Kallelse till extra bolagsstämma i 24SevenOffice Scandinavia AB

Aktieägarna i 24SevenOffice Scandinavia AB, org. nr. 559120–8870 (”Bolaget” eller ”24SevenOffice”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 juli 2018 klockan 12.00 hos RSM Stockholm, Västmannagatan 4, 4tr, 111 24 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 6 juli 2018,
 • samt för att underlätta administrationen bör aktieägare anmäla sig till Bolaget senast 6 juli 2018, skriftligen på adress 24SevenOffice Scandinavia AB, C/O Ekonomi Klara Papper AB, Box 1062, 101 39 Stockholm eller via e-post till ir@24sevenoffice.com. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman (undertecknad och daterad fullmakt och/eller aktuellt registreringsbevis). Fullmakt får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.24SevenOffice.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 5 juli 2018 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Ändring av revisor
 7. Beslut om apportemission i förbindelse med genomförandet av kommunicerad joint venture med Collector Bank AB
 8. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 9. Avslutande av extra bolagstämma

Förslag till beslut

Punkt 6

Styrelsen föreslår at välja RSM Stockholm AB som nytt revisionsbolag med auktoriserad revisor, Anneli Richardson, som huvudansvarig revisor.

Punkt 7

24SevenOffice Scandinavia AB och Collector Bank AB, ett dotterbolag till det på Nasdaq noterade Collector AB, har ingått ett samarbete i form av ett joint venture via 24SevenFinans AS för en intensifierad satsning inom finansiella tjänster och affärssystem i Norden (Fintech).

Styrelsen föreslår att genomföra ovan joint venture genom en apportemission av 1 884 617 aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB till kursen 6,50 SEK per aktie, motsvarande 3,53 % av aktierna i Bolaget, för förvärv av 49% av aktierna i 24SevenFinans AS.

Styrelsen för 24SevenOffice Scandinavia AB föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra apportemissionen enligt följande villkor:

 1. Bolagets aktiekapital skall öka med högst 188 461,7 SEK genom emission av högst 1 884 617 aktier.
 2. Teckningskursen i apportemissionen skall vara 6,50 SEK per aktie, motsvarande 12 250 011 SEK beräknat på samtliga aktier i emissionen.
 3. Rätt att teckna aktierna skall endast tillkomma aktieägarna i 24SevenFinans AS, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av aktier i 24SevenFinans AS. Varje tecknare skall erhålla nya aktier i Bolaget pro-rata andel i relation till respektive tecknares innehav av aktier i 24SevenFinans AS.
 4. Teckning av aktierna skall ske senast den 15 september 2018 och betalning genom tillskjutande av apportegendom skall erläggas senast i samband med betalning. Styrelsen har rätt att flytta datumet för teckning samt betalning.
 5. Värdet på apportegendomen (beräknat på samtliga aktier) beräknas uppgå till 12 250 011 SEK. Efter emissionen kommer de tidigare aktieägarna i 24SevenFinans att äga högst 3,53 procent av aktierna i Bolaget.
 6. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att apportemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 7. Stämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de mindre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Upplysningar på extra bolagsstämma

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i juni 2018

Styrelsen för 24SevenOffice Scandinavia AB

Informationen i denna kallelse til extra bolagsstämma är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2018.

För ytterligare information, kontakta:

VD, Ståle Risa

Tel: +47 922 35 847
E-post: str@24SevenOffice.com

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade lösningar. Systemet används av 30 500 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidsredovisning, allt integrerat i en lösning. 24SevenOffice är ett system som är anpassad till större bolag med mer komplicerade affärsflöden.

Om oss

Bolagets affärsidé är att leverera egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem som effektiviserar administrativa processer för små- och medelstora företag.

Prenumerera