RAPPORT 3. KVARTAL 2007

Driftsmessig nok et historisk godt kvartalOppsummering 3. kvartal 2007

Driftsmessig nok et historisk godt kvartal
 EBITDA utgjør MNOK 111 i kvartalet mot MNOK 82 i
3. kvartal 2006
 Netto TC rate pr dag var NOK 34,398 i 3. kvartal
mot NOK 33,961 i 2. kvartal og NOK 30,241 i 3.
kvartal 2006
 Konsernets finansresultat er i kvartalet sterkt
påvirket av urealisert verdiendring av finansielle
instrumenter med MNOK -58 som hovedsaklig er
relatert til sikring av NOK-kostnad for fremtidige
USD driftsutgifter og nybygg.
 Selskapets resultat før skatt utgjør MNOK 13 for
kvartalet mot MNOK 43 i 3. kvartal 2006.
 Resultat pr aksje utgjør i 3. kvartal NOK 0.23
mot NOK 0.74 for 3. kvartal 2006

Wilson ASA - Virksomhetsbeskrivelse

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og
operasjon
av mindre tørrlastskip i størrelse 1,500 - 10,000
dwt. Innenfor sitt virksomhetsområde er Wilson en
ledende europeisk aktør. Pr 31.10.2007 opererer
Wilsonsystemet 103 skip, hvorav 71 er eiermessig
kontrollert av selskapet.
Wilsons strategi er å tilby norsk og europeisk
industri konkurransedyktige, sikre, pålitelige,
fleksible og langsiktige transporttjenester.
Gjennom store volumer og langsiktige
kontraktsporteføljer kan Wilson optimalisere
seilingsmønsteret og sikre langsiktig og stabil
inntjening.

Resultat 3. kvartal 2007

Selskapet oppnådde i 3. kvartal 2007
skipsinntekter
på TC basis på MNOK 272 mot MNOK 231 i 3. kvartal
2006. Økningen er primært et resultat av et jevnt
høyt aktivitetsnivå og gode slutninger i
spotmarkedet. Den forventede lavere aktiviteten i
sommerperioden har i 2007 uteblitt og det
gjennomgående gode spotmarkedet har gitt god
inntjening for selskapets posisjoneringstrade.

Konsernets driftskostnader (eks. avskrivninger) er
noe opp og utgjorde MNOK 167 i kvartalet mot MNOK
157 i 3. kvartal 2006. NOx-avgift er inkludert med
brutto MNOK 4 i 3. kvartal 2007. Økningen mot 3.
kvartal 2006 er knyttet til
administrasjonskostnader og andre driftskostnader
skip, noe som henger sammen med aktivitetsøkning i
perioden. På kostnadssiden er mannskapskostnader
redusert fra 3. kvartal 2006 på tross av
aktivitetsøkning. Reduksjonen her er relatert til
sterkere NOK-kurs mot USD.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjør
MNOK 111 i kvartalet mot MNOK 82 i 3. kvartal
2006.
Dette er historisk høyt og er andre gang selskapet
leverer en kvartalsvis EBITDA på over MNOK 100.

Netto finanskostnader i kvartalet summerer seg til
MNOK 64 mot MNOK 9 for 3. kvartal 2006. Netto
finanskostnader er i perioden negativt påvirket av
verdiendring av finansielle instrumenter med MNOK
58 som primært er relatert til urealisert tap på
USD terminsikrings-forretninger. Tilsvarende som
for 1. kvartal og 2. kvartal har selskapet sikret
NOK-verdi av deler av fremtidig USD driftsutgifter
samt ca 50 % av nybyggingskontrakter. Nivået for
sikringsforretningene er tilfredsstillende, men
ligger over NOKUSD-sluttkurs pr 30.09.2007.
Verdiendringen er urealisert og representerer det
potensielle tapet selskapet ville fått dersom
samtlige sikringsforretninger var gjort opp pr.
30.09.

Konsernets resultat før beregnet skatt for 3.
kvartal 2007 utgjør MNOK 13 mot MNOK 43 for
tilsvarende periode i 2006.


Marked

Selskapets COA-andel i kvartalet har vært 65 % mot
63 % i samme periode i 2006 og 66 % for 2. kvartal
2007. Kontraktsinntjeningen i kvartalet har vært
god og det har også vært et godt spotmarked.

