3. kvartals rapport

Oppsummering

God drift i kvartalet - svakere NOK gir positivt
utslag på finans

 Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 574 i
kvartalet mot MNOK 484 i 3. kvartal 2007
 Netto TC rate pr dag var NOK 37,678 i 3.
kvartal mot NOK 39,671 i 2. kvartal 2008 og NOK
34,398 i 3. kvartal 2007
 EBITDA utgjør MNOK 124 mot MNOK 111 i 3.
kvartal 2007
 Resultat av finansposter i kvartalet viser
MNOK 37 mot NOK -64 i 3. kvartal 2007.
 Resultat før skatt og minoriteter er MNOK
115 i kvartalet mot MNOK 13 i 3. kvartal 2007


Wilson ASA - Virksomhetsbeskrivelse

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og operasjon
av mindre tørrlastskip i størrelse 1,500 - 10,000
dwt. Innenfor sitt virksomhetsområde er Wilson en
ledende europeisk aktør. Pr 12.11.2008 opererer
Wilsonsystemet 112 skip, hvorav 78 er eiermessig
kontrollert av selskapet.
Wilsons strategi er å tilby norsk og europeisk
industri konkurransedyktige, sikre, pålitelige,
fleksible og langsiktige transporttjenester.
Gjennom store volumer og langsiktige
kontraktsporteføljer kan Wilson optimalisere
seilingsmønsteret og sikre langsiktig og stabil
inntjening.


Resultat 3. kvartal 2008

Selskapet oppnådde i 3. kvartal 2008 skipsinntekter
på TC basis på MNOK 313 mot MNOK 272 i 3. kvartal
2007. Økningen er primært et utslag av
gjennomgående høyere rater i forhold til samme
periode i fjor men og et utslag av økt aktivitet
gjennom flere skip i operasjon i kvartalet enn i
tilsvarende periode i fjor.

Konsernets driftskostnader (eks.avskrivninger)
utgjør i kvartalet MNOK 194 mot MNOK 167 i 3.
kvartal 2007. Andre driftskostnader skip og
mannskapskostnader viser en samlet økning på MNOK
29 som delvis er relatert til et høyere
aktivitetsnivå og delvis til generell
kostnadsøkning.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjør
MNOK 124 i kvartalet mot MNOK 111 i 3. kvartal 2007.

Resultat av finansposter viser i kvartalet MNOK 37
mot MNOK -64 i samme periode i 2007. Posten er
positivt påvirket av verdiendring finansielle
instrumenter med MNOK 76 som er en økning på MNOK
134 i forhold til samme periode i 2007 der posten
var MNOK -58. Verdiendringen kommer fra mark-to-
market prinsipp for selskapets valuta- og
rentesikringsportefølje og er i det all
vesentligste relatert til periodens urealiserte USD
terminsikringsgevinst. Samtidig er
kvartalsregnskapet belastet med MNOK 21 i netto
disagio mot netto agio på MNOK 2 for 3. kvartal
2007. Disagioposten er primært et resultat av
realiserte historisk inngåtte USD
terminsikringsforretninger samt verdiendring på EUR-
lån. MNOK 11 av posten er urealisert.
Rentekostnader i 3. kvartal 2008 er MNOK 21 mot
MNOK 14 i 3. kvartal 2007.

Konsernets resultat før minoriteter og beregnet
skatt utgjør MNOK 115 i 3. kvartal 2008 mot MNOK 13
for 3. kvartal 2007.


Marked

Selskapet har i kvartalet hatt en kontraktsdekning
på 66 % mot 65 % i 3. kvartal 2007.
Spotinntjeningen har i kvartalet vært relativt sett
bedre i 2008 enn i 2007, men er noe ned i forhold
til 2. kvartal.

Aktivitetsnivået målt i antall seilingsdager viser
i 3. kvartal en økning på 3 % i forhold til 2.
kvartal. Økningen kommer som følge av flere skip i
operasjon.

Finansiering og kapitalstruktur

I balansen pr 30.09.2008 utgjør rentebærende
pantegjelds- og leasingforpliktelser til sammen
MNOK 1,134 mot MNOK 1,110 pr 30.06.2008. Økningen
er en følge av trekk på byggelån og verdiendring på
EUR-lån i perioden.

Konsernets bokførte egenkapital utgjør pr
30.09.2008 MNOK 718 mot MNOK 634 pr 30.06.2008.
Bokført egenkapitalandel utgjør dermed 31.3 % mot
28.2 % pr. 30.06.

Beholdning av bankinnskudd og kontanter utgjør pr.
30.09.2008 MNOK 75 i tillegg til ubenyttet
driftskreditt på samlet MNOK 175.


Investeringer

Selskapet har i kvartalet inngått avtale med joint
venture partner Eimskip om å overta Eimskips 50 %
andel av Euro Container Line for MNOK 40.
Aksjeposten ble overtatt 9. oktober og Wilson er nå
eneeier av Euro Container Line. Full
regnskapsmessig effekt vil derved skje i 4. kvartal.

Videre inngikk Wilson den 24. september en avtale
om å kjøpe containerskipet MV Doris fra Arno
Shipping Ltd. for MEUR 7.275. Skipet ble overtatt
den 20. oktober og har fått navn MV ECL Commander.


Ordrereserve

Wilsons kontraktsdekning er tilfredsstillende og
ordrereserven pr 30.09.2008 utgjør ca NOK 1.8
milliarder. Ordrereserve er definert som forventet
fremtidig uttak under selskapets løpende
behovskontrakter (COA) i den avtalte
kontraktsperioden. Selskapet har lange og gode
relasjoner til kundemassen med tilnærmet 100 %
suksessrate på kontraktsfornyelser.


Utsikter fremover

Selskapet har i årets 3 første kvartal hatt et
gjennomgående høyt aktivitetsnivå med godt uttak
under kontraktene. Den senere tids hendelser i
finansmarkedene gjør utsiktene for 4. kvartal og
inn i 2009 mer usikker. Dagens aktivitet og
ratebilde i spotmarkedet er betydelig lavere enn i
årets tidligere kvartal. Kontraktsmarkedet viser
fortsatt god aktivitet om enn noe ned fra tidligere
kvartaler. Således er det p.t. vanskelig å bedømme
utfallet av den finansielle uroens innvirkning på
kundenes fremtidige uttak under kontraktene.


Prinsipper for kvartalsregnskapet

Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter
internasjonale regnskapsstandarder (IAS 34).


Styret i Wilson ASA

Bergen, 12. november 2008

Om oss

The Company’s business concept is to offer Norwegian and European industry competitive, secure, reliable, flexible and long-term maritime transport services. With large transport volumes and long-term transport portfolios, Wilson can optimise sailing patterns and achieve efficient operations and thus secure long-term stable earnings. The Company’s strategy is to focus on growth and expansion in the European dry cargo segment by increasing the volume of long-term freight contracts, purchasing tonnage, acquiring companies or entering into alliances with other players. The Company’s financial strategy is to keep focus on and control risk, as well as hedge against major fluctuations in general market conditions for Wilson by aiming for: - A high contractual share of the total freigt volume- A reasonable balance between contract portfoilio and freight capacity- A balanced currency risk- Reduced exposure to fluctuations in bunker pricesAs a part of Wilson’s company culture, core values and ethical guidelines have been prepared and implemented. Wilson’s core values are to be: reliable, service minded, professional, long term, solid, competitive and innovative.

Abonner

Dokumenter og linker