Årsregnskap og årsberetning 2007

Styrets beretning

Forretningsidé og strategi
Selskapets forretningsidé er å tilby norsk og
europeisk industri konkurransedyktige, sikre,
pålitelige, fleksible og langsiktige
transporttjenester. Gjennom store volumer og
langsiktige kontraktsporteføljer kan Wilson
optimalisere seilingsmønsteret og sikre langsiktig
og stabil inntjening.

Strategien som ligger til grunn for utøvelsen av
selskapets forretningsidé er sentrert rundt
utvikling og ekspansjon innen europeisk
tørrlastbefraktning. Dette skjer gjennom å øke
volumet av langsiktige fraktkontrakter, kjøp av
skip, overta selskaper eller inngå i allianser med
andre aktører.
Underliggende risiko avdekkes i første rekke
gjennom høy kontraktsandel av samlet fraktvolum,
noe som gir mindre variasjoner i konsernets
inntektsstrømmer. Videre søkes det å oppnå en
rimelig balanse mellom kontraktsporteføljen og
skipningskapasitet.

Aktivitet

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og operasjon
av mindre tørrlastskip i størrelse 1,500 - 10,000
dwt. Innenfor sitt virksomhetsområde er Wilson en
ledende europeisk aktør. Pr 31.12.2007 opererte
Wilsonsystemet 107 skip.
Wilson EuroCarriers, konsernets kjernevirksomhet,
opererte pr. 31.12.2007 totalt 89 skip. 70 av disse
var eiermessig kontrollert av Wilson og 19 var på
timecharter. I tillegg opererte Bergen Shipping
Chartering AS 15 skip, hvorav 2 eiet og 13 på vegne
av eksterne eiere og Euro Container Line, et 50-50
joint venture med islandske Eimskip, 3 skip hvorav
1 eiet. Teknisk drift av konsernets egne skip
utføres gjennom det heleide datterselskapet Wilson
Ship Mangement.
I tråd med strategi og styrets uttalelser i fjor om
fremtidsutsiktene er selskapets flåte økt gjennom
2007. I løpet av 2007 ble det inngått kjøp av i alt
16 skip hvorav 5 representerer en direkte økning i
flåtens kapasitet. De øvrige 11 har vært en del av
Wilson-systemet gjennom time charter / bare boat
certepartier også før kjøpsavtalen ble inngått. 4
av de 16 skipene ble overtatt i januar/februar 2008
og ett vil bli overtatt i fjerde kvartal 2008.
Samlet representerer de 16 kjøpene en
direkteinvestering rundt MNOK 400. Selskapet har
inngått kontrakt på 8 skip á 8.000 dwt ved kinesisk
verft. I desember ble det inngått en betinget
avtale med et kinesisk verft om et
nybyggingsprogram på 8 skip á 4.500 dwt.
Leveransene er stipulert å finne sted fra medio
2010 og til 2012 med kostpris eks. finans- og
byggeoppfølgingskostnader på MUSD 10,4 / skip.
Forbeholdene forventes avklart og løftet i løpet av
1. kvartal i år.

Lastemengde og antall fraktoppdrag har i 2007 vært
på nivå med 2006, men rateøkninger både i
kontraktene og i spotmarkedet bidrar til at
omsetningen øker med MNOK 172 til MNOK 1,831.
Kontraktsandel som andel av brutto omsetning er
fortsatt på et høyt nivå og utgjorde i 2007 ca 68 %
(68 % i 2006).

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det
at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
Konsernet har en sunn økonomisk og finansiell
stilling.

Administrasjon, ansatte og arbeidsmiljø

Selskapet driver sin virksomhet fra Bradbenken 1 i
Bergen og har i tillegg agentkontor i Reykjavik,
Rotterdam og Duisburg samt hovedkontor for mannskap
i Arkhangelsk. Wilson ASA har ingen egne ansatte og
kjøper alle management tjenester fra Wilson
Management AS og Wilson Ship Management AS.
Konsernet sysselsatte ved årsskiftet i underkant av
1,400 personer hvorav rundt 1,250 seilende. Antall
kontoransatte utgjorde 119 årsverk der 91 ved
selskapets hovedkontor i Bergen.
Wilson Management AS har likestilling mellom
kjønnene som målsetting og arbeider for det samme
gjennom sin personal- og ansettelsespolitikk. Av de
kontoransatte årsverk ved hovedkontoret i Bergen
var det ved årsskiftet 37 kvinner og 54 menn.
Konsernet har to kvinnelig ledere og tre kvinnelige
medlemmer i styret.
I 2007 var sykefraværet for kontoransatte 5.58 %
fordelt mellom langtidsfravær 3.52 % og
korttidsfravær 2,06 %.

