Delårsrapport 24hpoker holding AB (publ) 1 januari – 30 juni 2007

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 106,0 mkr (110,8 mkr).
- Resultat efter skatt för perioden –11,1 mkr (14,9 mkr exkl. Daydream).
- Resultat per aktie uppgick till –0,02 kr (0,03 kr).
- Resultatet påverkades negativt av engångskostnader uppgående till 10,2 mkr, bl.a.
avseende nedskrivningar av kundfordringar.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapitalet och
exkl. förändring av spärrade medel uppgick till 3,4 mkr (40,0 mkr).
- Den 1 augusti tillträdde Peter Åström som ny VD för 24hPoker Holding AB.
- 24hPoker renodlar verksamheten i ett leverantörsbolag, 24hPoker Holding AB, och ett
operatörsbolag, 24hPoker.com.
- 24hPoker har tecknat en avsiktsförklaring om att tillsammans med Martinspoker.com
bilda ett nytt spelbolag som ska driva varumärkena 24hPoker.com, Martinspoker.com
och Staffpoker.com.

Kommentarer från VD

Den 1 augusti tillträdde jag som VD för 24hPoker. Ett bolag med en relativt turbulent historia och bristande lönsamhet, men också med lång historik i branschen, kompetent personal, välutvecklade spelplattformar, ett av världens största pokernätverk och en revanschlusta hos de anställda. För att nu vända bolagets utveckling till något positivt kommer fokuset framledes att koncentreras till fyra huvudområden:
- renodling
- intäktsfokus
- kostnadskontroll
- produktutveckling

Renodling
För att öka tydlighet och fokus kommer bolaget att delas upp i två delar. Ett leverantörsbolag (24hPoker Holding AB) och ett operatörsbolag (24hpoker.com).

24hPoker har tecknat en avsiktsförklaring med Martinspoker om att apportera in Martinspoker.com i operatörsbolaget som ska driva dessa starka varumärken. 24hPoker kommer att vara största ägare
i det nya bolaget och vi är övertygade om att avknoppningen av operatörsdelen ökar fokus och effektivitet för operatörsdelen och därmed det sammanlagda värdet på hela 24hPoker-koncernen.

24hPokers huvudverksamhet, i form av leveranser av kvalificerade underhållningstjänster, bedömer vi har den största potentialen för tillväxt på marknader utanför Sverige. Vi kommer därför arbeta
aktivt för att via skilda partnerskap etablera oss på nya intressanta marknader där vår mycket breda produktportfölj kommer att attrahera nya kunder i form av såväl etablerade spelaktörer, medieaktörer som andra aktörer med starka varumärken.

Intäktsfokus
Vi skall i större utsträckning produktifiera våra delprodukter såsom spelplattformar, betalningslösningar, kundsupport etc. för att därigenom öka våra intäkter. Vi kommer även att se över nuvarande prissättningsmodell samt våra direkta kostnader. Dessutom kommer vi att tydligare prioritera lönsamma partners och avsluta samarbetet med ett flertal olönsamma partners. Som en följd av detta skriver vi av samtliga fordringar på partners. Därmed inte sagt att vi slutar
försöka driva in dessa fordringar, det arbetet kommer snarast att intensifieras.

Kostnadskontroll
Kostnadskontroll är nyckeln till ett lönsamt bolag och vi måste anpassa våra utgifter efter de faktiska intäkterna och behovet av egen utveckling. 24hPoker har vuxit snabbt och som många bolag i liknande situation så har kostnadskontrollen fått stå tillbaka för strävan efter tillväxt. Varje kostnad kommer att analyseras och vi ska framledes tillse att varje kostnad motsvaras av en positiv effekt på resultaträkningen.

Produktutveckling
För att effektivisera detta arbete kommer en ny produktutvecklingsorganisation att tillsättas. En hårdare styrning och mer avancerade kalkyler av nyutvecklingsprojekt skall bidra till lägre kostnader men också till att nyutvecklingsprojekt i ökad grad bidrar till lönsamhet.

Resultat Q2-2007
Det andra kvartalet var en besvikelse resultatmässigt. Trots att det dåliga vädret gjorde juni månad bättre än förväntat gör vi en rörelseförlust. Vi kommer att arbeta stenhårt enligt vår strategi. Vi renodlar verksamheten, vi ökar intäktsfokus och har för avsikt att
presentera fler intressanta partners under hösten. Vi skärper kostnadskontrollen i varje led och produktifierar vårt erbjudande för att kunna ta betalt för alla de tjänster vi faktiskt levererar.

Vi har alla förutsättningar att göra 24hPoker till ett lönsamt bolag och en god affär för aktieägarna och jag kan lova att jag och mina medarbetare kommer att göra allt för att vända bolaget till vinst.

Jag ser fram emot en intressant höst,
Peter Åström

Om oss

Om 24hPoker 24hPoker AB är ett svenskt spelföretag som utvecklar egna mjukvarusystem för spel online. Bolaget bedriver spelverksamhet via dotterbolag i utlandet. 24hPoker lanserade online poker 2001. Företaget utvecklar och säljer även färdiga spelplattformar för aktörer som vill bedriva spelverksamhet under eget varumärke via 24hNetwork. 24hPoker äger B2B Poker AB som driver ett av världens största pokernätverk med fler än 500 000 registrerade kunder. Läs mer på: www.24hpoker.se. Kalendarium Bokslutskommuniké, inklusive delårsrapport publiceras den19 juni, 2006.

Dokument & länkar