NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NOBINA AB (PUBL)

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 november 2014, kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Armégatan 38, Solna.

The shareholders of Nobina AB (publ) (“Nobina”or the “Company”) are hereby summoned to an extraordinary general meeting (the “Meeting”) on 26 November 2014 at 04.00 p.m. CET at Nobina’s offices, Armégatan 38, Solna, Sweden.

Rätt att delta i bolagsstämman / Right to attend the Meeting
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 november 2014.

Shareholders who wish to attend the Meeting must be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of 20 November 2014.

Aktieägarna ombeds vidare anmäla sig hos Nobina per post till Nobina AB (publ), Armégatan 38, 171 71 Solna, per fax 08 - 546 300 55 eller per e-post till martin.pagrotsky@nobina.com, senast den 20 november 2014. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Shareholders are also requested to register with Nobina by mail to Nobina AB (publ), Armégatan 38, SE - 171 71 Solna, or by fax + 46 (0) 8 546 300 55 or by e-mail to martin.pagrotsky@nobina.com, at the latest on 20 November 2014. Notification shall include the shareholder’s name, personal identification number/corporate registration number (or similar), address and daytime telephone number, as well as, wherever applicable, details of representatives, proxies and advisors.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 20 november 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

To be entitled to participate in the Meeting, shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily re-register their shares in their own names in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the Meeting. Such registration must be duly effected in the share register no later than on 20 November 2014. Shareholders must therefore advise their nominees well in advance thereof.

Ombud / Proxy
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.nobina.com.

Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration or equivalent must be attached. The power of attorney may not be valid for a longer period than one year from its issuance; however the power of attorney may be valid for up to five years from its issuance if explicitly stated. The original power of attorney and certificate of registration should be submitted to the Company by post at the address mentioned above in due time prior to the Meeting. A form of power of attorney is available on the Company’s website: www.nobina.com.