Helse, miljø og sikkerhet

Wilson gruppen er tilnærmet utelukkende involvert i
transport av tørrlastprodukter, der eventuelle
utslipp fra last ikke forventes å ville gi særlig
skade på miljøet. Ordinær drift av skipene medfører
utslipp av bl.a. CO2, NOx og SOx til luft.
Eventuelle utslipp av skipenes bunkersoljer eller
spilloljer som følge av havari vil også kunne
medføre miljøskader.
Konsernet har etablert interne systemer og
prosedyrer for å sikre at eksterne og interne
regelverk blir fulgt. Prosedyrene er etablert for å
sikre kvalitet i de tjenester som selskapet leverer
samt for å forebygge uønskede hendelser.
I løpet av 2007 ble det foretatt 153
havnestatskontroller på skip drevet av Wilson Ship
Management AS hvorav 1 av disse resulterte i
tilbakeholdelse av skipet.
Det har i løpet av året vært 3 tilfeller av
støtning mot flytende eller faste objekter som
fordret garantistillelse fra rederiets side. Det er
ikke registrert tilfeller av oljeutslipp eller
annen miljøforurensning som følge av støtningene. I
2007 har det vært 2 tilfeller hvor rederiet har
iverksatt assistanse/sleping, og det er registrert
10 personskader grunnet uhell ombord hvorav ett
resulterte i dødsfall.

Fremtidsutsikter

Styret forventer en stabil inntjening for 2008.
Selskapets kontrakter forventes å ville gi en jevn
og god inntjening for flåten. Lange relasjoner med
industrielle kunder har historisk bidratt til en
høy fornyelsesgrad på kontraktene og styret
forventer at dette også vil være tilfelle for
inneværende år.
Prisutvikling på innsatsfaktorene er mer usikker
enn på lenge. Kostnadsnivået for skipsdrift
forventes å øke og herunder forventes det blant
annet en betydelig økning i mannskapskostnader.
Styret legger likevel til grunn at kostnadene vil
utvikle seg innenfor akseptable rammer for
selskapet.
Det planlegges en jevn økning av flåten i 2008 i
tråd med tidligere uttalte vekststrategi, dog under
forutsetning av tilgjengelig tonnasje til
regningssvarende priser.
Styret ser positivt på forslaget om ny
beskatningsmodell for rederier i Norge og vil
aktivt vurdere inntreden i slikt system.

Sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer

Wilsons kjernevirksomhet er å tilby europeisk
industri sjøveis transportløsninger, primært
gjennom fleksible behovskontrakter. Selskapet har
fokusert på tørrlastbefraktning, et marked som er
eksponert for globale økonomiske svingninger samt
generell økonomisk utvikling hos importør. Isolert
sett foregår selskapets aktiviteter i europeisk
farvann med innslag av transatlantisk operasjon.
Selv om aktivitetene således er sentrert om Europa
vil etterspørselsutvikling i andre deler av verden
påvirke selskapets handel gjennom svingninger i
etterspørsel av produkter til selskapets kunder.
Markedet for mindre bulkskip i intra-kontinental
operasjon vurderes imidlertid å være mindre
eksponert for utvikling i verdenshandel enn
markedet for større bulkskip i inter-kontinental
operasjon.
I det korte bildet vurderes selskapets største
usikkerhetsfaktor på inntektssiden å være
transportbehov hos eksisterende kunder. Bortfall av
nominasjoner fra kundene under eksisterende
kontrakter vil sannsynligvis bidra til et
suboptimalt reisemønster.
På kostnadssiden vil særlig utviklingen i
bunkerspriser, lønnskostnader til mannskap og
kostnader ved dokking utgjøre vesentlige
usikkerhetsfaktorer. Dog, gjennom bunkersklausuler
har selskapet i stor grad klart å nøytralisere
effekten av prisstigning på bunkers.

