4. kvartal 2007 rapport

Oppsummering 4. kvartal 2007

Historisk høy kvartalsvis EBITDA

Historisk høy kvartalsvis EBITDA
- EBITDA utgjør MNOK 115 i kvartalet (MNOK 77 i 4.
kvartal 2006)
- Netto TC rate pr dag var NOK 34,638 i 4. kvartal
mot NOK 34,398 i 3. kvartal og NOK 30,446 i 4.
kvartal 2006
- Resultat før skatt og minoriteter er MNOK 48 i 4.
kvartal tilsvarende NOK 1.14 pr aksje mot MNOK 37
tilsvarende NOK 0.86 pr aksje i 4. kvartal 2006
- Inngått nybyggingskontrakt for 8 skip à 4,500 dwt
- Konsernets resultat etter skatt er for 2007 MNOK
111 (MNOK 120 i 2006)
- Styrets forslag til utbytte for 2007: NOK 1.00 pr
aksje

Wilson ASA - Virksomhetsbeskrivelse

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og operasjon
av mindre tørrlastskip i størrelse 1,500 - 10,000
dwt. Innenfor sitt virksomhetsområde er Wilson en
ledende europeisk aktør. Pr 20.02.2008 opererer
Wilsonsystemet 107 skip, hvorav 77 er eiermessig
kontrollert av selskapet.
Wilsons strategi er å tilby norsk og europeisk
industri konkurransedyktige, sikre, pålitelige,
fleksible og langsiktige transporttjenester.
Gjennom store volumer og langsiktige
kontraktsporteføljer kan Wilson optimalisere
seilingsmønsteret og sikre langsiktig og stabil
inntjening.

Resultat 4. kvartal 2007

Selskapet oppnådde i 4. kvartal 2007 skipsinntekter
på TC basis på MNOK 280 mot MNOK 230 i 4. kvartal
2006. Økningen kan knyttes opp mot et stabilt høyt
aktivitetsnivå og god inntjening fra kontraktene.
Selskapet har i kvartalet også hatt flere skip i
operasjon enn i tilsvarende periode i 2006.

Til tross for et økt aktivitetsnivå ligger
konsernets driftskostnader (eks.avskrivninger) i
kvartalet på tilsvarende nivå som i 4. kvartal 2006
og utgjør MNOK 175. En økning i andre
driftskostnader skip og i administrasjonskostnader
blir oppveid av tilsvarende reduksjon i TC og BB
betaling på innleid tonnasje og nedgang i
mannskapskostnader. Sistnevnte kan tilskrives en
lavere USD-kurs i 4. kvartal 2007 mot 4. kvartal
2006. NOx-avgift er inkludert i 4. kvartal 2007 med
brutto MNOK 4.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjør
MNOK 115 i kvartalet mot MNOK 77 i 4. kvartal 2006.
Kvartalets EBITDA er historisk høyt.

Netto finanskostnader summerer seg til MNOK 14 i 4.
kvartal 2007 mot MNOK 3 for 4. kvartal 2006.
Verdiendring finansielle instrumenter gir i
kvartalet et positivt bidrag på MNOK 10 mens samlet
disagio belaster kvartalet med MNOK 13. Kvartalets
rentekostnad er MNOK 15.

Konsernets resultat før minoriteter og beregnet
skatt utgjør MNOK 64 i 4. kvartal 2007 mot MNOK 47
for 4. kvartal 2006.

Marked

Selskapet har hatt god inntjening fra kontraktene i
kvartalet og COA-andelen utgjør 69 % i 4. kvartal
mot 65 % i 3. kvartal og 66 % i 4. kvartal 2006.
Inntjeningen fra kontraktsmassen sammen med et godt
spotmarked, særlig for selskapets største skip,
bidrar til den gode inntjeningen.

Aktivitetsnivået målt i antall seilingsdager er i
4. kvartal økt med 2 % i forhold til 3. kvartal,
noe som primært kan tilskrives en økning av flåten
i perioden.

Finansiering og kapitalstruktur

I balansen pr 31.12.2007 utgjør rentebærende
pantegjelds- og leasingforpliktelser til sammen
MNOK 1,009 (MNOK 988 pr 30.09.2007 og MNOK 838 pr.
31.12.2006). Økningen kommer som følge av opplåning
på tonnsaje overtatt i perioden.

