Delårsrapport Q1 2018 (1 januari - 31 mars 2018)

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 23 799 Tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 351 Tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,6 procent
  • Resultatet före skatt blev 1 995 Tkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 995 Tkr och resultatet per aktie uppgick till 0,04 kr

VD har ordet

Lyckad strategi implementeras även i Sverige

24SevenOffice har hatt en mycket bra utveckling första kvartal 2018. Koncernens nettoomsättning ökade med 32 procent till 23,8 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1,4 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,6 procent. Ökningen i nettoomsättning är en produkt av en lyckad strategi och genomförandet av densamma.

42 procent tillväxt av kunder under Q1 2018

Det är mycket glädjande att se att vi har bibehållit en starktill växt av nya kunder även under Q1 2018. Tack vare vår strategi att sälja till redovisningsbranschen och att de i sin tur använder 24SevenOffice-systemet som sin teknologiplattform för att leverera tjänster till sina slutkunder, så har vi fått en ökning om 42 procent av kunder gentemot utgången av Q1 2017. Antalet befintliga kunder vid utgången av mars 2018 uppgick till 30 500 stycken.

Nordiskt företag med en nordisk teknologiplattform

Marknaden för molnbaserade ERP-lösningar med fokus på bokföring och ekonomistyrning i Norden är stort och 24SevenOffice är positionerat på marknaden som ett nordiskt företag med en nordisk teknologiplattform. 24SevenOffice är noterat på AktieTorget i Sverige, vilket understryker att våra ambitioner och målsättningar går utanför Norges gränser. Vi har haft en mycket god tillväxt i Norge och lyckats med vår strategi för att få till en vinn-vinn relation tillsammans med våra kunder. Detta är något som vi nu tar med oss till den svenska marknaden. En av de viktigaste och största målgrupperna för 24SevenOffice i Sverige är de redovisningsföretag som har större och mer komplexa kunder, vilka kräver mer utav sitt affärssystem. Expansion är redan igång och fullföljs enligt plan. Tillväxtstrategin ger i sin tur ett mindre fokus på EBITDA; Kontroll och styrning ja, men det viktigaste nu är marknaden och tillväxten i Sverige.

Byggt organisationen för fortsatt tillväxt

24SevenOffice har en relativt stor, egen utvecklingsavdelning som utgör 37 procent av organisationen, vilket ger företaget både styrka och skapar dynamik. Tillsammans med bland annat säljare, customer success-team och konsulter har många av oss arbetat i företaget i mer än 10 år. Målmedvetet och dedikerat arbete är en del av vår tillväxtstrategi och vi är motiverade till att ta företaget till nästa steg på den svenska marknaden. Strategin vi har lyckats med i Norge, implementerar vi nu även i Sverige. Vi rekryterar och bygger organisationen för vidare tillväxt.

Första AI-motorerna för redovisningsbranschen

Den 2 maj 2018 lanserade 24SevenOffice en betaversion av Nordens första affärssystem med en artificiell intelligens, AI-motor för redovisningsbranschen. Sex redovisningsbyråer som tillsammans har flera tusen slutkunder är utvalda och kommer att använda betaversionen under några månader för att tillsammans med 24SevenOffice utvärdera samt färdigställa AI-motorn. Bolagets AI-motor är planerad att lanseras på hela marknaden under andra halvåret 2018. En av fördelarna med att ha varit molnbaserade sedan 2002 är volymen av data som har genererats av alla transaktioner och verifikationer, vilka har passerat i vårt system under åren. Redovisningsbranschen kommer att starkt påverkas av automatisering och digitalisering och AI-teknologi anses vara är en av de mest drivande faktorerna.

Joint venture inom fintech i Norden

24SevenOffice Scandinavia AB och Collector Bank AB, ett dotterbolag till det på Nasdaq noterade Collector AB, ingick 19. april ett samarbete i form av ett joint venture via 24SevenFinans AS för en intensifierad satsning inom finansiella tjänster och affärssystem i Norden. Collector är den naturliga samarbetspartnern när det gäller digitala bank- och finansieringslösningar mot små och medelstora företag i Norden. Deras position som den ledande aktören på flera nordiska länder kommer att skapa en vinn-vinn situation för både 24SevenOffice och Collector. För 24SevenOffice del passar det även mycket väl med Collectors position på den svenska marknaden som en del av vår svenska expansionsstrategi.

Framtidsutsikter

Det finns en stor potential i Norden för vår modulbaserade plattform som möjliggör för oss att växa tillsammans med våra kunder. Vi vill arbeta tillsammans med våra existerande kunder och med digitalisering, automatisering och framtidens AI-motor.

Ståle Risa
Verkställande direktör


Verksamheten perioden januari - mars

Carveout finansiell information (oreviderad)

Nettoomsättningen för koncernen under perioden jan - mar 2018 ökade med 32 procent till 23 799 Tkr (18 013). Rörelseresultatet uppgick till 1 351 Tkr (1 571), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,6 procent (8,5).

Finansiella siffror för 2017 är baserade på de räkenskaperna för dotterbolagen som ingår i koncernen, eliminerat för intern försäljning mellan bolagen. Räkenskaperna som presenteras nedan är därav mer ansedda som en indikation på omsättning och resultat för koncernen under perioden jan - mar 2017. Omräkningarna från norska kronor till svenska kronor i resultaträkningar har beräknats med hjälp av att använda en genomsnittskurs för Oreviderad carveout resultaträkning i sammandrag perioden för 2018 med valutajustering till samma kurs for 2017 for å få mest möjligt jämförbara siffror.

Kunder

24SevenOffice visade en stabil tillväxt. Under första kvartalet ökade kundstocken med 3 500 nya företag, vilket innebar att 24SevenOffice hade totalt 30 500 kunder per den sista mars 2018. Det är en ökning med 42 procent jämfört med samma period föregående år då 24SevenOffice hade 21 500 kunder.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Vd, Ståle Risa
Tel: +47 922 35 847nd
E-post: str@24SevenOffice.com

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade lösningar. Systemet används av 30 500 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidsredovisning, allt integrerat i en lösning. 24SevenOffice är ett system som är anpassad till större bolag med mer komplicerade affärsflöden.

Om oss

Bolagets affärsidé är att leverera egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem som effektiviserar administrativa processer för små- och medelstora företag.