Kommuniké från årsstämman 2018 i 24SevenOffice Scandinavia AB (publ)

24SevenOffice Scandinavia AB (publ), org nr 559120-8870, har hållit årsstämma tirsdagen den 8 maj 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade Beslutades att disponera bolagets vinst i enlighet med den fastställda balansräkningen.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 100 000 kr och med 65 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en (1).

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, utse Karl-Anders Grønland (ordf.), Ståle Risa, Madeleine Lindblom och Henrik Vilselius (samtliga omval) till styrelseledamöter. Beslutades omval av revisorsfirman Deloitte AB.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas föresträdesrätt, besluta om nyemission av högst 5 000 000 aktier. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om att nyemission ska kunna ske mot apport, kvittning eller förenas med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Protokoll vid årsstämma 2018 24SO Scandinavia AB

För ytterligare information, kontakta:

Vd, Ståle Risa
Tel: +47 922 35 847nd
E-post: str@24SevenOffice.com

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade lösningar. Systemet används av över 28 000 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning.

Om oss

Bolagets affärsidé är att leverera egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem som effektiviserar administrativa processer för små- och medelstora företag.