Resultat pr. 31.12.2007

Konsernet oppnådde i 2007 netto driftsinntekter på
MNOK 1,058 mot MNOK 936 i 2006, tilsvarende en
økning på 10 %. Økningen kommer som følge av et
godt marked, både under kontraktsfrakt og spot,
samt som en følge av kapasitetsøkning.
Gjennomsnittlig TC rate pr. dag har gått fra NOK
30,038 i 2006 til 33,336 i 2007.
Driftskostnader eks. avskrivninger har i samme
periode økt med MNOK 12, primært som en følge av
økt aktivitetsnivå gjennom flere skip, men også som
en følge av generell kostnadsutvikling for ordinære
skipskostnader. Administrasjonskostnader har i 2007
økt betydelig, fra MNOK 94 til MNOK 115. Økningen
er relatert til realøkning og konsolidering av
datterselskaper.
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) viser
en økning på MNOK 98, fra MNOK 294 i 2006 til MNOK
392 i 2007. Selskapets langsiktige vekststrategi
gir seg utslag i et betydelig løft i EBITDA. Økning
i driftsresultat kommer som en følge av flere eide
skip i arbeid, godt uttak under kontraktene, godt
prisnivå i kontraktene og et jevnt godt spotmarked.
Videre har selskapet evnet å ytterligere forbedre
lastekombinasjonene, noe som har gitt en enda
høyere kapasitetsutnyttelse på flåten i 2007; 87 %
mot 86 % for 2006.
Netto finanskostnader viser MNOK 110 for 2007 mot
MNOK 25 for 2006. Økningen er i første rekke
relatert til urealisert verdiending på finansielle
instrumenter som påvirker posten med kostnader stor
MNOK 71. Posten oppstår primært som følge av USD
terminsikringsforretninger der selskapet sikret NOK-
verdi av deler av fremtidig USD driftsutgifter samt
ca 50 % av effektive nybyggingskontrakter. Nivået
for sikringsforretningene er tilfredsstillende, men
ligger over NOKUSD-sluttkurs pr 31.12.2007.
Verdiendringen er urealisert og representerer det
potensielle tapet selskapet ville fått dersom
samtlige sikringsforretninger var gjort opp pr.
31.12.2007. Netto rentekostnader øker med MNOK 16
grunnet økt rentenivå og økning i skipslån.
Konsernets årsresultat pr. 31.12.2007 før
minoritens andel er MNOK 111, hvilket gir en
resultatnedgang på MNOK 9 i forhold til samme
periode i 2006.
Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter utgjør MNOK 297 i 2007 og er i det all
vesentligste disponert til skipsinvesteringer.
Summen av kontantstrøm fra operasjonelle og
finansielle aktiviteter har redusert konsernets
bankbeholdning med MNOK 33 i løpet av 2007.

Finansiering og kapitalstruktur

I balansen pr. 31.12.2007 utgjør rentebærende
pantegjelds- og leasingforpliktelser til sammen
MNOK 1,009 (MNOK 838 pr. 31.12.2006). Økningen
kommer som følge av skipsinvesteringer i 2007 der
det ble inngått avtale om kjøp av i alt 16 skip
hvorav 11 var overtatt pr. 31.12.2007.
Konsernets bokførte egenkapital er MNOK 626 pr
31.12.2007 (MNOK 549 pr. 31.12.2006). Bokført
egenkapital som andel av bokført totalkapital er
29.5 % og selskapets målsetning om bokført
egenkapital på 30 % er således ikke oppfylt pr.
31.12.2007. To fremtidige skipskjøp som er
kapitalisert øker konsernets totalbalanse, samt
urealisert verdiendring i finansielle instrumenter
som er ført over resultatregnskapet, reduserer
bokført egenkapital.
Verdianslagene for eide skip gir samlet merverdi på
ca. MNOK 540 utover bokførte verdier. Bareboat-
arrangementer med kjøpsopsjon for WILSON, har
anslagsvis MNOK 30 i verdi utover den balanseførte
leasingforpliktelsen.

Finansiell risiko

Valutarisiko
Selskapet er utsatt for valutarisiko da omsetningen
i første rekke er i NOK og EUR mens deler av
kostnadene prises i USD, herunder primært bunkers.
I 2007 ble mannskapskostnadene også oppgjort i USD,
men hoveddelen av disse vil i løpet av første
halvår 2008 bli konvertert til EUR. En konvertering
av mannskapskostnader fra USD til EUR bidrar til
selskapets målsetning om å oppnå best mulig balanse
mellom inn- og utbetalinger i samme valuta. Utover
naturlig match på valutastrømmene benytter
selskapet seg av terminforretninger for å sikre seg
nivå på valuta som kjøpes/selges.

