Nordic Nanovector ASA – Tildeling av PSUer

 

Oslo, 29. januar 2018

Styret i Nordic Nanovector ASA (“Nordic Nanovector” eller “Selskapet”) vedtok 29. januar 2018 å utstede 216 550 prestasjonsbaserte aksjeenheter (performance based share units) ("PSUer") for tildeling til ansatte i henhold til fullmakt tildelt i den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt 20. desember 2017 (“EGF”).

Vilkår og betingelser for PSUene, som inngår i Selskapets nye aksjebaserte incentivprogram for ansatte, er beskrevet i styrets reviderte forslag til aksjebasert incentivprogram og er tilgjengelig på engelsk og norsk på www.nordicnanovector.com/investors-and-media/corporate-governance/general-meetings.

PSUene tildeles vederlagsfritt og er ikke overførbare. PSUene kommer til innløsning tre år etter tildelingsdatoen, forutsatt at gjeldende opptjeningskriterier beskrevet i vedlegg 3 til innkallingen til EGF og i PSU-avtalene oppfylles. Innehaveren av PSUer har rett til å tegne 1 ny aksje i Selskapet for hver opptjente PSU, til en tegningskurs tilsvarende pålydende verdi av Selskapets aksjer som p.t. er 0,2 kroner.

I henhold til vedtaket på EGF er PSUene og tidligere tildelte opsjoner sikret ved et tilsvarende antall frittstående tegningsretter. Det eneste formålet med tegningsrettene er å sikre levering av Selskapets aksjer ved innløsning av opptjente PSUer og opsjoner. Tegningsrettene gir ikke innehaveren av PSUer og opsjoner noen rett til å tegne ytterligere aksjer i Selskapet.

Primærinsidere som ble tildelt PSUer 29. januar 2018 har følgende beholdning av PSUer, opsjoner og aksjer i Selskapet etter tildelingen:

- Luigi Costa, CEO: 30 000 PSUer, 1 338 106 opsjoner og 81 115 aksjer

- Rosemarie Corrigan, CQO: 20 000 PSUer, 0 opsjoner og 0 aksjer

- Jostein Dahle, CSO: 12 000 PSUer, 150 000 opsjoner og 204 958 aksjer inkludert aksjer eiet av nærstående

- Anniken Hagen, CTOO: 5 000 PSUer, 177 000 opsjoner og 63 858 aksjer

- Rita Dege, CHRO: 6 500 PSUer, 67 000 opsjoner og 4 754 aksjer

- Tone Kvåle, CFO: 20 000 PSUer, 315 000 opsjoner og 179 608 aksjer inkludert aksjer eiet av nærstående

- Marco Renoldi, COO: 25 000 PSUer, 464 137 opsjoner og 74 000 aksjer

- Lisa Rojkjaer, CMO: 25 000 PSUer, 375 000 opsjoner og 4 186 aksjer

PSUene er tildelt Selskapets ledelse i henhold til styrets reviderte erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte, vedtatt av selskapets EGF. Det er utstedt totalt 3 482 843 opsjoner og 216 550 PSUer pr. denne dato. Dersom samtlige opptjeningskriterier oppnås vil innløsningen av opsjonene og PSUene medføre en utvanning av aksjekapitalen på 7,1% på fullt utvannet basis.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ludvik Sandnes, styreleder

Tlf: +47 907 43 017

E-post: lsandnes@nordicnanovector.com

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ behandling til pasienter for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utviklingen av målrettet behandling for hematologisk kreft. Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov og muligheter for såkalt «orphan drugs designation», en incentivordning for få frem nye legemidler til sjeldne sykdommer. NHL representerer er et voksende marked med et antatt markedspotensial på omkring 20 milliarder amerikanske dollar innen 2024. Selskapet har som mål å utvikle Betalutin®, både alene og i kombinasjon med andre behandlingsformer, for behandling av varianter av NHL, og regner med å sende den første regulatoriske søknaden for fremskreden follikulært lymfom i løpet av 2019. Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder. Selskapet arbeider også med utvikling av en produktportefølje med ARC og andre immunterapier for flere kreftindikasjoner. Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-2.

 

 

Tags:

About Us

About Nordic Nanovector Nordic Nanovector is committed to develop and deliver innovative therapies to patients to address major unmet medical needs and advance cancer care. The Company aspires to become a leader in the development of targeted therapies for haematological cancers. Nordic Nanovector's lead clinical-stage candidate is Betalutin®, a novel CD37-targeting antibody-radionuclide-conjugate designed to advance the treatment of non-Hodgkin's lymphoma (NHL). NHL is an indication with substantial unmet medical need, representing a growing market forecast to be worth nearly USD 29 billion by 2026. Nordic Nanovector intends to retain marketing rights and to actively participate in the commercialisation of Betalutin® in core markets. Further information can be found at www.nordicnanovector.com. This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Subscribe