The SAS Group harmonizes business structure and legal structure

SAS koncernen harmoniserar affärsstrukturen och den legala strukturen Under 2001 introducerades en gemensam börsnoterad SAS-aktie genom etableringen av SAS AB, det nya holdingbolaget i SAS koncernen. SAS koncernen införde under 2002 en tydligare affärsmodell med fem individuella affärsområden. Strukturen baseras på ökad decentralisering, ökat resultatansvar och transparens. SAS koncernens erfarenheter från bildandet av SAS AB och den nya affärsstrukturen har varit klart positiva i de flesta avseenden. SAS koncernens legala struktur har hittills inte helt reflekterat affärsstrukturen. För att förbättra villkoren för en lönsam och konkurrenskraftig tillväxt har SAS koncernen initierat en process för att harmonisera den legala strukturen med affärsstrukturen genom olika steg, vilket började med överföringen av de anställda inom Corporate Functions från SAS Konsortiet till SAS AB under november 2003. Vidare överfördes ett antal av SAS Konsortiets dotterföretag till SAS AB, på marknadsvillkor, i december 2003, vilket är beskrivit i bokslutskommunikén. Som en naturlig del i denna process har SAS AB utfärdat ett oåterkalleligt åtagande att garantera SAS Konsortiets räntebärande skulder, leasingförpliktelser och andra finansiella åtaganden från den 31 december 2003. Därutöver har SAS ABs styrelse givit mandat till koncernledningen att påbörja processen av överföringen av SAS Konsortiets enheter SAS Ground Services, SAS Technical Services och SAS Trading till separata dotterbolag till SAS AB, och vidare utvärdera den framtida strukturen av Scandinavian Airlines. Den legala strukturen per december 2003 och den underskrivna "Irrevocable Undertaking" (garantin) från SAS AB återfinns på SAS koncernens hemsida www.sasgroup.net under Financial reports/Presentation slides. SAS GROUP INVESTOR RELATIONS The SAS Group harmonizes business structure and legal structure In 2001 a single listed share was introduced through the establishment of SAS AB, the new holding company of the SAS Group. In 2002 the SAS Group introduced a clearer business structure with five individual business areas. The structure is based on the concept of decentralization, responsibility for earnings and transparency. The SAS Group's experience from the creation of SAS AB and the business structure has been clearly positive from most perspectives. However, the SAS Group legal structure has so far not fully reflected the business structure. To improve conditions for profitable and competitive growth the SAS Group has initiated a process to harmonize the legal structure with the business structure through various steps, beginning with the transfer of employees in Corporate Functions from the SAS Consortium to SAS AB in November 2003, and continuing by the transfer of a number of subsidiaries of the SAS Consortium to SAS AB, on market terms, in December 2003, which is described in the Year End Report. As a natural step in this process, SAS AB has issued an irrevocable undertaking to guarantee the interest bearing liabilities, leasing obligations and other financial obligations of the SAS Consortium, as of December 31, 2003. Furthermore, the SAS AB board of directors has mandated the Group Management to initiate a process for the transfer of the SAS Ground Services, SAS Technical Services and SAS Trading business units of the SAS Consortium into separate subsidiaries of SAS AB, and also to further evaluate the future structure of Scandinavian Airlines. The SAS legal structure as of December 2003, as well as the executed "Irrevocable Undertaking" of SAS AB, can be downloaded from the SAS Group's homepage www.sasgroup.net under Financial reports/ Presentation slides For further information: SAS GROUP INVESTOR RELATIONS ------------------------------------------------------------ This information was brought to you by Waymaker http://www.waymaker.net The following files are available for download: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/11/20040211BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/11/20040211BIT00190/wkr0002.pdf

About Us

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with its partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Subscribe