Aktivitetsnivået målt i antall seilingsdager er i
3. kvartal økt med 5 % i forhold til 2. kvartal,
noe som i hovedsak er relatert til lavere off-hire
gjennom mindre dokking i perioden.

Finansiering og kapitalstruktur

I balansen pr 30.09.2007 utgjør rentebærende
pantegjelds- og leasingforpliktelser til sammen
MNOK 988 (MNOK 906 pr 30.06.2007). Økningen kommer
som følge av opplåning på tonnasje kjøpt i
perioden.

Konsernets bokførte egenkapital utgjør pr
30.09.2007 MNOK 582 (MNOK 578 pr 30.06.2007).
Bokført egenkapitalandel utgjør dermed 28.5 %
(30.7
% pr 30.06.2007). Wilsons uttalte målsetning om
minimum 30 % egenkapital er således ikke oppfylt
pr
30.09.2007. To skipskjøp (MV Wilson Lahn - ikke
overtatt, MV Wilson Calais - bareboat) er ført på
bruttometoden, noe som øker selskapets
totalbalanse, samt at urealisert verdiendring
finansielle instrumenter, som ført over
resultatregnskapet, reduserer egenkapitalen.

Konsernets likviditetssituasjon er god med
bankinnskudd pr 30.09.2007 tilsvarende MNOK 110,
samt ikke benyttet driftskreditt på MNOK 50.


Investeringer

Wilson har i 3. kvartal kjøpt 9 skip hvorav 1
gjennom en bareboat struktur. 8 av de 9 skipene er
overtatt, men det siste (MV Wilson Lahn) forventes
overatt i 4Q-2008. Videre har selskapet økt sin
investering i Nesskip hf (Island) gjennom at
øvrige
aksjonærer har erklært put-opsjon for deler av
sine
aksjer i Nesskip. Etter gjennomføring av disse
aksjetransaksjonenen vil Wilson øke sin andel i
Nesskip fra 51.9 % til 67.9 %.

Selskapets uttalte målsetning om ytterligere
ekspansjon av flåten står fast.


Ordrereserve

Wilsons kontraktsdekning er fortsatt
tilfredsstillende og ordrereserven pr 30.09.2007
utgjør ca NOK 1.5 milliarder. Ordrereserve er
definert som forventet fremtidig uttak under
selskapets løpende kvantumskontrakter (COA) i den
avtalte kontraktsperioden. Selskapet har lange og
gode relasjoner til kundemassen med tilnærmet 100
%
suksessrate på kontraktsfornyelser.


Utsikter fremover

Driftsresultatet for 3. kvartal bekrefter styrets
forventninger til et driftsmessig godt inntektsår
2007. Styret har forventninger til et høyt nivå på
nominasjoner fra kundene under selskapets
fraktkontrakter og en god utnyttelse av flåten i
alle segmenter gjennom gunstige
kombinasjonslaster.
En vedvarende sterk krone vil være driftsmessig
gunstig for selskapet men negativt for selskapets
finansresultat og derigjennom resultat før skatt.


Prinsipper for kvartalsregnskapet

Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter
internasjonale regnskapsstandarder (IAS 34).
Styret i Wilson ASA

Bergen, 31. oktober 2007

Om oss

The Company’s business concept is to offer Norwegian and European industry competitive, secure, reliable, flexible and long-term maritime transport services. With large transport volumes and long-term transport portfolios, Wilson can optimise sailing patterns and achieve efficient operations and thus secure long-term stable earnings. The Company’s strategy is to focus on growth and expansion in the European dry cargo segment by increasing the volume of long-term freight contracts, purchasing tonnage, acquiring companies or entering into alliances with other players. The Company’s financial strategy is to keep focus on and control risk, as well as hedge against major fluctuations in general market conditions for Wilson by aiming for: - A high contractual share of the total freigt volume- A reasonable balance between contract portfoilio and freight capacity- A balanced currency risk- Reduced exposure to fluctuations in bunker pricesAs a part of Wilson’s company culture, core values and ethical guidelines have been prepared and implemented. Wilson’s core values are to be: reliable, service minded, professional, long term, solid, competitive and innovative.

Dokumenter og linker