Nordic Nanovector kapitalmarkedsdag 2017

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) arrangerer sin kapitalmarkedsdag i Oslo i dag

Oslo, 22. november 2017

Presentasjonene vil bli gitt av representanter fra selskapets ledergruppe og utvalgte eksterne eksperter, inkludert professor Pier Luigi Zinzani, førsteamanuensis i hematologi ved Institutt for hematologi ved universitetet i Bologna, og dr. Arne Kolstad, overlege i medisinsk onkologi og radioterapi ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet og forskningsleder for LYMRIT 37-01 fase 1/2 studien. Hovedpunkter fra kvartalsrapporten for tredje kvartal vil bli presentert til slutt.

Presentasjonene på kapitalmarkedsdagen vil omhandle følgende hovedpunkter:

• Utviklingen av konkurranseforholdene for behandling av non-Hodgkin Lymfom (NHL) og de attraktive mulighetene for Betalutin® i denne lymfekreftformen, der det er et vesentlig udekket medisinsk behov.

• Sterke foreløpige resultater fra fase 1/2 LYMRIT 37-01 studien i tredjelinje gjentakende/ikke-responsiv follikulært lymfom (3L R/R FL) gir lovende utsikter for Betalutin® som et differensiert, konkurransedyktig produkt.

• Rasjonalet bak og design av den avgjørende fase 2b PARADIGME-studien med Betalutin® som har som formål å identifisere det beste doseringsregimet og å levere de beste kliniske data som understøtter søknad om markedsgodkjennelse og som selskapet er nær ved å igangsette.

• De viktigste læringspunktene fra en omfattende markedsundersøkelse som har gitt selskapet verdifull kunnskap om helsetjenesten i USA, NHL-markedet og hovedmålgruppen av kunder. Denne innsikten vil gjenspeiles i selskapets fremtidige strategi for vellykket kommersialisering av Betalutin®.

• Selskapets strategi for å maksimere verdien av Betalutin® i NHL.

Arrangementet starter kl 10:00 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Lenke til live webcast og påfølgende opptak vil være tilgjengelig på www.nordicnanovector.com i Investor and Media-seksjonen. Alle presentasjoner vil være tilgjengelige på www.nordicnanovector.com i seksjonen: investors-and-media/reports-and-presentations/presentations/2017.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tone Kvåle, finansdirektør

Tlf: 91 51 95 76

E-post: ir@nordicnanovector.com

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ behandling til pasienter for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utviklingen av målrettet behandling for hematologisk kreft.

Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov og muligheter for såkalt «orphan drugs designation», en incentivordning for få frem nye legemidler til sjeldne sykdommer. NHL representerer er et voksende marked med et antatt markedspotensial på omkring 20 milliarder amerikanske dollar innen 2024.

Selskapet har som mål å utvikle Betalutin®, både alene og i kombinasjon med andre behandlingsformer, for behandling av varianter av NHL, og regner med å sende den første regulatoriske søknaden for fremskreden follikulært lymfom i løpet av 2019. Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder.

Selskapet arbeider også med utvikling av en produktportefølje med ARC og andre immunterapier for flere kreftindikasjoner.

Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

Tags:

About Us

About Nordic Nanovector ASA Nordic Nanovector is committed to develop and deliver innovative therapies to patients to address major unmet medical needs and advance cancer care. The company aspires to become a leader in the development of targeted therapies for haematological cancers.Nordic Nanovector’s lead clinical-stage candidate is Betalutin®, a novel CD37-targeting Antibody-Radionuclide-Conjugates (ARC) designed to advance the treatment of non-Hodgkin’s Lymphoma (NHL). NHL is an indication with substantial unmet medical need, representing a growing market forecast to be worth nearly USD 20 billion by 2024.The Company aims to rapidly develop Betalutin®, alone and in combination with other therapies, for the treatment of major types of NHL, targeting first regulatory submission in relapsed/refractory follicular lymphoma in 1H 2019. Nordic Nanovector intends to retain marketing rights and to actively participate in the commercialisation of Betalutin® in core markets.The Company is also advancing a pipeline of ARCs and other immunotherapies for multiple cancer indications.Further information about the Company can be found at www.nordicnanovector.com

Subscribe