Konsernets bokførte egenkapital utgjør pr
31.12.2007 MNOK 626 (MNOK 582 pr 30.09.2007 og MNOK
549 pr 31.12.2006). Bokført egenkapitalandel utgjør
dermed 29.5 % (28.5 % pr. 30.09.2007 og 31.2 % pr
31.12.2006). Wilsons uttalte målsetning om minimum
30 % bokført egenkapital er således ikke oppfylt pr
31.12.2007. To av skipskjøpene i 2007, ett
finansiert ved bareboat certeparti (MV Wilson
Calais) og ett p.t. ikke overtatt (MV Wilson Lahn)
er kapitalisert og øker selskapets totalbalanse,
samt at årets urealiserte negative verdiendring
finansielle instrumenter, som ført over
resultatregnskapet, reduserer egenkapitalen.

Konsernets likviditetssituasjon er god med
bankinnskudd pr. 31.12.2007 tilsvarende MNOK 112 i
tillegg til ubenyttet driftskreditt på MNOK 50.

Investeringer

Selskapet har i 4. kvartal inngått kontrakt med et
kinesisk verft for bygging av 8 skip á 4,500 dwt.
Skipene vil bli levert i 2010-2012 og ha en samlet
kostpris til verft på rundt MUSD 83. Avtalen er
inngått med ulike forbehold, herunder enighet på
gjensidige garantistillelser. Forbeholdene
forventes avklart i løpet av 1. kvartal 2008.

Wilson har i kvartalet også inngått avtale om kjøp
av 4 skip for samlet MEUR 17. To av skipene ble
overtatt i januar og to av skipene i februar 2008.

I 2007 som helhet har selskapet inngått avtale om
kjøp av 16 skip for samlet rundt MNOK 400, eks
nybyggingskontraktene.


Ordrereserve

Wilsons kontraktsdekning er tilfredsstillende og
ordrereserven pr 31.12.2007 utgjør ca NOK 1.9
milliarder. Ordrereserve er definert som forventet
fremtidig uttak under selskapets løpende
behovskontrakter (COA) i den avtalte
kontraktsperioden. Den totale kontraktsmengde i
2008 for allerede inngåtte kontrakter er ca 11.5
millioner tonn, noe som er ca 1 millioner tonn
høyere enn det som ble løftet under kontrakt i 2007.

Selskapet har lange og gode relasjoner til
kundemassen med tilnærmet 100 % suksessrate på
kontraktsfornyelser. En vesentlig del av årets
kontraktsfornyelser fant sted i 4. kvartal.
Resultatet av årets fornyelser har vært positivt
med en gjennomsnittlig prisøkning på ca 5 % p.a.


Utsikter fremover

Styret forventer at selskapets inngåtte kontrakter
vil bidra til en stabil inntjening for 2008.
Opprettholdes kapasitetsutnyttelsen forventer
styret et inntektsnivå på linje med 2007. Selv om
prisutvikling for innsatsfaktorene er mer usikker
enn på lenge, forventer selskapet likevel en stabil
utvikling i driftsresultatet.

Det planlegges for en jevn økning av flåten i 2008
i tråd med selskapets uttalte vekststrategi.
Styret ser positivt på forslaget om ny
beskatningsmodell for rederier i Norge og vil
aktivt vurdere inntreden i slikt system.

Prinsipper for kvartalsregnskapet

Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter
internasjonale regnskapsstandarder (IAS 34).Styret i Wilson ASA

Bergen, 20. februar 2008

Om oss

The Company’s business concept is to offer Norwegian and European industry competitive, secure, reliable, flexible and long-term maritime transport services. With large transport volumes and long-term transport portfolios, Wilson can optimise sailing patterns and achieve efficient operations and thus secure long-term stable earnings. The Company’s strategy is to focus on growth and expansion in the European dry cargo segment by increasing the volume of long-term freight contracts, purchasing tonnage, acquiring companies or entering into alliances with other players. The Company’s financial strategy is to keep focus on and control risk, as well as hedge against major fluctuations in general market conditions for Wilson by aiming for: - A high contractual share of the total freigt volume- A reasonable balance between contract portfoilio and freight capacity- A balanced currency risk- Reduced exposure to fluctuations in bunker pricesAs a part of Wilson’s company culture, core values and ethical guidelines have been prepared and implemented. Wilson’s core values are to be: reliable, service minded, professional, long term, solid, competitive and innovative.

Dokumenter og linker