Renterisiko
Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået.
Renterisikoen knytter seg primært til langsiktig
gjeld.

Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til
å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, og
historisk har det vært lite tap på fordringer. Som
i 2006 har det i 2007 ikke vært vesentlige tap på
krav.

Likviditetsrisiko
Selskapets likviditetsposisjon pr. 31.12.2007 besto
av bankinnskudd samlet MNOK 112 samt ikke benyttet
driftskreditt MNOK 50. Selskapet har et flervaluta
konsernkontosystem som bidrar til styring og
optimalisering av konsernets valutaposisjoner.
Likviditeten ansees som tilfredsstillende.

I løpet av 2008 foreligger det kjøpsopsjonsavtaler
på to skip som kan utøves i første halvår. Det er
sannsynlig at disse vil bli erklært. Dersom avtalen
om nybygg innen 4,500 dwt segmentet sluttføres vil
denne fordre en kontantinnbetaling fra Wilson rett
etter endelig kontraktsinngåelse. Det forventes
imidlertid ikke at nybyggingsprogrammet eller andre
skipskjøp vesentlig vil endre konsernets
likviditetsrisiko.

Aksjonærforhold

Selskapets aksjekapital på NOK 211,080,000 består
av 42,216,000 aksjer à NOK 5 som er fullt
innbetalt. Selskapet ble børsnotert 17. mars 2005.
Pr 31.12.2007 hadde selskapet 233 aksjonærer. 20 av
konsernets ansatte eier aksjer i Wilson tilsvarende
0.03%. Selskapets 10 største aksjonærer eier totalt
92.28 % av selskapets aksjer.
Gjennom Caiano AS og nærstående kontrollerer
Kristian Eidesvik og nærstående totalt 81.3 % av
Wilson ASA. Omsetning og aktivitet i aksjen er
begrenset.

Årsresultat og egenkapital

Regnskapet for selskapet viser et overskudd stort
NOK 59,033,000 for 2007 mens konsernet viser er
overskudd stort NOK 105,479,000 etter skatt og
minoritetsinteresser. Styret er meget godt fornøyd
med konsernets driftsmessige resultat for 2007. Den
langsiktige strategien gir seg utslag i økt
omsetning og EBITDA. Urealisert negativ
verdiendring i finansielle instrumenter trekker ned
årsresultatet, men styret finner likevel årets
resultat akseptabelt.
Selskapets aksjekapital utgjør NOK 211,080,000 mens
netto bokført egenkapital utgjør NOK 361,959,000
etter foreslått utbytte. Konsernet viser netto
bokført egenkapital pr. 31.12.2007 på NOK
625,887,000.

Disponeringer

Av det regnskapsmessige overskuddet i Wilson ASA
for 2007 på NOK 59,033,000 foreslås NOK 42,216,000
utbetalt som utbytte og NOK 16,817,000 overført til
annen egenkapital. Utbyttenivået ligger over
tidligere uttalt målsetting om utbetaling som
utbytte til aksjonærene på 25-30 % av konsernets
resultat etter skatt grunnet det underliggende gode
driftsresultatet.


Styret for Wilson ASA med datterselskaper
Bergen, 20. februar 2008

Om oss

The Company’s business concept is to offer Norwegian and European industry competitive, secure, reliable, flexible and long-term maritime transport services. With large transport volumes and long-term transport portfolios, Wilson can optimise sailing patterns and achieve efficient operations and thus secure long-term stable earnings. The Company’s strategy is to focus on growth and expansion in the European dry cargo segment by increasing the volume of long-term freight contracts, purchasing tonnage, acquiring companies or entering into alliances with other players. The Company’s financial strategy is to keep focus on and control risk, as well as hedge against major fluctuations in general market conditions for Wilson by aiming for: - A high contractual share of the total freigt volume- A reasonable balance between contract portfoilio and freight capacity- A balanced currency risk- Reduced exposure to fluctuations in bunker pricesAs a part of Wilson’s company culture, core values and ethical guidelines have been prepared and implemented. Wilson’s core values are to be: reliable, service minded, professional, long term, solid, competitive and innovative.

Dokumenter og linker