn i 1. kvartal 2007.

Konsernets driftskostnader (eks.avskrivninger)
utgjør i kvartalet MNOK 193 mot MNOK 170 i 1.
kvartal 2007. Andre driftskostnader skip og
mannskapskostnader viser en samlet økning på MNOK
25 som er relatert til et høyere aktivitetsnivå og
generell kostnadsøkning. Kostnader til TC og BB
hyrer faller som følge av færre innleide skip.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjør
MNOK 86 i kvartalet mot MNOK 60 i 1. kvartal 2007.

Netto finanskostnader summerer seg til MNOK 44 i
1.
kvartal 2008 mot MNOK 14 for 1. kvartal 2007.
Verdiendring finansielle instrumenter belaster
regnskapet med MNOK 20 som i all hovedsak er
relatert til urealisert tap på USD
terminsikringsforretninger. Netto rentekostnader
belaster regnskapet med MNOK 17, en økning på MNOK
7 i forhold til 1. kvartal 2007. Disagio belaster
kvartalsregnskapet med MNOK 14, en økning på MNOK
12 i forhold til 1. kvartal 2007. Økningen er i
hovedsak relatert til tap på oppgjorte
terminkontrakter som følge av den svake USD mot
NOK
i kvartalet, samt verdiendring på EUR-lån.

Konsernets resultat før minoriteter og beregnet
skatt utgjør MNOK 2 i 1. kvartal 2008 mot MNOK 14
for 1. kvartal 2007.


Marked

Selskapet har i kvartalet hatt god inntjening fra
kontraktene og COA-andelen utgjør 71 %
sammenlignet
med 69 % i 4. kvartal 2007 og 72 % i 1. kvartal
2007. Samtidig har spotmarkedet generelt vært godt
selv om det er noe ned i forhold til 4. kvartal
2007.

Aktivitetsnivået målt i antall seilingsdager viser
i 1. kvartal en nedgang på 2 % i forhold til 4.
kvartal 2007. Nedgangen kan primært tilskrives en
økt dokkingaktivitet i perioden.


Finansiering og kapitalstruktur

I balansen pr 31.03.2008 utgjør rentebærende
pantegjelds- og leasingforpliktelser til sammen
MNOK 1,064 mot MNOK 1,009 pr 31.12.2007. Økningen
kommer som følge av opplåning på tonnasje overtatt
i perioden.

Konsernets bokførte egenkapital utgjør pr
31.03.2008 MNOK 620 mot MNOK 626 pr 31.12.2007.
Bokført egenkapitalandel utgjør dermed 28.4 % mot
29.5 % pr. 31.12.2007. I forhold til covenants som
referert i selskapets årsregnkap er disse justert
av långiver slik at krav til bokført egenkapital

utgjør 27,5 %.

Gjennomføring av planlagte investeringene har
redusert konsernets likviditet og bankinnskudd pr.
31.03.2007 utgjør MNOK 38. I tillegg har konsernet
ubenyttet driftskreditt på MNOK 50.


Investeringer

Selskapet har i 1. kvartal ikke inngått avtale om
kjøp av ny tonnasje. Av tidligere annonserte
skipskjøp ble 4 overtatt i 1. kvartal for samlet
kjøpesum MEUR 17.

Selskapet er i sluttforhandlinger med et kinesisk
verft om de siste forbeholdene før den annonserte
kontrakten på 8 skip à 4.500 dwt blir effektiv.
Det
har tatt noe lenger tid enn antatt å få på plass
forbeholdene som nå forventes avklart innen kort
tid. Nybyggene vil bli levert i 2010-2012 og ha en
samlet kostpris til verft på rundt MUSD 83.


Ordrereserve

Wilsons kontraktsdekning er tilfredsstillende og
ordrereserven pr 31.03.2008 utgjør ca NOK 1.6
milliarder. Ordrereserve er definert som forventet
fremtidig uttak under selskapets løpende
behovskontrakter (COA) i den avtalte
kontraktsperioden. Selskapet har lange og gode
relasjoner til kundemassen med tilnærmet 100 %
suksessrate på kontraktsfornyelser.


Utsikter fremover

Med basis i gjennomførte skipsinvesteringer og
positiv utvikling i kontraktsmassen forventer
styret at selskapet i 2008 vil opprettholde et
gjennomgående høyt aktivitetsnivå. Prisnivået i
allerede inngåtte kontrakter er godt og gitt et
stabilt uttak under kontraktene forventer styret
at
den positive trenden i inntektsnivå i første
kvartal 2008 vil vedvare.

En vedvarende svak USD vil være driftsmessig
gunstig for selskapet men negativt for
finansresultatet.


Prinsipper for kvartalsregnskapet

Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter
internasjonale regnskapsstandarder (IAS 34).
Styret i Wilson ASA

Bergen, 14. mai 2008

Om oss

The Company’s business concept is to offer Norwegian and European industry competitive, secure, reliable, flexible and long-term maritime transport services. With large transport volumes and long-term transport portfolios, Wilson can optimise sailing patterns and achieve efficient operations and thus secure long-term stable earnings. The Company’s strategy is to focus on growth and expansion in the European dry cargo segment by increasing the volume of long-term freight contracts, purchasing tonnage, acquiring companies or entering into alliances with other players. The Company’s financial strategy is to keep focus on and control risk, as well as hedge against major fluctuations in general market conditions for Wilson by aiming for: - A high contractual share of the total freigt volume- A reasonable balance between contract portfoilio and freight capacity- A balanced currency risk- Reduced exposure to fluctuations in bunker pricesAs a part of Wilson’s company culture, core values and ethical guidelines have been prepared and implemented. Wilson’s core values are to be: reliable, service minded, professional, long term, solid, competitive and innovative.

Dokumenter og linker